Revision av EU-projektet ACE för perioden 2010-2012

I juni 2016 begärde EASME  och genomförde en revision av den verksamhet som bedrevs i EU-projektet ACE under åren 2010 – 2012. 

Det projektet har haft redovisningar av räkenskaperna som godkänts av programmet vid två tillfällen. Dessutom har två olika auktoriserade svenska revisorer kontrollerat bokföringen och redovisat detta till programmet. Redovisningen har skett enligt de mallar som projektet levererat till EcoRub. Flera kilo med dokument har skickats till Bryssel i samband med redovisningar av räkenskaperna.

EASME`s revisorer har väntat med att lämna en redovisning till oss tills efter att de fått besked från EcoRub att finansieringen med Bracknor har beslutats om och att första överföringen av pengar har skett.

Den redovisning som revisorerna kommit med har skett enligt nya retroaktiva regler.

Bland annat krävs att resor ska särredovisas så att det framgår vilka kostnader som hänför till en viss resa och vilka besökarna har varit och motivet till detta. Den typen av redovisning gjordes inte i bokföringssystemet när det skedde och det är ytterst svårt att nu upp till 8 år efter det att händelsen skedda kunna återskapa detta. I och med detta dras resekostnaderna bort från stödet.

Vidare har man nu andra bedömningar av lönekostnaderna. Det EcoRub redovisat är de faktiska kostnaderna för lönerna till de som deltagit i projektet enligt det regelverk som gällde då. Nu gör man en annan bedömning.

EcoRub kommer naturligtvis att gå igenom redovisningen och i sin tur påpeka felaktigheter.

Som högst kan ca 1 miljon återkrävas.  

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar