Delårsrapport för perioden januari-september 2001

Delårsrapport för perioden januari-september 2001 Försäljningen ökade med 11%, högsta resultatet och omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal Order från Basisbank A/S innebär genombrott för Ecovision på den danska marknaden Försäljningen ökade med 11% för perioden och högsta omsättningen någonsin för ett enskilt kvartal. Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet ökade kraftigt och var Ecovisions högsta för ett enskilt kvartal. Avtal med Basisbank A/S innebär genom-brott i Danmark. Order från Nordbanken om leverans av kursinformation från bankernas match-ningssystem VPX (Offex). Order från finska Startel om leverans av Internet-tjänst med internationell börs-information. Vinst per aktie uppgick till 4,13 kr (4,42) Verksamhetsområden Ecovision-koncernens verksamhet är uppdelad på tre affärsområden: · Ecovision ProTrader är ett komplett finansiellt realtidssystem. Informationen hämtas från primärkällor såsom börser och nyhetsbyråer och bearbetas av Ecovision för att därefter distribueras via satellit, Internet och nätverk. · Ecovision Solutions utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media. Nyhetsbyrån Ticker är en nyhetsbyrå som bearbetar, producerar och distribuerar nyheter i realtid till finansmarknaden. 2001 2000 förändr. jan-sept jan-sept Omsättning, Mkr 44,9 40,3 +11% Rörelseresultat, Mkr 7,1 8,1 -12% Rörelsemarginal, % 15,8 20,1 - Resultat efter finansnetto, Mkr 8,1 8,6 -6% Vinst per aktie, kr 4,13 4,42 -7% Eget kapital per aktie 22,00 16,57 +32% Försäljning och resultat Under perioden uppgick Ecovisions omsättning till 44,9 Mkr (40,3), en ökning med 11 %. Omsättningen för tredje kvartalet 2001 uppgick till 15.4 Mkr vilket är Ecovisions högsta omsättning någonsin för ett enskilt kvartal. Resultatet efter finansnetto för perioden blev 8,1 Mkr (8,6). Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet var 3,7 Mkr vilket även det är Ecovisions högsta resultat någonsin för ett enskilt kvartal. Ecovision har under perioden ökat sina resurser till produktutveckling och försäljningsorganisation. Dessa satsningar stärker ytterligare vår konkurrens-kraft och lägger grunden för fortsatt tillväxt i Norden och Nordeuropa. Viktiga händelser under tredje kvartalet Ecovision fick en order från den danska Internet-banken Basisbank A/S. Ordern gäller utveckling och drift av en Internettjänst med börs- och finansinfor-mation för Basisbanks kunder. Basisbank är en snabbväxande dansk Internet-bank med mer än 15.000 aktiva kunder. Från december i år kommer Basisbank att erbjuda sina kunder aktiehandel via Internettjänsten som Ecovision nu utvecklar. Ordern från Basisbank innebär ett genombrott på den danska marknaden för Ecovision. Vidare slöt Ecovision ett avtal med finska Startel om leverans av en Internet-tjänst med internationell börsinformation till Startels web- kunder. Ecovision fick en order från Nordbanken om leverans av kursinformation från bankernas matchningssystem VPX (tidigare kallat Offex) till Nordbankens Internet-tjänster. Ecovision har under tredje kvartalet slutfört utveck-lingen av en ny version av Ecovision-systemet. Den nya versionen kallas Ecovision ProTrader och innehåller ett stort antal nya funktioner och fler börser. Ecovision ProTrader lanseras på marknaden under fjärde kvartalet 2001. Samtidigt ändrar affärsområdet Ecovision Internet namn till Ecovision Solutions. Det nya namnet beskriver bättre affärsområdets verksamhet som är att utveckla och drifta skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media. Marknadsutveckling samt tidigare händelser under rapportperioden Ecovision har under årets första nio månader presterat en ökad försäljning under en period med vikande konjunktur och svagt börsklimat. Tredje kvartalets vinst ökade kraftigt jämfört med föregående kvartal och resultatet var det högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Utvecklingen visar på styrkan i Ecovisions affärsmodell med långvariga kund-relationer och abonnemangsbaserade intäkter. Intresset och efterfrågan på våra produkter och tjänster är fortsatt god. Under perioden har Ecovision fördjupat kontakterna med ett flertal ledande aktörer på den nordiska finansmark-naden. Ecovision ser fortsatt stora möjligheter att ta marknadsandelar i den strukturomvandling och teknik- skifte som pågår inom finansbranschen. Under perioden slöt Ecovision avtal med Fischer Partners Fondkommission och Orc Software om direkthandel på börser via Orc-systemet. Avtalen innebär att institutionella placerare och andra storkunder som använder Ecovision ProTrader kan handla på samtliga börser som Fischer Partners via Orc-systemet har koppling till. Genom kopplingen till Orc är Ecovision nu både ett komplett informationssystem och en handelsterminal. Vidare slöt Ecovision och Reuters ett avtal om ömsesidig försäljning och distribution av bolagens nyhetstjänster. Avtalet med Reuters betyder att nyheter från Nyhetsbyrån Ticker nu kan säljas till ytterligare en stor grupp av Nordens professionella aktörer på finansmarknaden. Dessutom stärks Ecovision ProTraders konkurrenskraft genom att Ecovision kan erbjuda ett komplett nyhetsutbud med nyhetsbyråerna Ticker, Direkt och Reuters. Nyhetsbyrån Ticker lanserade en utökad version av informationsdatabasen Ticker ViP. Utöver vinst-prognoser, företagsbeskrivningar och aktierekom- mendationer för svenska börsbolag tillhandahåller nu Ticker ViP även ägarbild, finansiell flerårsöversikt och kalendarium. Nyhetsbyrån Ticker slöt även avtal med Affärsdata och tidningen Vision. Under perioden slöt Ecovision även ett nytt avtal med Norges television, NRK, om utveckling och drift av en Internettjänst med finansinformation för nrk.no. Avtalet med NRK innebär också att Ecovision förser NRKs text-tv-tjänst med finansiell information. Med SVT tecknades ett avtal som innebär att Ecovision utvecklar ett nytt system för SVTs finansinformation i text-tv. Dessutom använder A-ekonomi Ecovision ProTrader för sin realtidsbevakning av finansmark-naderna. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 30 september till 61,4 procent (50,5). De likvida medlen har ökat till 31,3 Mkr (29,7). Bolaget har inga räntebärande skulder. Moderbolag Ecovision AB Omsättning 40,0 Mkr (36,9). Resultat efter finansiella poster 7,2 Mkr (8,1). Personal Antalet medarbetare har under perioden ökat till 38 personer (32). Investeringar Huvuddelen av Ecovisions investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla utgifter för detta belastar resultatet direkt respektive år, dvs. inga kostnader för programutveckling balanseras som tillgång. Koncernens övriga investeringar i form av datorutrustning och inventarier uppgick under perioden till 2,7 Mkr (2,1). Göteborg den 30 oktober 2001 Ecovision AB (publ) Paul Östling Verkställande direktör Bokslutsrapporter för 2001 lämnas enligt följande: -Bokslutskommuniké 2001 12 februari 2002 Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. För ytterligare information: Paul Östling, VD, telefon 031-683450, e-mail: paul@ecovision.se Ecovisions hemsida: www.ecovision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00310/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00310/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar