Bokslutskommuniké för Edgeware 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017:

 •  Nettoomsättning 68,4 MSEK (84,6), en minskning med 19,2 procent.
 •  Bruttoresultat 50,5 MSEK (59,8), motsvarande en bruttomarginal på 73,8 procent (70,7).
 •  Rörelseresultat (EBIT) 5,8 MSEK (10,0), motsvarande en rörelsemarginal på 8,4 procent (11,8).
 •  Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 5,8 MSEK (17,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 8,4 procent (21,1).
 •  Periodens resultat 3,3 MSEK (7,4).
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 MSEK (38,0).
 •  Periodens resultat per aktie före/efter utspädning 0,1 kr per aktie (0,3).

JANUARI- DECEMBER 2017:

 •  Nettoomsättning 236,8 MSEK (252,3), en minskning med 6,1 procent.
 •  Bruttoresultat 176,3 MSEK (175,6), motsvarande en bruttomarginal på 74,4 procent (69,6).
 •  Rörelseresultat (EBIT) 11,8 MSEK (19,1), motsvarande en rörelsemarginal på 5,0 procent (7,6).
 •  Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 11,8 MSEK (34,3), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (13,6).
 •  Periodens resultat 7,5 MSEK (15,7).
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 MSEK (45,1).
 •  Periodens resultat per aktie före/efter utspädning 0,2 kr per aktie (0,6).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

 •  Karl Thedéen utses till VD med tillträde 13 februari 2018.
 •   Ett helt mjukvarubaserat alternativ till Edgewares hårdvara med vår origin-mjukvara säljs till första kunden under kvartal 4 2017.  
 •  Edgeware publicerade preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2017 den11 januari 2018.

VD:s KOMMENTARER  

Omsättningen under fjärde kvartalet lägre än väntat 

I enlighet med vad som kommunicerades den 11 januari blev omsättningen för fjärde kvartalet 2017 lägre än väntat. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 minskade omsättningen med 19,2 procent och därmed avslutades helåret 2017 med en omsättning som var 6,1 procent lägre än 2016. Förväntade och prognosticerade beställningar uteblev från några av våra största kunder under fjärde kvartalet. Det var främst två stora kunder som inte uppnådde förväntade inköpsnivåer, vilket påverkade vår omsättning negativt. Vidare noterade vi att de beställningar vi historiskt erhållit under fjärde kvartalet, från kunder som väljer att förbruka sin återstående budget, inte inträffade i samma omfattning i år.

Förbättrad marginal 

Bruttomarginalen för fjärde kvartalet steg till 73,8 procent jämfört 70,7 procent föregående år. Detta visar på vår konkurrenskraft och trots den lägre omsättningen steg bruttovinsten för helåret till 176,3 MSEK, jämfört med 175,6 MSEK för 2016.

Geografiska skillnader 

Under året växte vi framgångsrikt vår verksamhet i APAC, medan omsättningen har varit lägre än väntat i delar av AMERICAS och lägre än föregående år i EMEA. Även i Latinamerika har en av våra största kunder köpt mindre än förväntat under kvartalet, delvis på grund av regionala politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Även en av våra största kunder i Europa gjorde mindre beställningar än förväntat. Framöver behöver vi fler stora beställningar från både befintliga som nya kunder, helst operatörer och TV-bolag med en stabil tillväxt. Det är dock inte ett svaghetstecken när en stor kund tillfälligt sänker investeringstakten. Det är ett normalt mönster hos våra större återkommande kunder.

Vi kommer att fortsätta att växa tillsammans med framgångsrika kunder

Historiskt sett har de stora kunderna varit en framgångsfaktor för oss och även under fjärde kvartalet fortsatte de stora kunderna att investera i våra produkter. Eftersom vi fortfarande är ett litet bolag med en hög kundkoncentration kommer de kvartalsmässiga fluktuationerna att bestå under överskådlig framtid. Vårt mål är att hjälpa operatörer och TV-bolag att utöka sin marknadsandel och förbättra sitt tjänsteutbud inom TV- och videostreaming, vilket kommer att leda till att Edgeware fortsätter att växa sin kundbas och därmed minskar kundkoncentrationen. Vi har ett stort antal nya intressanta kunder med potential att bli betydande beställare för oss de närmaste åren.

Vår marknad är sund och växer 

Marknaden för TV- och videostreaming växer. Tillväxten är starkast inom segementen OTT-/TV-bolag där vi har varit framgångsrika med stora kunder, såväl i Asien som Östeuropa. Vi ser positivt på operatörers möjlighet att investera i OTT sidan med att också erbjuda OTT tjänster till exempel för sportevenemang.

Konkurrenskraftiga produkter och ett växande försäljningsteam 

Under 2017 lanserade vi ett helt mjukvarubaserat alternativ till våra hårdvaruservrar. Vår software origin and software streamer ger våra kunder flexibilitet att kombinera dessa med hårdvaruservrarna eller välja en mjukvarulösning fullt ut om så önskas. Denna flexibla och eftertraktade lösning levererades till våra första kunder under fjärde kvartalet. Under perioden fortsatte vi att investera i vår globala försäljningskapacitet, en strategisk expansion som ännu inte har nått sin fulla potential. Det är delvis naturligt då det tar 12–18 månader för nya säljare att bli effektiva. Ett av våra fokusområden kommer att vara att säkerställa effektiviteten i våra säljteam samt stödet från den övriga organisationen.

Sunda marginaler bådar gott för framtiden

Vår konkurrenskraft är stark med hälsosamma bruttomarginaler. Våra finansiella mål, som fastslogs vid tiden för börsnoteringen, kvarstår. Som vi poängterat tidigare kommer dock de kvartalsmässiga fluktuationerna att kvarstå under en överskådlig framtid som ett resultat av karaktären av vår befintliga kundportfölj.

Slutligen, efter att ha lett Edgeware från ett nystartat tremansföretag till ett globalt och börsnoterat bolag lämnar jag nu över rodret till Karl Thedéen, som för närvarande sitter i vår styrelse. Överlämningen är välplanerad och det är med glädje som jag hälsar Karl välkommen och jag önskar honom lycka till med att ta Edgeware till nästa nivå. Jag vill passa på att tacka alla i teamet för fantastiskt arbete och engagemang under alla år.

Joachim Roos
VD Edgeware

Kontakt: Gunilla Öhman Wikman, Investor Relations Manager

Tel: +46707638125, E-mail: gunilla.wikman@edgeware.tv

Denna information är sådan som Edgeware AB är skyldig att publicera enligt MAR, Market Abuse Regulation Act,

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer produkter som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger innehållsleverantörerna kontroll och

information om användarbeteende samtidigt som deras kunder får fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2017 en omsättning på 237 miljoner kronor.

Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong och Mexiko.

Dessutom har Edgeware säljare och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och

Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv.

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 11 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Dokument & länkar