Edgewares valberedning utsedd

Vid årsstämman som hölls den 12 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti 2017, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om inte valberedningen föreslår någon annan. 

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2018. 

Den 31 augusti 2017 var de tre största aktieägarna i Edgeware Amadeus Capital Partners (23,1%), Creandum (18,8 %) och Swedbank Robur fonder (8,7%). Valberedningen i Edgeware har nu konstituerats och består av Kent Sander, representerande Amadeus, Daniel Blomquist , Creandum och Annika Andersson representerande Swedbank Robur fonder samt styrelsens ordförande Michael Ruffolo. Till ordförande i valberedningen har utsetts Daniel Blomquist .

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 50,6 procent av rösterna i bolaget. 

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag bör förslag lämnas in senast den 4 februari 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida. Edgewares årsstämma 2018 kommer att äga rum i Stockholm den 4 maj. Aktieägarna i Edgeware AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till richard.berg@edgeware.tv. 

För ytterligare information, kontakta; 

Richard Berg, Chefsjurist, richard.berg@edgeware.tv, tel +46702853157 

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@edgeware.tv, tel +46707638125 

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd på flera platser i Europa, Asien och Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv/ .

Om oss

Edgeware är ett globalt, högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. Edgewares lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt till TV-och programföretag som vill göra TV- och videoinnehåll tillgängligt för sina tittare på ett skalbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Edgeware har huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Edgeware har också personal i Belgien, Brasilien, Nederländerna, Singapore, Mexiko, Spanien, Schweiz, Storbritannien samt Tyskland. Edgeware har sedan starten 2004 vuxit med cirka 40 procent per år och nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. För mer information, besök www.edgeware.tv.

Prenumerera

Dokument & länkar