Kommuniké från årsstämman i Edgeware AB (publ) den 12 april 2017

Stockholm - Vid årsstämma i Edgeware AB (publ) den 12 april 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats: corporate.edgeware.tv.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Edgeware AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Michael Ruffolo, Staffan Helgesson, Jason Pinto, Sigrun Hjelmqvist, Kent Sander och Karl Thedéen omvaldes som styrelseledamöter. Lukas Holm har avböjt omval. Michael Ruffolo omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 450 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000  kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete i revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt högst 60 000 kronor (varav 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och arvode för kommittéarbete i ersättningsutskottet ska utgå med sammanlagt högst 15 000 kronor till utskottets ordförande. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Berg, General Counsel, richard.berg@edgeware.tv ; +46702853157

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@edgeware.tv ; +46707638125

Om Edgeware

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer verktyg som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster i stor skala till låga kostnader. Edgewares teknologi skapar kontroll, information om användarbeteende samt fantastiska tittarupplevelser. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor.

Edgeware har huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Dessutom har Edgeware personal inom försäljning och tekniskt säljstöd i Belgien, Brasilien, Mexiko, Nederländerna, Schweiz ,Singapore, Spanien, Storbritannien, samt Tyskland.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv.

Om oss

Edgeware är ett globalt, högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. Edgewares lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt till TV-och programföretag som vill göra TV- och videoinnehåll tillgängligt för sina tittare på ett skalbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Edgeware har huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA och kontor i Hong Kong. Edgeware har också personal i Belgien, Brasilien, Nederländerna, Singapore, Mexiko, Spanien, Schweiz, Storbritannien samt Tyskland. Edgeware har sedan starten 2004 vuxit med cirka 40 procent per år och nådde under 2016 en omsättning på 252 miljoner kronor. För mer information, besök www.edgeware.tv.

Prenumerera

Dokument & länkar