Kommuniké från årsstämman i Edgeware AB (PUBL) den 4 maj 2018

Vid årsstämma i Edgeware AB (publ) den 4 maj 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats: corporate.edgeware.tv.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Edgeware AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Michael Ruffolo, Sigrun Hjelmqvist och Kent Sander omvaldes som styrelseledamöter och Arnd Benninghoff, Tuija Soanjärvi och Jonas Hasselberg nyvaldes som styrelseledamöter. Jason Pinto, Staffan Helgesson och Karl Thedéen har avböjt omval. Michael Ruffolo omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1 495 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete i revisionsutskottet ska utgå med sammanlagt 60 000 kronor (varav 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga två ledamöter), samt att ersättning för kommittéarbete i ersättningsutskottet ska utgå med sammanlagt 35 000 kronor (varav 15 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med föreslagna principer för utseende av valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av nytt långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner. Programmet omfattar den verkställande direktören samt cirka 30 – 40 andra anställda inom Edgeware AB. Sammanlagt kan högst 800 430 teckningsoptioner emitteras inom ramen för programmet. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 november 2021 teckna en ny aktie i Edgeware AB. Teckningskursen ska motsvara 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholm för aktier i Edgeware under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 7 maj 2018.

KONTAKT

Richard Berg (Chefsjurist)
+ 46 702-85 31 57. Richard.Berg@edgeware.tv

Om Edgeware - Let’s make TV amazing again!

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt innehåll. Edgeware har de senaste åren haft en snabb tillväxt och bolaget nådde under 2017 en nettoomsättning på 237 miljoner kronor. Edgeware har huvudkontor i Stockholm och personal i 15 länder spritt över Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Om oss

Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i 11 länder i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar