Beslut antagna vid extra bolagsstämma

Beslut antagna vid extra bolagsstämma Vid extra bolagsstämma i Effnet Group AB (publ) den 21 december 2001 fattades bland annat följande beslut med huvudsakligen följande innehåll. 1 Beslutades att anta ny bolagsordning. Ändringarna innebär att bolaget byter säte till Stockholm, att verksamhetsföremålet justeras samt att bestämmelsen att bolagsstämma kan hållas på flera orter tas bort. 2 Svante Carlsson och Hans Runesten valdes till nya styrelseledamöter. Utöver Svante Carlsson och Hans Runesten består styrelsen av Magnus Ryde och Göran E Larsson. 3 Beslutades att utställa ytterligare 1 438 000 köpoptioner enligt koncernens optionsprogram som antogs på extra bolagsstämma den 29 november 2000. Vid tilldelning av de nya optionerna skall gälla att högst 438 000 optioner skall kunna tilldelas anställda som är innehavare av tidigare utställda köpoptioner med lösenpris 10 kronor per aktie, att högst 500 000 optioner skall kunna tilldelas anställda som inte sedan tidigare är innehavare av optioner samt att högst 500 000 optioner skall kunna tilldelas nyvalda styrelseledamöter. Vid tilldelning skall gälla att ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare skall kunna erhålla högst 250 000 optioner vardera och övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. Nyvalda styrelseledamöter skall kunna erhålla högst 250 000 optioner vardera. I samband med utställande av optioner skall gälla att anställd som sedan tidigare innehar köpoptioner endast skall kunna tilldelas nya köpoptioner under förutsättning att den anställde antingen återlämnar de tidigare erhållna optionerna eller avstår från rätten att utnyttja dessa. Bolagsstämman godkänner vidareförsäljning av aktier i samband med utnyttjande av köpoptionerna. Om samtliga 1 438 000 optioner tilldelas kommer koncernens anställda och styrelseledamöter att kunna förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 1,79 procent. Med beaktande av koncernens övriga optionsprogram uppgår den nya sammanlagda utspädningseffekten till cirka 4,79 procent. Tidigare teckningsoptionsprogram med lösenpriser som av styrelsen inte bedöms komma leda till någon utspädning för aktieägarna har inte medräknats. 4 Det beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 1 941 300 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag i koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet ovan samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Stockholm i november 2001 Effnet Group AB (publ) STYRELSEN Om Effnet Effnet utvecklar och licensierar prisbelönade nyckelteknologier som löser problem med datahastigheter, effektivitet och säkerhetsutmaningar för IP-nätverk och IT-säkerhet. Effnet fokuserar på mjukvaruutveckling inom Robust Header Compression (RoHC), en teknik som bedöms bli nödvändig för leverantörer av trådlösa nätverk baserade på IP-teknologi. Det helägda dotterbolaget Wkit Security utvecklar mjukvara för kopieringsskydd. Effnet-gruppen har ca 50 anställda. Effnet-gruppens aktier omsätts på Nya Marknaden (EFFN). Läs mer om Effnet på www.effnet.com och om Wkit på www.wkit.com. För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Ryde, Chairman Effnet Group AB +1 (650) 483 96 38 Göran E. Larsson, Vice chairman Effnet Group AB +46 (0)8 544 979 91 or +46 (0)705 65 68 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01270/bit0001.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar