Delårsrapport från Effnet Group AB (publ) Januari-mars 1999

Delårsrapport från Effnet Group AB (publ) Januari-mars 1999 * Avtal tecknat med Salcom AB avseende återförsäljning av Effnets produkter i Sverige samt pågående diskussioner med återförsäljare i såväl Finland som Tyskland. * Pågående diskussioner med ett antal stora aktörer i USA avseende OEM- försäljning och licensiering av Effnets teknologiplattform. * Annonsering genomförd av den nya produktgenerationen (kortbaserad router/brandvägg) på CeBIT-mässan i Hannover. Kraftfull exponering i Nordamerikansk media, till exempel World Business Review. * Övertecknad nyemission vid notering på Nya Marknaden vid Stockholms Fondbörs. * Nettoomsättningen ökade till 263 kkr. (0 kkr.) * Resultat efter finansiella poster uppgick till - 10 048 kkr. Marknad Internets expansion är idag, och bedöms komma att vara, exponentiell. Antalet användare fördubblas årligen och mängden information på nätet fördubblas varje månad. Enligt många bedömare kommer all kommunikation; tal, video, data etc. i framtiden att vara Internet-baserad. Denna utveckling driver två stora frågor framåt, nämligen säkerhet och snabbhet. Effnets produkter och teknologier baseras på denna utveckling och adresserar lösningar på problemen med snabbhet och säkerhet. Effnets strategi att närma sig marknaden vilar på tre ben; dels genom produkter under eget varumärke, främst för den europeiska marknaden, dels genom OEM-försäljning av delkomponenter i större system, såsom ovan nämnda kortbaserade produkter för server-industrin samt slutligen genom licensiering av hela eller delar av teknologiplattformen till partners inom datakom, telekom och/eller hårdvaruindustrin. I marknads- och försäljningsarbetet för produkter under eget varumärke har vi fokuserat på att utveckla försäljningskanalerna via distributörer och återförsäljare. Detta arbete har aktivt bedrivits i Sverige, Finland och Tyskland, bland annat i samarbete med Sveriges Exportråd. Bearbetning av slutkunder har även varit aggressiv, vilket har gett till resultat att bolaget har flera affärer villkorade med inledande test. Vad gäller OEM-försäljningen och licensiering av teknologiplattformen är intresset från marknaden, främst i USA, väldigt stort. Diskussioner med ett antal stora aktörer i USA pågår för närvarande. Omsättning Koncernens omsättning under perioden uppgår till 263 kkr. (0). Resultat Koncernens rörelseresultat uppgår till - 9 901 kkr. (- 2 725 kkr.). Resultat efter finansiella poster uppgår till - 10 048 kkr. (- 2 726 kkr.). Under första kvartalet 1999 har Effnet påbörjat en kraftfull satsning på marknadsföring och försäljning. Effnet har bland annat deltagit i CeBIT-mässan och påbörjat en PR-kampanj i Nordamerika. Effnet har också som enda svenska företag ingått i EU Gateway to Japan 99-delegationen, som representant för IT- företagen inom EU. Kostnader för produkt- och teknologiutveckling kostnadsförs löpande. Finansiell ställning Effnets soliditet uppgår till 77 % (32 %). Likvida medel uppgår till 75 447 kkr. (1 353 kkr.). Investeringar Under perioden har investeringar gjorts för 222 kkr., huvudsakligen datorutrustning. Aktiedata Resultat efter skatt per aktie uppgår till - 5,45 kr. Anställda Antalet anställda var vid periodens utgång 40 personer. Händelser efter periodens utgång Effnet Group AB är sedan 6 april noterat på Stockholms Fondbörs, Nya Marknaden. Försäljningsarbetet för våra produkter under eget varumärke har genererat goda resultat. I nuläget testar sammanlagt fyra återförsäljare i Sverige, Finland och Tyskland våra produkter. Dessutom testar fyra slutkunder våra produkter, varav två är marknadsledande i sin bransch. En stor systemintegratör, som bland annat fokuserar på broadband-to-homes, ser en stor potential i Effnets produkter och testar för närvarande våra produkter. Effnet har blivit nominerad i kategorin bästa nätverksprodukt på Interop- mässan i Las Vegas, vilket är en stor framgång för bolaget med tanke på konkurrensen då Interop är världens största mässa för nätverksbranschen. Mässan pågår under vecka. Framtid Bolaget kommer under resten av året att kraftfullt marknadsföra befintliga produkter, knyta samarbetsavtal avseende OEM-försäljning samt teknologiavtal med stora internationella aktörer. Parallellt kommer bolaget att utveckla sin teknologiplattform ytterligare för att stärka ställningen inom såväl säkerhet som snabbhet för Internetbaserad kommunikation. Bolaget planerar personell expansion såväl i Sverige som i USA. Kommande rapporter Delårsrapport januari-juni 24 augusti 1999 Delårsrapport januari-september 9 november 1999 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 11 maj 1999 Tomas Althén Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Tomas Althén 0708-15 16 15 VD Lars Lundeborg 08-564 605 58 Finanschef Effnets affärsidé är att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter och nätverksteknologier som kännetecknas av hög effektivitet och säkerhet. För närvarande har Effnets teknologiplattform utmynnat i utvecklingen av två olika nätverksprodukter (routrar och brandväggar) vars syfte är att slussa respektive filtrera information över datanätverk, exempelvis Internet eller intranet. Under 1998 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande leverantörer av nätverksprodukter och teknologier. I dagsläget finns Effnet på tre orter; Stockholm, Luleå och Boston. Effnet Group AB noteras på Stockholms Fondbörs Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00320/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00320/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Prenumerera

Dokument & länkar