Delårsrapport januari-september 1999

Delårsrapport januari-september 1999 - OEM-avtal tecknat med Ericsson Radio Systems AB. - Avtal tecknat med SSH Communications Security Ltd, Finland avseende samarbete runt IPSEC för Effnets brandväggar. - Avtal avseende forskning och utveckling tecknat med Power Micro Research Inc., Austin, Texas. - Beslut om kraftfull satsning i USA, bland annat innebärande att två av Effnets fyra forskare, som grundade Effnet, flyttar sin verksamhet till University of Arizona. - VAR-avtal tecknat med Cygate AB, innebärande att Effnet nu har försäljningskanaler i Sverige, Finland, Danmark, Polen och Baltikum. - Effnets brandvägg har i ett oberoende test, KeyLabs (Utah, USA), visat sig vara snabbast på marknaden. - Styrelsebeslut taget avseende ansökan om flytt till Stockholms Fondbörs O- lista. - Beslut taget om undersökning om möjligheter att även marknadsnotera bolaget i USA. - Nettoomsättningen ökade till 1 182 kkr. (75 kkr.). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 34 382 kkr. (- 12 938 kkr.). - Antalet anställda vid periodens utgång var 50 personer (22 personer). - Marknad Internets expansion är idag, och bedöms komma att vara, exponentiell. Antalet användare fördubblas årligen och mängden information på nätet fördubblas varje månad. Inom en snar framtid kommer all kommunikation att ske över Internet, baserat på det så kallade Internet-Protokollet (IP); tal, video, ljud, etc. Detta innebär att de kundspecifika lösningarna kommer att alltmer fokuseras på marknaden och den som snabbast kan tillgodose nya krav blir vinnare. Effnets produkter och teknologier är mjukvarubaserade, vilket möjliggör en snabb anpassning till specifika kundönskemål. Teknologin och produkterna är dessutom helt oberoende av standards, såsom ATM, DTM, Ethernet, IPv6 eller liknande. Effnet kommersialiserar sin teknologi på tre olika sätt; eget varumärke, OEM- avtal och licensiering. Vad gäller eget varumärke finns avtal med återförsäljare i Finland, Danmark, Polen och Baltikum förutom Sverige. Det första OEM-avtalet är tecknat med Ericsson Radio Systems AB och ett antal licensavtal är under förhandling. Händelser efter periodens utgång - VAR-avtal tecknat med Monarch Communication, Inc., USA. - Genomförd split av aktien med villkoret fem nya aktier för varje gammal aktie (5:1). - Beslut taget på extra bolagsstämma den 14 oktober om bemyndigande för styrelsen att med eller utan företrädesrätt genomföra nyemission av högst 2 500 000 aktier. - Roger Undhagen, tidigare sales and marketing manager för Small-/Medium Line of Business EMEA (Europe, Middle East, Africa, Australia) på Cisco Systems, har anställts som ny VD i dotterbolaget Effnet AB. - Karin Bjurel, tidigare sales and marketing manager för Small-/Medium Line of Business på Cisco Systems i Sverige, har anställts som sälj- och marknadschef i Effnet AB. - I november blev Effnet "Grand Winner" i den prestigefyllda tävlingen "European IST Prize". Omsättning Koncernens omsättning under perioden uppgår till 1 182 kkr. (75), varav merparten avser produkter under eget varumärke till kunder i Europa. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgår till - 34 611 kkr. (- 13 032 kkr.). Resultat efter finansiella poster uppgår till - 34 382 kkr. (- 12 938 kkr.). Kostnader för produkt- och teknologiutveckling kostnadsförs löpande. Finansiell ställning Effnets soliditet uppgår till 85,9 % (59,9 %). Likvida medel uppgår till 36 709 kkr. (4 042 kkr.). Investeringar Under perioden har investeringar gjorts för 1 133 kkr. (0), huvudsakligen datorutrustning. Aktiedata Antal aktier vid periodens slut uppgår till 9 210 905 (1 319 700). Resultat efter skatt per aktie uppgår till - 3,73 kr (- 9,80 kr). Anställda Antalet anställda uppgår vid periodens utgång till 50 personer (22). Medelantalet årsanställda var vid periodens utgång 39 personer (13), varav 5 (1) personer i USA. Framtid De drivande expansionskrafterna för Internet kommer att bli bredbandslösningar till hemmen, mobila applikationer och ökat säkerhetsbehov till följd av till exempel e-commerce. Detta i kombination med en kraftigt ökande trafik på Internet leder till ett behov av större bandbredd i hela nätet. Denna utveckling är positiv för Effnet som har produkter och teknologier som kan lösa de nuvarande och framtida flaskhalsarna i nätet. En kraftig expansion kommer att ske under kommande tolv månader för att öka försäljningen av produkter under eget varumärke i Europa. Målsättningen för övriga produktområden är att under kommande tolv månader teckna flera OEM- avtal för kunddriven utveckling samt genomföra ett partnerprogram avseende licensiering av teknologin i USA. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 15 februari 2000 Årsredovisning 21 mars 2000 Bolagsstämma 13 april 2000 Delårsrapport januari - mars 4 maj 2000 Delårsrapport januari - juni 17 augusti 2000 Delårsrapport januari - september 2 november 2000 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Stockholm den 30 november 1999 Tomas Althén Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Tomas Althén 0708-15 16 15 VD Lars Lundeborg 0708-99 86 03 Finanschef Effnets affärsidé är att utveckla och marknadsföra nätverksprodukter och nätverksteknologier som kännetecknas av hög effektivitet och säkerhet. För närvarande har Effnets teknologiplattform utmynnat i utvecklingen av två olika nätverksprodukter (routrar och brandväggar) vars syfte är att slussa respektive filtrera information över datanätverk, exempelvis Internet eller intranet. Under 1998 har Effnet utvecklats ifrån att vara ett renodlat utvecklingsbolag till en kommersiell aktör inom nätverksmarknaden. Bolaget går nu in i en fas där marknadsföring och försäljning står i fokus. Effnets långsiktiga mål är att bli en av världens ledande leverantörer av nätverksprodukter och teknologier. I dagsläget finns Effnet på tre orter; Stockholm, Luleå och Boston. Effnet Group AB noteras på Stockholms Fondbörs Nya Marknaden. Antalet anställda uppgår till 50 personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00010/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Prenumerera

Dokument & länkar