Stämmokommuniké från extra bolagsstämma

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma Vid den extra bolagsstämman i Effnet Group AB den 2 juli 2004 beslutades att genomföra förvärvet av Stockholm Realty Alpha KB och Stockholm Realty Beta KB samt att dela ut dotterbolaget Effnet Holding AB till aktieägarna. Följande beslut fattades. 1. Ändringar i bolagsordningen. Effnet Groups firma ändras till AB Sagax (publ). Verksamhetsföremålet ändras till att lyda: "Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt driva därmed förenlig verksamhet". Gränserna för aktiekapitalet höjs till lägst 50 MSEK och högst 200 MSEK. Antalet styrelseledamöter skall vara lägst tre och högst åtta utan suppleanter. 2. Apportemission. Effnet Group förvärvar samtliga kommanditandelar i Stockholm Realty Alpha KB och Stockholm Realty Beta KB mot vederlag i form av 53.725.566 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ca 49,4 procent av Effnet Groups aktiekapital. Därutöver förvärvar Effnet Group komplementärsandelarna i de båda bolagen mot kontant betalning om totalt ca 135.000 SEK. 3. Utdelning av Effnet Holding AB. Det helägda dotterbolaget Effnet Holding AB, till vilken Effnet Groups teknikrörelse överförs i sin helhet, delas ut till aktieägarna. För varje aktie i Effnet Group, inklusive de aktier som emitteras genom apport-emissionen, erhålls en aktie i Effnet Holding. Avstämningsdag för rätten att erhålla utdelning är den 23 juli 2004, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Effnet Group inklusive rätten att erhålla utdelning är den 20 juli 2004. Beräknad första dag för handel i aktien i Effnet Holding på Nya Marknaden är den 28 juli 2004. 4. Val av styrelse. David Mindus, Johan Thorell och Staffan Salén valdes in i Effnet Groups styrelse jämte de sedan tidigare valda ledamöterna Göran E Larsson och Hans Runesten. Magnus Ryde och Svante Carlsson lämnade styrelsen. Vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte i Effnet Group utsågs Göran E Larsson till styrelsens ordförande. David Mindus utsågs till ny verkställande direktör. För ytterligare information, vänligen kontakta Hans Runesten, +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26, David Mindus, +46 (0)8 545 835 40, +46 (0)70 602 76 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT20100/wkr0001.pdf

Om oss

Effnet develops and sells embedded software that increases the efficiency, speed and security of IP traffic on fixed and mobile networks to manufacturers of network products. Effnet techniques enable optimal performance for IP packet processing.

Dokument & länkar