EKN 2012: Fjärde året i rad med historiskt hög garantigivning

Efterfrågan på garantier har varit fortsatt hög. EKN har stärkt samarbetet med svenska företag, banker och andra aktörer under 2012 och garanterade exportaffärer till ett värde av 49,3 miljarder kronor.

– Sedan 2009 har behovet av EKN:s riskavtäckning varit historiskt högt. Osäkerheten i världsekonomin har blivit ett normalläge för svenska exportörer och banker. De vänder sig till oss för att göra säkrare exportaffärer både på tillväxtmarknader och i utvecklade länder, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

EKN:s garantier fortsätter att efterfrågas för affärer till höginkomstländer inom OECD. Affärer till dessa länder garanterade EKN till en mindre del före finanskrisen.

Utöver OECD-länderna ökade garantigivningen under året för affärer till Asien och Latinamerika medan den minskade för affärer till Mellanöstern, Afrika, Balkan och OSS-länderna.Mycket talar för att den höga garantinivån fortsätter under 2013. Offertvolymen har ökat 18 procent jämfört med för ett år sedan.

– Vi kommer in tidigt i affärerna och underlättar finansieringen för exportörer och köpare. Det skapar konkurrenskraft och förutsättningar för fortsatta framgångar för svenska exportföretag, säger Karin Apelman.

Betalningsdröjsmålen i de garanterade affärerna har legat på en högre nivå än tidigare, men skadenivån har kunnat begränsas med skadeförebyggande och skademinimerande åtgärder. Problemen har framför allt gällt svårigheten att transferera betalningar från Iran för affärer som genomfördes före sanktionerna.

Det ekonomiska resultatet för år 2012 uppgick till 2,1 miljarder kronor och är ett av de högsta resultaten någonsin. Föregående år uppgick resultatet till 1,6 miljarder kronor.

– Resultatet stärker EKN:s finansiella ställning ytterligare och ger fortsatt goda möjligheter att främja svensk export, säger Karin Apelman.

Årets affärer (miljoner kr) 2012 2011
Offerter 77 481 65 759
Garantier 49 344 63 111
Premieintäkter 1 803 1 665
Skadeersättningar och kostnader för skadeförebyggande åtgärder 437 373
Återvunna skadebelopp 172 115
Årets resultat 2 115 1 628

Utestående exponering och ackumulerat resultat (miljoner kr) 2012-12-31 2011-12-31
Utestående offerter 131 774 133 784
Utestående garantier 204 396 210 398
Reservering 7 325 7 616
Utestående skadefordringar, nominellt 5 677 5 638
Utestående skadefordringar, beräknat nettovärde 1 239 1 198
Eget kapital 21 488 19 373

EKN:s kontaktpersoner för media: Beatrice Arnesson, kommunikationschef, 08-788 00 36,
Carina Kampe, pressansvarig, 08-788 01 66.

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansierasmed försäkringstagarnas premier.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar