Bokslutskommuniké januari-december 2001

Bokslutskommuniké januari-december 2001 El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ), nedan kallat El & Industrimontage, är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor. Företaget är ett av de snabbaste växande i Sverige inom sina teknikområden; Automation, Kraft- och Drivteknik och Telekommunikation. El & Industrimontage är noterat på Aktietorget. Den nuvarande koncernen bildades genom att Glasis Holding AB (publ) under vintern 2001 förvärvade samtliga aktier i El &Industrimontage Svenska AB i ett så kallat reversed takeover, varefter Glasis Holding namnändra-des till El &Industrimontage Holding i Norrland AB (publ). Koncernens omsättning uppgick till 543,3 Mkr (f.å. proforma 371,7 Mkr) Resultat efter finansnetto uppgick till 8,6 Mkr (f.å. proforma 3,3 Mkr). I resultatet ingår avskrivningar på goodwill med 2,4 Mkr. Orderstocken uppgick till 242 mkr exkl. Tunnelentreprenad Bravida-EIAB HB, (f.å. 326 Mkr) Konstruktionsfasen till Södra Länken är avslutad och tekniktesten är i sitt slutskede. Montagestart är framflyttad ca 9 månader. Bolaget är noterat på Aktietorget En nyemission genomfördes under sommaren varvid bolaget tillfördes 19,8 miljoner kronor. Ingen utdelning för år 2001 Verksamheten I april 2001 noterades bolagets aktier på Aktietorget, sedan det börsnoterade bolaget Glasis Holding AB (publ) i slutet av 2000 förvärvat samtliga aktier i El & Industrimontage Svenska AB, varefter bolaget bytte namn till El & Industrimontage Holding i Norrland AB. Därefter genomfördes, trots ett svagt emissionsklimat, en lyckad nyemission under våren. Det innebar att bolaget har lagt grunden för att vidmakthålla sin position som ett expan-sivt, ledande elentreprenadföretag. Under 2001 kom marknaden som helhet att mattas av något, även om skillnader i olika delmarknader noterades. Nybyggnation av flerbostadshus, kontor/handel och offentliga lokaler samt olika svagströmsinstallationer som t ex larm och säkerhet utvecklades positivt, medan tecken på en viss avmattning för vissa typer av industri-installationer kunde märkas under slutet av året. Det för El & Industrimontage enskilt viktigaste projektet är f.n. Södra länken i Stockholm. Detta projekt avser genomförande av kraftförsörjning, el-, styr-, och teleutrustning samt trafikreglering. Verksamheten bedrivs i Tunnelentreprenad Bravida-EIAB HB, till lika delar ägt av El & Industrimontage och Bravida. Entreprenadens värde uppgår till ca 600 Mkr. Kontraktets värde för El & Industrimontage uppgår till cirka 210 Mkr avseende främst kraftförsörjning och styrsystem. Entreprenaden beräknas pågå fram till 2004. Konstruktionsfasen är så gott som avslutad och test av entreprenadens ingående funktioner är i sin slutfas. Montagestart har flyttats fram av beställaren ca 9 månader, vilket medfört att förväntat täckningsbidrag för ca 40.000 montagetimmar gällande 2001 är framskjutet. Som ett led i bolagets strävan efter spetskompetens inom elteknikområdet gjordes ett viktigt förvärv, nämligen Jonic Elteknik AB. Bolaget som förvärvades i maj bedriver försäljning och service av avancerade el- och styr-utrustningar omfattande elmotorer, frekvensomriktare, dieselgeneratoraggregat och kompletta elanläggningar för process, verkstad och kraftindustri. Bolaget har en årsomsättning på ca 35 Mkr. Därutöver löstes minoritets-andelen (7,5 %) i Industri-El i Fagersta AB i augusti. Detta bolag omsätter ca 20 Mkr. Koncernbolaget Kraftteknik i Sundsvall AB, blev generalagent i Sverige för System Electric, en av de största leverantörerna av lågspänningskondensatorer i Europa. Kraftteknik tecknade även ett avtal med Skellefteå Eldesign AB, som ger Kraftteknik licensrättigheten till ett patent gällande elmiljö-filter, samt att tillsammans med Skellefteå Eldesign AB utveckla ett koncept inom elmiljö. Under året erhölls flera större uppdrag, vilka beräknas bli avslutade under 2002. Här kan nämnas bl a: Ombyggnationer och nyproduktioner åt flera fastighetsbolag i Stockholmsområdet. Total ordersumma uppgår till ca 50 Mkr. Ombyggnationer av vattenkraftstationer; Linnvasselv och Norränge med flera. Ordervärde ca 40 Mkr. Kraftförsörjningsprojekt åt exempelvis Hallsta Pappersfabrik i Hallstavik och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ordervärde ca 40 Mkr. Notering och nyemission Under sommaren genomfördes en nyemission varvid 19 836 Tkr tillfördes bolaget, varav 10 000 Tkr avsåg konvertibelt lån med konverteringskursen 0,25 kr. Från detta avgick emissionskostnader på 722 Tkr. I månadsskiftet oktober/november genomfördes en omvänd split (100:1). Den omvända spliten innebar att aktiens nominella belopp stämplades upp från 10 öre till 10 kronor, samtidigt som antalet aktier minskades från 217 305 000 aktier till 2 173 050 aktier. Bolaget hade vid utgången av året 814 aktieägare. Resultat och ställning Koncernens omsättning uppgick för verksamhetsåret till 543,3 Mkr, en ökning med 46 %, (f.å. proforma 371,7 Mkr). Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 8,6 Mkr (f.å. proforma 3,3 Mkr), vilket är en förbättring med 5,3 Mkr . Resultatet har belastats med 2,4 Mkr avseende avskrivning på goodwill (f.å.proforma 2,0 Mkr) samt med en kundförlust på 1,3 Mkr på grund av konkurs. Södra länken-projektet konsolideras endast med El & Industrimontages resultatandel i Tunnelentreprenad EIAB-Bravida HB och uppgår till 3,01 Mkr. Omsättningen under 3:e tertialet uppgick till 218,3 Mkr och resultat efter finansnetto blev 4,9 Mkr. Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick under året till 2,47 kr. Likvida medel inkl. ej utnyttjade checkkrediter vid utgången av perioden uppgick till 33,1 Mkr. Eget kapital per aktie uppgick till 24,19 kr före och 24,31 kr efter full konvertering. Soliditeten per den 31 december uppgick till 31,0 (24,9) procent före och 36,9 procent efter full konvertering. Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 11,2 Mkr. Personal Antalet anställda per 2001-12-31 uppgick till 455 personer (431). Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Jonic Elteknik AB, tecknade den 2002-01-31 ett avtal med ABB Automation Technology Products AB, där Jonic blir exklusiv partner. ABB upplåter till Jonic att sälja asynkronmotorer, frekvensomriktare och övrig drivutrustning, exempelvis likströmsmotorer, samt tillbehör till dessa inom marknadsområdet från Gävle och norrut i Sverige. Ett ramavtal har tecknats mellan El & Industrimontage och 3G Infrastructure Services AB gällande uppförande av UMTS-stationer. Framtidsutsikter Installationsföretagens förväntningar på marknadstillväxt ligger på nivån 0-2 procent för 2002. Bakom de relativt positiva prognoserna finns förväntningar på en viss fortsatt tillväxt inom bygg- och underhållsmarknaderna. Ett område som innebär både möjligheter och risker är 3G-utbyggnaden, där det på något års sikt troligen behövs betydande installationskapacitet. El & Industrimontage bedömer att konkurrensen på Norrlandsmarknaden kommer att öka, men målsättningen är även fortsättningsvis att vara ledande inom sina geografiska områden och verksamhet och räknar med att fort-sätta öka sina marknadsandelar genom de förvärv och kompletteringar av kompetensen som genomförts under det senaste året. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för år 2001. Informationstillfällen Från och med 2002 övergår bolaget till kvartalsredovisning. Kommande informationstillfällen: 14 maj 2002, 27 augusti 2002, 29 november 2002. Bolagsstämma hålles den 14 maj 2002 i Umeå. Umeå den 12 mars 2002 Styrelsen Kommunikén har ej varit föremål för revisorns granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT00850/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/12/20020312BIT00850/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

El & Industrimontage Holding AB(publ) levererar genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor

Prenumerera

Dokument & länkar