El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) Tertialrapport januari-augusti 2001 (8 månader

El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) Tertialrapport januari-augusti 2001 (8 månader) El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ) bedriver sin verksamhet genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB, vilket är Norrlands ledande elentreprenadföretag mot industri och offentlig sektor. Tack vare sin fabrikatobundenhet och sina teknik- och specialistområden; Automation, Kraft- och Drivteknik samt Data- och Telekommunikation; är El & Industrimontage Svenska AB det snabbast växande företaget i Sverige inom dessa områden. · Koncernens omsättning uppgick till 324,9 mkr (f.å. proforma 214,9 mkr), + 51 %. · Resultat före skatt uppgick till 3,7 mkr (f.å. proforma - 5,6 mkr). I resultatet ingår avskrivningar på goodwill med 1,4 mkr. · Orderstocken uppgick till 627 mkr exkl. Tunnelentreprenad HB, (f.å. 405 mkr), + 55 %. Struktur Koncernen bildades genom att El & Industrimontage Holding i Norrland AB (publ), f.d. Glasis Holding AB (publ), under vintern 2001 förvärvade samtliga aktier i El & Industrimontage Svenska AB i ett så kallat reversed takeover. Minoritetsandelen (7,5 %) i Industriel i Fagersta AB har förvärvats och är ett helägt dotterbolag fr o m 31 augusti. Jonic Elteknik AB har förvärvats och är ett helägt dotterbolag fr o m 1 maj. Verksamheten Bland större uppdrag som erhållits under andra tertialet kan nämnas: · Ombyggnation och nyproduktion åt flera fastighetsbolag i Stockholmsområdet. Total ordersumma uppgår till ca 50 miljoner kronor. · Utbyte av generatorställverk i Norränge kraftstation åt Birka Kraft. Ordervärde ca 4 miljoner kronor. Tunnelentreprenad HB - tillika delar ägt av El & Industrimontage respektive Bravida - bildades under föregående år för genomförande av kraftförsörjning, el-, styr-, och teleutrustning, samt trafikreglering för Södra Länken i Stockholm. Kontraktets värde uppgår till cirka 600 miljoner kronor och beräknas pågå under perioden 2001-2004. Projektet fortlöper enligt plan, med en viss försening från beställaren. Aktien Under perioden har det beslutats om att göra en omvänd split (100:1). Den omvända spliten innebär att aktiens nominella belopp stämplas upp från 10 öre till 10 kronor, samtidigt som antalet aktier minskas från 217 305 000 aktier till 2 173 050 aktier. Förändringen kommer att ske i månadsskiftet oktober/november 2001. Genom nyemission under sommaren har 19 836 tkr tillförts bolaget, varav 10 000 tkr avser konvertibelt lån med konverteringskursen 25 öre. Från detta avgår emissionskostnader på 722 tkr. Aktien är noterad på AktieTorget. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick för perioden till 324,9 mkr, en ökning med 51 %, (f.å. proforma 214,9 mkr). Koncernens resultat före skatt uppgick till 3,7 mkr (f.å. proforma -5,6 mkr), vilket är en förbättring med 9,3 mkr. Resultatet har belastats med 1,4 mkr avseende avskrivning på goodwill (f.å. proforma 1,3 mkr). Resultatet efter schablonskatt och efter genomförda nyemissioner uppgick för perioden till 1,1 öre per aktie vilket efter full konvertering motsvarar 0,9 öre per aktie. Investeringar och finansiell ställning Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 4,8 mkr (3,8). Därtill har dotterbolagsaktier förvärvats för 7,6 mkr. Likvida medel inkl. ej utnyttjade krediter vid utgången av perioden uppgick till 16,8 mkr (3,2). Personal Antalet anställda per 2001-08-31 uppgick till 503 personer (430). Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har dotterbolaget Kraftteknik i Sundsvall AB tecknat ett avtal med System Electric, en tysk tillverkare av lågspänningskondensatorer. Avtalet innebär att Kraftteknik blir general agenter i Sverige för System Electrics produkter. Informationstillfällen Från och med 2002 kommer bolaget att övergå till kvartalsredovisning. Bokslutskommuniké kommer att avges den 12 mars 2002. Ytterligare informationstillfällen: 14 maj 2002, 27 augusti 2002, 12 november 2002. Bolagsstämma hålles den 28 maj 2002 i Umeå. Umeå den 17 oktober 2001 Styrelsen Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Resultatet har redovisats genom tillämpning av successiv vinstavräkning enligt Redovisningsrådets rekommendationer. Rapporten har ej varit föremål för revisorns granskning. För ytterligare information kontakta: Rolf Tannergård, VD, tfn 090-15 46 15, 070-665 46 15, E-post: rolf.tannergard@eiab.com Roger Forsgren, vVD, tfn 090-15 46 57, 070-323 02 71, E-post: roger.forsgren@eiab.com Resultaträkning (tkr) Jan-Aug 2001 Proforma 2000 Rörelsens intäkter 324 947 214 865 Rörelsens kostnader -321 362 -219 623 Rörelseresultat 3 585 - 4 758 Finansnetto 111 -807 Resultat efter 3 696 -5 565 finansnetto Skatter -1 411 1 177 Periodens resultat 2 285 -4 388 Balansräkning (tkr) 2001-08-31Proforma 2000-08-31 Anläggningstillgångar 44 329 34 250 Omsättningstillgångar 111 893 79 320 Summa tillgångar 156 222 113 570 Eget kapital 41 076 21 853 Minoritetsintresse - 260 Långfristiga skulder 38 444 25 290 Avsättningar 2 933 930 Kortfristiga skulder 73 769 65 237 Summa skulder och eget 156 222 113 570 kapital Kassaflödesanalys (tkr) 2001-08-31 Kassaflöde från den -5 278 löpande verksamheten Kassaflöde från -9 998 investeringsverksamheten Kassaflöde från 18 328 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 3 052 Likvida medel vid 171 periodens början Likvida medel vid 3 223 periodens slut Förändring av eget kapital (tkr) Ingående eget kapital 2001-01-01 52 (avser Glasis Holding) Nyemission 9 114 Apportemission (förvärv av El & 29 625 Industrimontage Svenska AB) Periodens resultat 2 285 Utgående eget kapital 2001-08-31 41 076 Nyckeltal Orderstock exkl. 627 153 404 479 löpande projekt (tkr) Resultat efter 1,1 schablonskatt per aktie (öre) Avkastning på totalt 3,0 neg kapital (%) Avkastning på eget 6,4 neg kapital (%) Soliditet (%) 26,3 19,2 Synligt eget kapital 18,9 10,1 per aktie (öre) Utestående aktier 217 305 (tusental) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00810/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

El & Industrimontage Holding AB(publ) levererar genom dotterbolaget El & Industrimontage Svenska AB kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, processmontage, kraftförsörjning, automation, data- och teleteknik till industri och offentlig sektor

Dokument & länkar