Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 1800,4 Mkr (1805,0 Mkr) · Resultatet före skatt uppgick till -28,5 Mkr (83,7 Mkr) · För 2001 förväntas resultatet före skatt uppgå till ca 0 kr · Vikande orderingång från telekomindustrin och konjunkturbetingad minskning i efterfrågan samt pressade marginaler påverkar lönsamheten negativt · Koncentration till två affärsområden inleds under fjärde kvartalet · Omfattande kostnadsbesparingar genomförs · [REMOVED GRAPHICS] Elanders är Nordens ledande infomediakoncern och är f n organiserad i tre affärsområden · Infosolutions q Utveckling av Publishing Management lösningar för kunder som publicerar stora datamängder för business-to-business. q Databaspublicering, Cross Media Publishing av fackinformation i flera media som tryck, CD ROM och webb, e-handelslösningar. q Informationsstrukturering och systemlösningar för integrerad publicering. q Affärsutveckling, support och outsourcingtjänster. q Kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. · Infologistics q Helhetslösningar för kundernas behov av framställning, tryck och distribution av information - Master Vendor Concept. q Tryck i offset och digital printning (print-on-demand). q Produktkataloger och manualer till industri- och handelsföretag i flera media. q Läromedel till skolor och universitet i Sverige och Storbritannien samt offentligt tryck till Sveriges Riksdag, regering och departement m fl. q Produktion och försäljning i Angered, Falköping, Göteborg, Malmö, Stockholm, Trelleborg, Östervåla, Newcastle (Storbritannien) och Zalalövö (Ungern). · Infoprint q Produkter med stort sidantal som trycks i varierande upplagor i offset och digital form. q Export till ett 20-tal länder i Europa. q Kundanpassade och personifierade reklamprodukter samt tidskrifter i färg. q Produktion och försäljning i Helsingborg, Kungsbacka, Landskrona, Oslo samt Plonsk (Polen). q Omsättning och resultat per affärsområde Tredje kvartalet Nettoomsättning Resultat Mkr 2001 2000 2001 2000 Affärsområde Infosolutions2) 58 66 -10,7 -5,9 Infologistics 1)2)3) 211 219 9,9 14,2 Infoprint1) 259 257 -26,0 -13,9 Jämförelsestörande poster -13,0 Summa 528 542 -26,8 -18,6 Finansnetto -6,7 -5,1 Koncernen 528 542 -33,4 -23,7 Januari-september Nettoomsättning Resultat Mkr 2001 2000 2001 2000 Affärsområde Infosolutions2) 214 235 -32,8 12,4 Infologistics 1)2)3) 816 782 45,9 77,5 Infoprint1) 770 788 -11,4 21,8 Jämförelsestörande poster 0 -13,0 Summa 1800 1805 1,8 98,7 Finansnetto -30,3 -15,0 Koncernen 1800 1805 -28,5 83,7 1) Från 1 januari 2001 ingår Elanders Svenskt Tryck AB i affärsområde Infologistics. Tidigare ingick bolaget i affärsområde Infoprint. Omsättning och resultat för år 2000 har omräknats i enlighet med den aktuella koncernstrukturen. 2) KåPe-koncernen ingår från 1 april 2000. 3) Novum-koncernen ingår från 1 oktober 2000. Omorganisation Den rådande konjunkturen som innebär ökad konkurrens och prispress inom flera av de segment där Elanders är verksamt nödvändiggör ytterligare åtgärder i syfte att samordna koncernens verksamheter. Under det fjärde kvartalet kommer därför en ny organisation att införas. Den medför att antalet affärsområden reduceras till två genom att affärsområdet Infosolutions integreras i Infologistics. Det innebär ytterligare samordning av kompetens, lokaler och utrustning vilket kommer att leda till kostnadsbesparingar. Infosolutions Arbetet med att koncentrera affärsområdets aktiviteter kring helhetslösningar och strukturering av information fortsatte under tredje kvartalet. Verksamheterna inom annonsproduktion och sidframställning utvecklas positivt medan premedia- och konsultverksamheterna känner av den konjunkturbetingade avmattningen på marknaden. Affärsområdet kommer nu att integreras i Infologistics för att ytterligare förbättra erbjudandena till kunderna bl a i form av Master Vendor. Infologistics Den kraftiga nedgången i efterfrågan från telekomindustrin har haft en stor inverkan på affärsområdets resultat även under tredje kvartalet. Vidare har konjunkturavmattningen haft en allmänt negativ effekt på såväl efterfrågan som marginaler. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att anpassa kostnaderna. Utsikterna för fortsatt framgång med Master Vendor lösningar för större industrikunder inom främst elektromekanik, läkemedel, vitvaror och fordon är goda. Detta i kombination med gynnsam inverkan från de betydande kostnadsanpassningar som genomförts under året gör att affärsområdet bör kunna förbättra sina vinstmarginaler under 2002. Under september etablerades Elanders Hungary Kft i Zalalövö, Ungern. Anläggningen, som i första hand skall förse Flextronics med produkter för Ericssons mobiltelefoner, kommer att bemannas och utrustas under fjärde kvartalet och beräknas vara i full drift i början av 2002. Infoprint Den ökande internationella konkurrensen och den rådande konjunkturen har försämrat marginalerna väsentligt. De betydande investeringarna inom affärsområdets katalogproduktion i Kungsbacka slutfördes under tredje kvartalet. För att infria kundåtaganden har en del produktion köpts externt vilket har haft negativ resultatpåverkan under de första nio månaderna. Vidtagna och planerade åtgärder medför betydande kostnadsbesparingar under 2002. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 1800,4 Mkr (1805,0 Mkr) medan rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (98,7 Mkr). Fortsatt nedgång i efterfrågan från telekomindustrin, allmän konjunkturbetingad avmattning, effekter av ytterligare åtgärder för kostnadsanpassningar och omställningseffekterna i katalogverksamheten är de viktigaste orsakerna. Finansnettot består av räntenetto om 21,9 Mkr (13,6 Mkr) och valutaförluster om 8,4 Mkr (1,4 Mkr). Investeringar och avskrivningar Under perioden genomförda nettoinvesteringar uppgick till 165 Mkr (169 Mkr). Avskrivningarna uppgick till 156 Mkr (140 Mkr) varav goodwillavskrivningar utgjorde 30 Mkr (24 Mkr). Finansiell ställning, kassaflöde och soliditet Koncernens nettoskuld uppgick till 903 Mkr (599 Mkr) och kassaflödet under de första nio månaderna uppgick till -239 Mkr (-108 Mkr). Förändringen hänförs till resultatförsämringar och investeringar. Det egna kapitalet uppgick till 815 Mkr (755 Mkr) vilket gav en soliditet på 36,3% (37,3%). Personal Medelantalet anställda under perioden var 1922 (2009) varav 1462 i Sverige (1497). Vid slutet av perioden hade koncernen 1858 anställda (2077). Utsikter för framtiden Pågående åtgärdsprogram är ägnade åt att anpassa kostnaderna i koncernen. Bl a har åtgärder redan vidtagits som minskar personalkostnaderna med 15 %. Detta får full effekt under 2002. Vår bedömning är att resultatet före skatt för 2001 kommer att uppgå till ca 0 kr. Den tidigare prognosen som lämnades i samband med koncernens halvårsrapport innebar att resultatet före skatt 2001 väsentligt skulle understiga resultatet före skatt år 2000. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Elanders (bokslutskommuniké) lämnas den 31 januari 2002. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. I denna rapport har samma redovisningsprinciper tillämpats som i årsredovisningen för 2000. Kungsbacka den 17 oktober 2001 Kjell Thörnbring Verkställande direktör och koncernchef Telefon 0300-50 000 Ytterligare information om Elanders kan hämtas från vår webbplats www.elanders.se eller via e-post info@elanders.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00840/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00840/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elanders utvecklar, vidareförädlar och distribuerar information med grafisk produktion som bas.

Dokument & länkar