Electrolux rapport för de första tre kvartalen 1998

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA TRE KVARTALEN 1998 - Fortsatt resultatförbättring - rörelseresultatet ökade med 30% Nio månader Tredje kvartalet 1998 1997 Föränd- 1998 1997 Föränd- ring % ring % Nettoomsättning, Mkr 89.391 85.179 4,9 28.516 27.906 2,2 Rörelseresultat exklusive 4.470 3.430 30,3 1.425 1.102 29,3 jämförelsestörande 1) poster, Mkr Marginal, % 5,0 4,0 5,0 3,9 Rörelseresultat, Mkr 5.275 1.534 243,9 1.675 1.102 52,0 Resultat efter finansiella 4.304 486 785,6 1.381 750 84,1 poster, Mkr Resultat före skatt, 4.342 453 858,5 1.399 764 83,1 Mkr Nettoresultat, Mkr 2.882 64 985 462 113,2 Nettoresultat per 7:90 0:15 2:70 1:25 aktie, kr Avkastning på eget 18,7 0,4 kapital, % 1) Jämförelsestörande poster avser 1998 reavinster på totalt cirka 805 Mkr samt 1997 reavinst på 604 Mkr och reservering för strukturprogram på 2.500 Mkr. @ Ökad försäljning och bättre resultat i både Europa och Nordamerika @ Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden. Väsentlig förbättring för vitvaror @ Strukturprogrammet löper planenligt @ Avyttring av icke strategiska verksamheter Försäljning och resultat Electrolux försäljning uppgick för de första nio månaderna 1998 till 89.391 Mkr jämfört med 85.179 Mkr motsvarande period föregående år. Av ökningen på 5% kan +1% hänföras till förändrade valutakurser, -1% till förändringar i koncernens struktur samt +5% till pris/mix/volym. För förändringar i koncernens struktur, se separat avsnitt på sid 4. Inklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet till 5.275 Mkr (1.534), motsvarande 5,9% av omsättningen, och resultatet efter finansiella poster till 4.304 Mkr (486), motsvarande 4,8% av omsättningen. Resultatet före skatt förbättrades till 4.342 Mkr (453), vilket motsvarade 4,9% av omsättningen, och nettoresultatet till 2.882 Mkr (64), motsvarande 7:90 (0:15) kr per aktie. De jämförelsestörande posterna utgörs 1998 av realisationsvinster på 805 Mkr från försäljning av verksamheter samt under föregående år av en realisationsvinst på 604 Mkr och en reservering på 2.500 Mkr för det pågående strukturprogrammet. Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 30% till 4.470 Mkr (3.430), resultatet efter finansiella poster med 47% till 3.499 Mkr (2.382) och resultatet före skatt med 51% till 3.537 Mkr (2.349). Under andra kvartalet 1998 gjordes en avsättning på totalt cirka 175 Mkr för osäkra kundfordringar och anpassningar i Brasilien och Asien. Resultatutveckling per affärsområde och geografiskt område. Samtliga affärsområden visade förbättrade rörelseresultat jämfört med föregående år, med de största ökningarna för Hushållsprodukter och Professionell utrustning. Se vidare sid 6. Geografiskt förbättrades rörelseresultatet i Europa och Nordamerika, men försämrades i Latinamerika och Asien. Tredje kvartalet Tredje kvartalet 1998 uppgick koncernens försäljning till 28.516 Mkr jämfört med 27.906 Mkr föregående år. Av ökningen på 2% kan +1% hänföras till valuta- kursförändringar, -2% till förändringar i koncernens struktur och +3% till pris/mix/volym. Rörelseresultatet ökade med 52% till 1.675 Mkr (1.102), resultatet efter finansiella poster med 84% till 1.381 Mkr (750) och resultatet före skatt med 83% till 1.399 Mkr (764). Nettoresultatet förbättrades med 113% till 985 Mkr (462), motsvarande 2:70 (1:25) kr per aktie. I resultatet för 1998 ingår som jämförelsestörande post en realisationsvinst på cirka 250 Mkr från försäljningen av den europeiska verksamheten inom köks- och badrums-snickerier. Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 29% till 1.425 Mkr (1.102), resultatet efter finansiell a poster med 51% till 1.131 Mkr (750) och resultatet före skatt med 50% till 1.149 Mkr (764). Ökningen av rörelseresultatet kan främst hänföras till affärsområdet Hushållsprodukter, men även Professionell utrustning och Utomhusprodukter visade förbättrade resultat. Kassaflöde Kassaflödet från affärsverksamheten efter investeringar, rensat för valutakurs-förändringar, ökade väsentligt till 5.892 Mkr (3.958). Förbättringen kan huvudsakligen hänföras till det högre rörelseresultatet, lägre investeringar samt högre intäkter från försäljning av verksamheter. Eget kapital och skuldsättningsgrad Eget kapital uppgick per den 30 september 1998 till 22.744 Mkr (19.940), vilket motsvarade 62:10 kr (54:50) per aktie. Avkastningen på eget kapital efter skatt var 18,7% (0,4) och avkastningen på nettotillgångarna 16,3% (4,6). Exklusive jämförelsestörande poster ökade avkastningen på eget kapital till 13,8% (8,2) och avkastningen på nettotillgångarna till 13,4% (10,3). Nettoupplåningen minskade till 17.611 Mkr (19.063) och skuldsättningsgraden förbättrades till 0,74 (0,87). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10.077 Mkr (10.206). Samtliga uppgifter ovan, där ej annat angivits, är beräknade inklusive jämförelse-störande poster. Större förändringar i koncernen Pågående strukturprogram Det tvååriga strukturprogram, som styrelsen fattade beslut om i juni 1997, har fortgått planenligt. Programmet omfattar en minskning av antalet anställda med cirka 12.000 genom nedläggning av cirka 25 fabriker och cirka 50 lagerställen samt betydande förändringar inom koncernens marknads- och försäljningsorganisationer. Sedan programmet startade t o m den 30 september 1998 har totalt cirka 8.100 personer lämnat koncernen. Under de första nio månaderna 1998 uppgick personalneddrag-ningarna till cirka 4.300, varav cirka 1.000 under tredje kvartalet. Totalt har cirka 1.320 Mkr utnyttjats av den reserv på 2.500 Mkr, som avsattes för programmet under andra kvartalet föregående år. Under de första nio månaderna utnyttjades 620 Mkr av reserven, varav cirka 140 Mkr under tredje kvartalet. Nedläggning eller försäljning har hittills genomförts av 15 tillverkningsenheter, varav tre under tredje kvartalet. Förhandlingar om nedläggning har dessutom inletts eller slutförts vid ytterligare 4 enheter. Vidare har 26 lagerställen avvecklats, varav fyra under tredje kvartalet. Beslut har fattats om stängning av ytterligare 13. Förvärv och avyttringar sedan halvårsskiftet Per den 1 oktober såldes verksamheten inom produktlinje professionell städutrustning, dvs större damm- och våtsugare, skurmaskiner m m, med en omsättning på cirka 850 Mkr och cirka 850 anställda. Försäljningen kommer att medföra en realisationsvinst på cirka 200 Mkr under fjärde kvartalet. I början av oktober träffades avtal om att bilda ett joint venture med Voltas Ltd i Indien, som kommer att överföra sin verksamhet inom kylskåp, tvättmaskiner och kompressorer till ett nytt bolag där Electrolux äger 74% av kapitalet och Voltas 26%. Det nybildade bolaget kommer att samordnas med koncernens övriga verksamhet inom vitvaror i landet. Efter att överförandet av Voltas verksamhet till det nya bolaget slutförts i april 1999, beräknas koncernens årsomsättning inom vitvaror i Indien uppgå till cirka INR 7.900 miljoner (cirka 1.500 Mkr). Electrolux blir därmed en av de tre största tillverkarna av vitvaror på den indiska marknaden och störst inom produktområdet kylskåp. År 2000-frågan Electrolux har sedan 1996 arbetat med att lösa de problem som kan uppstå i koncernens datasystem, elektroniska komponenter etc i samband med övergången till 2000-talet. Varje affärsdrivande sektor har utarbetat en tidplan för modifiering eller utbyte av befintliga administrativa system och produktionssystem. Affärssektorerna bearbetar även sina viktigaste leverantörer och kunder för att få en försäkran om att dessa anpassar sina respektive system. Nödvändiga åtgärdsplaner kommer att upprättas om utvärderingen av anpassningen hos viktiga leverantörer så kräver. Cirka hälften av koncernens administrativa- och produktionssystem har hittills modifierats eller bytts ut, vilket i många fall även inneburit en uppgradering. Kostnaden för genomförda åtgärder uppgår till cirka 75 Mkr. Den totala kostnaden för att anpassa koncernens datasystem beräknas till cirka 250 Mkr. När det gäller nuvarande eller tidigare sålda produkter bedöms inte några väsentliga problem komma att uppstå. Totalt sett är bedömningen att eventuella negativa effekter av år 2000-frågan inte bör ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning. Utvecklingen per affärsområde Hushållsprodukter Marknaden för vitvaror i Västeuropa ökade under årets första nio månader i volym med cirka 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet visade marknaden en tillväxt med cirka 1%. Både den brittiska och den tyska marknaden minskade under kvartalet. Koncernens försäljning av vitvaror i Europa ökade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet visade en väsentlig förbättring tack vare högre volymer samt genomförda interna åtgärder. En omfattande brand vid kylskåpsfabriken i Ungern i augusti samt en kraftig nedgång i leveranserna till Ryssland hade dock en negativ påverkan på försäljning och resultat under september månad. Vitvarumarknaden i USA ökade i volym med cirka 11%. Frigidaire Home Products hade en fortsatt mycket god försäljningsutveckling och rörelseresultatet visade en markant förbättring. Marknaden för vitvaror i Brasilien minskade under perioden i volym med cirka 25%, nedgången under tredje kvartalet var dock något mindre. Rörelseresultatet för koncernens brasilianska verksamhet försämrades till följd av lägre volymer, kostnader för personalneddragningar samt avsättningar för osäkra kundfordringar. Totalt sett uppnådde koncernens verksamhet inom vitvaror ett väsentligt förbättrat resultat, både för perioden som helhet och tredje kvartalet. När det gäller övriga hushållsprodukter ökade efterfrågan på dammsugare något i både Europa och USA. Koncernens försäljning minskade jämfört med föregående år, främst beroende på en lägre volym i Asien och Brasilien. Produktlinjens rörelseresultatet och marginal var dock högre än föregående år tack vare kostnadssänkningar inom främst den amerikanska verksamheten. Både försäljning och rörelseresultat ökade även för produktlinjerna fritidsprodukter och komponenter. Totalt sett var affärsområdets försäljning och rörelseresultat högre än föregående år med en förbättrad marginal. Professionell utrustning Efterfrågan på storköksutrustning i Europa var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och koncernens försäljning visade endast en mindre ökning. Produktlinjens rörelseresultat förbättrades markant till följd av genomförda struktur-åtgärder, dock från en låg nivå föregående år. Verksamheten inom mat- och dryckesautomater uppnådde en fortsatt stark försäljnings- och resultattillväxt. När det gäller tvättutrustning ökade efterfrågan på flera marknader i Europa. En försvagning noterades däremot av den amerikanska marknaden samt i Oceanien. Koncernens försäljning var lägre än föregående år, vilket dock huvudsakligen kan hänföras till försäljningen av verksamheten inom tungtvätt. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Försäljningen av kylutrustning ökade i både Europa och på nya marknader i Asien och Latinamerika. De högre volymerna samt effekter av genomförda strukturåtgärder medförde en väsentlig förbättring av produktlinjens rörelseresultat från föregående års låga nivå. Affärsområdets försäljning visade endast en mindre ökning jämfört med föregående år, men både rörelseresultatet och rörelsemarginalen förbättrades. Utomhusprodukter Marknaden för motorsågar för professionella användare ökade för perioden som helhet i volym i både Europa och USA. Under tredje kvartalet var efterfrågan dock lägre än motsvarande kvartal föregående år. Marknaderna i Sydostasien och Oceanien kännetecknades av en kraftig nedgång. Husqvarna uppnådde en högre försäljning än under föregående år och rörelseresultatet förbättrades. Den amerikanska marknaden minskade något i volym vad gäller lättare motorsågar. Efterfrågan på trädgårdsprodukter i USA visade däremot en uppgång inom flera områden. Försäljningen för den amerikanska verksamheten ökade och rörelseresultatet förbättrades något. Efterfrågan på trädgårdsprodukter i Europa var högre än föregående år. Resultatet för den europeiska verksamheten förbättrades. Affärsområdets försäljning och rörelseresultat ökade med en oförändrad marginal. Osäkert marknadsläge Efterfrågan har hittills under året varit god i både Europa och USA, som svarar för cirka 85% av koncernens försäljning. En lägre tillväxt i efterfrågan noterades i slutet av perioden, vilket dock kunnat kompenseras genom interna åtgärder. Stockholm den 29 oktober 1998 Michael Treschow VD och koncernchef RESULTATRÄKNING KONCERNEN, Mkr Nio månader Tredje Helår kvartalet 1998 1997 1998 1997 1997 Nettoomsättning 89.391 85.179 28.516 27.906 113.000 Kostnad för sålda -66.520 -62.940 - -20.611 -83.144 1) varor 21.034 Försäljningskostnad -13.689 -13.820 -4.575 -4.485 -18.850 1) er Administrationskost -4.575 -4.754 -1.407 -1.649 -6.201 1) nader Övriga rörelseintäkter/ -137 -235 -75 -59 -255 kostnader Rörelseresultat före 4.470 3.430 1.425 1.102 4.550 jämförelsestörande * poster Marginal, % 5,0 4,0 5,0 3,9 4,0 Jämförelsestörande 805 -1.896 250 - -1.896 poster Rörelseresultat 5.275 1.534 1.675 1.102 2.654 Marginal, % 5,9 1,8 5,9 3,9 2,3 Finansiella poster, -971 -1.048 -294 -352 -1.422 netto Resultat efter finansiella poster 4.304 486 1.381 750 1.232 Marginal, % 4,8 0,6 4,8 2,7 1,1 Minoritetens andel i resultat före 38 -33 18 14 51 skatt Resultat före skatt 4.342 453 1.399 764 1.283 Marginal, % 4,9 0,5 4,9 2,7 1,1 Skatt -1.460 -389 -414 -302 -931 Nettoresultat 2.882 64 985 462 352 * I beloppet ingår avskrivningar med -3.102 -3.246 -995 -1.071 -4.266 1) En översyn har gjorts av principerna för kostnadsfördelning och värdena för 1997 har omräknats i enlighet med detta. BALANSRÄKNING KONCERNEN, Mkr 30 september 30 september 1998 1997 Anläggningstillgångar 26.926 27.302 Varulager 16.898 16.143 Kundfordringar 24.032 22.226 Övriga fordringar 4.043 3.934 Likvida medel 10.077 10.206 Summa tillgångar 81.976 79.811 Eget kapital 22.744 19.940 Minoritetsintressen 920 1.995 Räntebärande skulder och 27.688 29.269 avsättningar Icke räntebärande skulder och 30.624 28.607 avsättningar Summa eget kapital och skulder 81.976 79.811 FINANSIERINGSANALYS KONCERNEN, Mkr Nio månader Nio månader 1998 1997 Rörelseresultat exkl. 4.470 2.849 reavinster Planenliga avskrivningar 3.102 3.246 Förändringar av -1.287 96 rörelsekapitalet Avyttring av verksamheter 1.465 925 Investeringar -2.509 -3.057 Övrigt 651 -101 Likvida medel från 5.892 3.958 affärsverksamheten Förändringar av långfristiga -1.116 -3.471 lån Finansiella poster -971 -1.048 Betald skatt -1.212 -1.391 Utdelning -915 -915 Kursdifferenser på 95 -260 nettolikviditeten Förändring av 1.773 -3.127 nettolikviditeten NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE, Mkr Nio månader För- Tredje För- Helår ändrin kvartalet ändrin 1997 g, g, 1998 1997 1998 1997 % % Hushålls- produkter 62.997 60.568 4,0 21.345 20.809 2,6 81.419 Professio nell 8.481 8.379 1,2 2.760 2.814 -1,9 11.413 utrustnin g Utomhus- produkter 16.193 14.701 10,1 3.790 3.819 -0,8 18.087 1) Övrigt 1.720 1.531 12,3 621 464 33,8 2.081 Totalt 89.391 85.179 4,9 28.516 27.906 2,2 113.00 0 1) Gotthard Nilsson m m. RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE, Mkr Nio månader Föränd Tredje kvartalet Föränd-ring, % Helår -ring, 1997 1998 1997 1998 1997 % Hushålls- 1 produkter 2.749 2.086 31,8 1.057 728 45,2 2.943 ) Marginal, % 3,4 5,0 3,5 3,6 4,4 Professione ll 503 210 139,5 177 116 52,6 340 utrustning 5,9 2,5 6,4 4,1 3,0 Marginal, % Utomhus- produkter 1.587 1.448 9,6 348 343 1,5 1.680 Marginal, % 9,8 9,8 9,2 9,0 9,3 2) Övrigt -59 46 -35 35 67 Koncerngeme n- -310 -360 -122 -120 -480 samma 3) poster Jämförelse- störande 805 -1.896 250 - -1.896 poster Totalt 5.275 1.534 243,9 1.675 1.102 52,0 2.654 1) Inklusive avsättning på 175 Mkr i Brasilien och Asien samt exklusive SIA- verksamheten. 2) Gotthard Nilsson m m. 3) Fr o m första kvartalet 1998 fördelas inte dessa poster på de olika affärsområdena. Siffrorna för föregående år har omräknats på motsvarande sätt. NYCKELTAL Nio månader Nio månader Helår 1997 exkl. jämförelse -störande 1998 1998 1997 1997 exkl. exkl. jämförels jämförel e- se- störande störande poster poster Nettoresultat 1) per aktie, kr 7:90 6:25 0:15 3:75 4:85 Avkastning på eget kapital, 18,7 13,8 0,4 8,2 7,9 2) % Avkastning på nettotillgångar 16,3 13,4 4,6 10,3 10,2 3) , % Skuldsättningsg 0,74 0,74 0,87 0,80 0,86 4) rad Investeringar, 2.509 2.509 3.057 3.057 4.329 Mkr Medeltal 100.100 100.100 107.100 107.100 105.950 anställda Försäljning utanför 95 95 95 95 95 Sverige, % Tredje kvartalet Tredje kvartalet 1998 1998 exkl. 1997 1997 exkl. jämförelse- jämförelse störande - poster störande poster Nettoresultat 1) per aktie, kr 2:70 2:10 1:25 1:25 Investeringar, 875 875 1.000 1.000 Mkr Medeltal 98.400 98.400 107.400 107.400 anställda Försäljning utanför 95 95 95 95 Sverige, % 1) Efter en split 5:1 uppgår antalet aktier till 366,2 miljoner. Uppgifterna för föregående år har omräknats på motsvarande sätt. 2) Annualiserat nettoresultat i procent av ingående eget kapital. 3) Annualiserat rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar. 4) Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minskade med likvida medel, i förhållande till justerat eget kapital. Justerat eget kapital definieras som eget kapital inklusive minoritetsintressen. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 1kv 2kv 3kv 4kv Helår Nettoomsättning, 1998 28.56 32.30 28.51 Mkr 7 8 6 1997 26.34 30.92 27.90 27.82 113.00 5 8 6 1 0 Rörelseresultat, 1998 1.376 2.224 1.675 Mkr Marginal, 4,8 6,9 5,9 % 1997 1.004 -572 1.102 1.120 2.654 Marginal, 3,8 -1,8 3,9 4,0 2,3 % 1) 1997 1.004 1.324 1.102 1.120 4.550 Marginal, 3,8 4,3 3,9 4,0 4,0 % Resultat efter finansiella 1998 1.060 1.863 1.381 poster, Mkr Marginal, 3,7 5,8 4,8 % 1997 683 -947 750 746 1.232 Marginal, 2,6 -3,1 2,7 2,7 1,1 % 1) 1997 683 949 750 746 3.128 Marginal, 2,6 3,1 2,7 2,7 2,8 % Resultat före 1998 1.075 1.868 1.399 skatt, Mkr 1997 600 -911 764 830 1.283 1) 1997 600 985 764 830 3.179 Nettoresultat, 1998 667 1.230 985 Mkr 1997 355 -753 462 288 352 1) 1997 355 562 462 403 1.782 Nettoresultat per 1998 1:85 3:35 2:70 aktie, kr 1997 0:95 -2:05 1:25 0:80 0:95 1) 1997 0:95 1:55 1:25 1:10 4:85 1) Exklusive kostnad på 2.500 Mkr för pågående strukturprogram och reavinst på 604 Mkr. NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE PER KVARTAL, Mkr 1kv 2kv 3kv 4kv Helår Hushållsprodukter 1998 20.140 21.512 21.345 1997 18.886 20.873 20.809 20.851 81.41 9 Professionell 1998 2.722 2.999 2.760 utrustning 1997 2.406 3.159 2.814 3.034 11.41 3 Utomhusprodukter 1998 5.157 7.246 3.790 1997 4.617 6.265 3.819 3.386 18.08 7 1) Övrigt 1998 548 551 621 1997 436 631 464 550 2.081 1) Gotthard Nilsson m m. RÖRELSERESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE PER KVARTAL, Mkr 1kv 2kv 3kv 4kv Helår 1) Hushållsprodukter 1998 879 813 1.057 Marginal, 4,4 3,8 5,0 % 1997 783 575 728 857 2.943 Marginal, 4,1 2,8 3,5 4,1 3,6 % Professionell 1998 103 223 177 utrustning Marginal, 3,8 7,4 6,4 % 1997 -52 146 116 130 340 Marginal, -2,2 4,6 4,1 4,3 3,0 % Utomhusprodukter 1998 488 751 348 Marginal, 9,5 10,4 9,2 % 1997 441 664 343 232 1.680 Marginal, 9,6 10,6 9,0 6,9 9,3 % 2) Övrigt 1998 1 -25 -35 1997 -48 59 35 21 67 Koncerngemensamma 3) poster 1998 -95 -93 -122 1997 -120 -120 -120 -120 -480 1) Inklusive avsättning på 175 Mkr i Brasilien och Asien samt exklusive SIA- verksamheten. 2) Gotthard Nilsson m m. 3) Fr o m första kvartalet 1998 fördelas inte dessa poster på de olika affärsområdena. Siffrorna för föregående år har omräknats på motsvarande sätt. Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Resultatet för 1998 publiceras den 16 februari 1999. Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på Internet, www.electrolux.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar