Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Electrolux

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 25 april 2000 I enlighet med noteringsavtalet med Stockholms Fondbörs meddelas härmed innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 25 april 2000. Som ytterligare information till förslaget avseende val av styrelseledamöter meddelas att Nobuyuki Idei, verkställande direktör och koncernchef i Sony Corporation, Tokyo, har undanbett sig omval. AB Electrolux Bil. Kallelseannons Electrolux är världens största tillverkare av eldrivna hushållsmaskiner för kök, rengöring och skogs- och trädgårdsskötsel, såsom kylskåp, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, motorsågar, gräsklippare samt trädgårdstraktorer. Försäljningen 1999 uppgick till SEK 119,5 miljarder, och antalet anställda var 93.000. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electrolux, för både konsumentbruk och professionell användning. För att ändra eller säga upp denna faxtjänst, vänligen sänd hela detta dokument, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till fax 08-738 74 61, med uppgift om vad som ska ändras. Bolagsstämma Aktieägarna i AB Electrolux (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 april 2000 kl 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds Väg 3 (f d Strandvägen 69), Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 14 april 2000, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 17 april 2000 klockan 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08-470 8900, eller per fax 08-738 6335, eller via Internet på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden skall uppges. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 14 april 2000 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren. Dagordning 1.Val av ordförande vid stämman 2.Upprättande och godkännande av röstlängd 3.Godkännande av dagordning 4.Val av två justeringsmän 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7.Anförande av verkställande direktören 8.Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 12.Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 13.Val av styrelse 14.Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier jämte förslag till bolagsstämmobeslut om överlåtelse av egna aktier 15.Ärende väckt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund rörande tillsättande av nomineringskommitté 16.Stämmans avslutande Utdelning och avstämningsdag (punkt 10) Styrelsen har föreslagit en utdelning av 3:50 kronor per aktie och fredagen den 28 april 2000 som avstämningsdag för utdelningen. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC torsdagen den 4 maj 2000. Förslag till antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse (punkterna 11, 12 och 13) Ifråga om antal styrelseledamöter, styrelse- respektive revisorsarvode samt ifråga om val av styrelse har en grupp ägare av A- och B-aktier, som tillsammans representerar mer än 30% av det totala antalet röster i bolaget, anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för följande förslag: * 8 ledamöter och inga suppleanter. * Sammanlagt styrelsearvode om 2.800.000 kronor, att fördelas av styrelsen inom sig, samt arvode till revisorn enligt räkning. * Omval av styrelseledamöterna Rune Andersson, Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Stefan Persson, Michael Treschow, Karel Vuursteen och Jacob Wallenberg. * Vid bolagsstämman 1999 valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB för tiden till och med 2002 års ordinarie bolagsstämma. Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 14) Förslaget avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier innebär i huvudsak att förvärv och överlåtelse får avse såväl A- som B-aktier och får ske av högst 10% av det totala antalet aktier genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller genom handel på börs eller annan reglerad marknadsplats där bolagets aktier är noterade. Överlåtelse får också ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, och överlåtelse kan även eljest ske med villkor. Vad avser förslaget till beslut att överlåta aktier i bolaget innebär detta i huvudsak följande: * Högst 2.814.300 aktier av serie B får överlåtas. * Företrädesrätt att förvärva aktierna skall tillkomma de personer ("Optionsinnehavarna"), som är berättigade att förvärva aktier enligt 1998 och 1999 års incitamentsprogram ("Programmet") med rätt för envar Optionsinnehavare att förvärva högst det antal aktier, som följer av villkoren i Programmet. * Optionsinnehavarnas företrädesrätt att förvärva aktier kan utövas under den tid som Optionsinnehavarna har rätt att förvärva aktier enligt Programmet (dvs längst till den 24 februari 2004 avseende 1998 års incitamentsprogram och den 25 februari 2005 avseende 1999 års incitamentsprogram). Optionsinnehavare skall beträffande 1998 års incitamentsprogram betala 170 kronor för varje aktie och beträffande 1999 års incitamentsprogram 216 kronor. Detta pris kan komma att bli föremål för omräkning enligt villkoren för Programmet till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder. Syftet med förvärv och överlåtelse av aktier i bolaget på ovan föreslaget sätt är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtaganden enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos bolaget - AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm - och sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 10 april 2000. Förslag om tillsättande av nomineringskommitté (punkt 15) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har aviserat ett förslag om tillsättande av en nomineringskommitté, bestående av 3-5 ledamöter, varav majoriteten representerar huvudägarna och minst en ledamot de mindre ägarna. Stockholm i mars 2000 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000322BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000322BIT00990/bit0002.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar