Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2011

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 31 mars 2011 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Lorna Davis, Hasse Johansson, John S. Lupo, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes som styrelseledamöter. Keith McLoughlin och Ulrika Saxon valdes till nya styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 5 april 2011 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 8 april 2011.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

En instruktion för valberedningen fastställdes. Instruktionen skall numera gälla tills vidare, men är i övrigt oförändrad i förhållande till föregående år.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen, som är oförändrade i förhållande till förra året och som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2011.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Bolaget bemyndigades att överlåta högst 3 000 000 B-aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av Electrolux aktieprogram för 2009. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om överlåtelse av B-aktier till deltagarna i aktieprogrammet för 2011, enligt de villkor som meddelades i kallelsen till stämman.

Årsstämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen vilka innebär att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, och att kallelse har skett även skall annonseras i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det angivna klockslaget för anmälan till bolagsstämma tas också bort. Anmälan kan i fortsättningen ske fram till midnatt den sista anmälningsdagen.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electrolux.com/agm

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, spisar och luftkonditionering under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Eureka och Frigidaire. Under 2010 hade Electrolux en omsättning på 106 miljarder kronor och 52 000 anställda. För mer information besök www.electrolux.com/press och www.electrolux.com/news.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar