Rapport för de första nio månaderna 2001

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2001 -Vinsten per aktie minskade med 19%, exklusive jämförelsestörande poster Belopp i Mkr, Nio Nio Förändr Tredje Tredje Förändr om ej annat angivits månader månader ing kvartalet kvarta ing 2001 2000 2001 let 2000 Nettoomsättning 103.922 95.072 9,3% 32.793 29.644 10,6% Rörelseresultat 6.330 6.333 0,0% 2,442 1.830 33,4% Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande 4.973 6.333 -21,5% 1.085 1.830 -40,7% poster1) Marginal, % 4,8 6,7 3,3 6,2 Resultat efter 5.453 5.575 -2,2% 2.202 1.504 46,4% finansiella poster Resultat efter finansiella poster exkl. 4.096 5.575 -26,5% 845 1.504 -43,8% jämförelsestörande poster1) Marginal, % 3,9 5,9 2,6 5,1 Nettoresultat per 12:20 10:20 19,6% 5:65 2:85 98,2% aktie, kr Nettoresultat per aktie, exkl. 8:30 10:20 -18,6% 1:75 2:85 -38,6% jämförestestörande poster1) Värdeskapande2) 229 2.137 -1.908 -453 406 -859 Avkastning på eget 21,0 19,2 kapital, % Avkastning på eget kapital, exkl. 14,3 19,2 jämförelsestörande poster 1)I rörelseresultatet för tredje kvartalet 2001 ingår jämförelsestörande poster på 1.357 Mkr. Beloppet utgör nettot av en realisationsvinst på 3.120 Mkr från försäljning av huvuddelen av produktlinje fritidsprodukter och en avsättning på 1.763 Mkr för strukturåtgärder. 2) Se definition på sid 4. · Svagare efterfrågan inom de flesta produktområden · Ökad försäljning och bättre rörelseresultat för Konsumentprodukter i Europa · Markant försämring av resultatet i Nordamerika, främst på grund av kostnader för infasning av ett nytt kylskåpssortiment · Kraftig resultatnedgång för komponenter inom Professionella Inomhusprodukter · Avsättning på 1.763 Mkr för strukturåtgärder inom främst Professionella Inomhusprodukter Nettoomsättning och resultat Electrolux nettoomsättning för de första nio månaderna 2001 uppgick till 103.922 Mkr jämfört med 95.072 Mkr motsvarande period föregående år. Av ökningen på 9,3% kan +9.9% hänföras till förändrade valutakurser, +2.7 % till förändringar i koncernens struktur och -3.3% till volym/pris/mix. Rörelseresultatet uppgick till 6.330 Mkr (6.333), vilket motsvarade 6,1% (6,7) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster var 5.453 Mkr (5.575), motsvarande 5,2% (5,9) av omsättningen. Nettoresultatet var 4.156 Mkr (3.716), vilket motsvarade 12:20 kr (10:20) per aktie. Jämförelsestörande poster I de ovan nämnda resultatsiffrorna ingår jämförelsestörande poster under tredje kvartalet med 1.357 Mkr. Beloppet utgör nettot av en realisationsvinst på 3.120 Mkr från försäljningen av huvuddelen av verksamheten inom fritidsprodukter samt en reservering på 1.763 Mkr för struktur- och produktivitetshöjande åtgärder. Se tabell nedan för specifikation av sistnämnda åtgärder. Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 21% till 4.973 Mkr (6.333), motsvarande 4,8% (6,7) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster sjönk med 27% till 4.096 Mkr (5.575), vilket motsvarade 3,9% (5,9) av omsättningen. Nettoresultatet minskade med 24% till 2.824 Mkr (3.716), motsvarande 8:30 kr (10:20) per aktie. Påverkan av valutaförändringar Förändringen av valutakurser under perioden, avseende både transaktions- och omräkningseffekter, hade netto en positiv påverkan på resultatet efter finansiella poster med cirka 390 Mkr. Effekten uppkom till följd av försvagningen av svenska kronan gentemot de flesta valutor men i synnerhet amerikanska dollarn. Tredje kvartalet Tredje kvartalet 2001 uppgick försäljningen till 32.793Mkr (29.644). Av ökningen på 10,6% kan +9,9% hänföras till förändrade valutakurser, +1,8% till förändringar i koncernens struktur och -1,1% till volym/pris/mix. Inklusive ovan nämnda jämförelsestörande poster på 1.357 Mkr ökade rörelseresultatet till 2.442 Mkr (1.830), motsvarande 7,4% (6,2) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster steg till 2.202 Mkr (1.504), vilket motsvarade 6,7% (5,1) av omsättningen. Nettoresultatet uppgick till 1.928 Mkr (1.018), motsvarande 5:65 kr (2:85) per aktie. Resultat exklusive jämförelsestörande poster Exklusive jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 41% till 1.085 Mkr (1.830), motsvarande 3,3% (6,2) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster sjönk med 44% till 845 Mkr (1.504), vilket motsvarade 2,6% (5,1) av omsättningen. Nettoresultatet minskade med 41% till 596 Mkr (1.018), motsvarande 1:75 kr (2:85) per aktie. Avsättning för strukturåtgärder För att stärka kärnområdena och anpassa verksamheten till ett fortsatt svagt marknadsläge kommer åtgärder inriktade på att förbättra koncernens kostnadsstruktur och eliminera förlustkällor att snabbas upp. Som tidigare angivits kommer en större strukturkostnad att tas för denna typ av åtgärder. Utöver de åtgärder som omfattas av avsättningen under tredje kvartalet pågår en översyn av tillverkningsstrukturen och kostnaderna för försäljning och administration inom vitvaror, framför allt i Europa. Ytterligare åtgärder övervägs också inom Professionella Inomhusprodukter. Avsättning tredje kvartalet 2001 Under tredje kvartalet gjordes en avsättning på 1.763 Mkr för de åtgärder som hittills övervägts. Dessa berör huvudsakligen verksamheten inom komponenter, som ingår i Professionella Inomhusprodukter och som haft en svag resultatutveckling under 2001. I de åtgärder som övervägts ingår också rationalisering av tillverkningen i Storbritannien inom utomhusprodukter för konsumentmarknaden. Cirka 70% av avsättningen avser nedskrivning av tillgångar. De åtgärder som övervägts beräknas innebära en minskning av antalet anställda med cirka 2.100 t o m år 2003 och medföra besparingar på cirka 70 Mkr under 2001, 400 Mkr under 2002 och 500 Mkr på årsbasis efter 2003. Avsättning i Avsättning tredje kvartalet , Avsättning Total Beräknad Beräknad 2001 likviditet , avsättni Personal- besparin besparin s- nedskrivni ng,Mkr neddragni g 2001, g 2002, påverkan, ng, Mkr ng Mkr Mkr Mkr Professionella Inomhusprodukter 68 100 168 353 42 89 Storköksutrustning Komponenter 320 1.131 1.451 1.612 19 246 Övrigt 44 - 44 21 4 28 Totalt 432 1.231 1.663 1.986 65 363 Konsumentprodukter , utomhus 50 50 100 120 8 36 Totalt 482 1.281 1.763 2.106 73 399 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, rensat för valutakursförändringar, ökade till 7.818 Mkr (4.465). Förbättringen kan huvudsakligen hänföras till rörelsekapitalet och då särskilt icke räntebärande skulder. Finansiell ställning Eget kapital uppgick per den 30 september 2001 till 31.968 Mkr (26.348), vilket motsvarade 93:70 kr (75:20) per aktie. Avkastningen på eget kapital var 21,0% (19,2). Exklusive jämförelsestörande poster var avkastningen på eget kapital 14,3% (19,2). De genomsnittliga nettotillgångarna uppgick för perioden till 43.249 Mkr (38.672) inklusive jämförelsestörande poster och till 45.177 Mkr (39.963) exklusive dessa poster. Ökningen beror främst på konsolideringen av den nyförvävade Email-verksamheten samt valutakurseffekter i samband med omräkningen till svenska kronor. Avkastningen på nettotillgångarna var 19,5% (21,8), inklusive jämförelsestörande poster och 14,7% (21,1) exklusive dessa poster. Nettotillgångarna i procent av omsättningen uppgick per den 30 september 2001 till 28,0% (29,9). Nettoupplåningen minskade till 9.678 Mkr (16.587), huvudsakligen till följd av ett förbättrat kassaflöde och nettot av betalningar för förvärvade och avyttrade verksamheter. Koncernens skuldsättningsgrad förbättardes till 0,30 (0,61). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 15.125 Mkr (10.854). Värdeskapande Under de första nio månaderna 2001 skapade koncernen totalt 229 Mkr i värde jämfört med 2.137 Mkr under samma period föregående år. Den negativa trenden i värdeskapandet beror huvudsakligen på en försämring av rörelsemarginalen till 4,8% (6,7), främst till följd av lägre volymer och engångskostnader inom Konsumentprodukter i USA, samt en betydande resultatnedgång för produktlinje komponenter. Koncernens kapitalomsättningshastighet för perioden försämrades dessutom till 3,07 från 3,17 föregående år. Tabellen nedan visar värdeskapandet per affärsområde för perioden. Värdeskapande per Nio Nio Tredj Tredj affärsområde, Mkr e e månad månad kvart kvart Helår er er alet alet 2001 2000 Föränd 2001 2000 Föränd 2000 ring ring Konsumentprodukter Europa 619 591 28 241 212 29 986 Nordamerika 92 1.508 -1.416 -313 338 -651 1.669 Övriga världen -853 -908 55 -338 -309 -29 -1.056 Konsumentprodukter -142 1.191 -1.333 -410 241 -651 1.599 totalt Professionella produkter Inomhusprodukter 313 771 -458 -33 97 -130 713 Utomhusprodukter 673 595 78 182 197 -15 756 Professionella 986 1.366 -380 149 294 -145 1.469 produkter totalt Koncerngemensamma -615 -420 -195 -192 -129 -63 -645 kostnader, m m Totalt 229 2.137 -1.908 -453 406 -859 2.423 Med värde menas rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskat med en vägd, genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) beräknad på koncernens genomsnittliga nettotillgångar. Koncernens WACC har beräknats till 14% före skatt. [REMOVED GRAPHICS]Utvecklingen per affärsområde Konsumentprodukter Marknaden för vitvaror i Västeuropa var i stort sett oförändrad i volym jämfört med samma period föregående år både under de första nio månaderna och tredje kvartalet. Koncernens försäljning genom Electrolux Home Products i Europa ökade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades både för perioden som helhet och tredje kvartalet. Förbättringen av resultatet är huvudsakligen en effekt av ökade volymer, förbättrad produktivitet och kostnadssänkningar. Utvecklingen av pris och mix var fortsatt negativ. Den amerikanska marknaden för vitvaror visade en nedgång i volym med cirka 3% under årets första nio månader men ökade med cirka 4% under tredje kvartalet. Inklusive utrustning för luftkonditionering och mikrovågsugnar minskade marknaden cirka 3% för hela perioden och ökade med cirka 3% tredje kvartalet. Koncernens försäljning av vitvaror genom Electrolux Home Products i Nordamerika minskade jämfört med föregående, främst till följd av lägre leveranser av kylskåp. Koncernens försäljning påverkades också negativt av lagerminskningar i återförsäljarledet under framför allt första halvåret. Rörelseresultatet visade en markant nedgång på grund av de lägre volymerna samt betydande engångskostnaderna i samband med infasningen av en ny generation kylskåp. Totalt beräknas problemen inom kylskåpsdivisionen i form av uteblivna leveranser, ökade kostnader för extra personal och övertid m m ha inneburit ett resultatbortfall under perioden på cirka 90 miljoner dollar (cirka 950 Mkr), varav cirka 30 miljoner dollar (cirka 320 Mkr) under tredje kvartalet. Efterfrågan på vitvaror i Brasilien ökade under första halvåret men sjönk under tredje kvartalet, och var lägre än föregående år för perioden som helhet. Koncernens försäljning ökade och rörelseresultatet för den brasilianska vitvaruverksamheten förbättrades väsentligt. Koncernen hade också en god volymtillväxt inom vitvaror i Kina och Asean- länderna. Försäljningen i Indien var däremot lägre än föregående år och rörelseresultatet visade en markant nedgång. Även den nyförvärvade Email- verksamheten i Australien, som nu ingår i Electrolux Home Products International, hade en positiv försäljnings- och resultatutveckling. Integrationen av verksamheten har fortgått planenligt. Totalt sett förbättrades rörelseresultatet för vitvaror utanför Europa och Nordamerika och var positivt även exklusive den nyförvärvade verksamheten i Australien. Inom dammsugare visade efterfrågan en mindre uppgång i USA medan marknaden i Europa försvagades något. Försäljningen för produktlinje dammsugare ökade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet och marginalen försämrades dock på grund av prispress och en försämrad produktmix. Efterfrågan på utomhusprodukter var lägre än föregående år i både Europa och USA till följd av det kalla vädret. Koncernen påverkades negativt av lagerneddragningar i återförsäljarledet på båda marknaderna. Försäljning i Europa minskade och rörelseresultatet visade en markant nedgång. Även i USA var koncernens försäljning av utomhusprodukter för konsumentmarknaden lägre än föregående år och rörelseresultatet och marginalen försämrades. Totalt sett ökade försäljningen för affärsområdet Konsumentprodukter, främst dock på grund av konsolideringen av Email-verksamheten i Australien samt valutaeffekter. Rörelseresultatet och marginalen försämrades. Professionella Inomhusprodukter Efterfrågan på storköksutrustning i Europa var i stort sett oförändrad. Koncernens försäljning ökade i de nordiska länderna och i USA. Rörelseresultatet var oförändrat för perioden som helhet men förbättrades för tredje kvartalet genom de högre volymerna samt positiva effekter av strukturåtgärder i framför allt Centraleuropa. Efterfrågan på tvättutrustning ökade i både Europa och USA, och koncernen uppnådde en högre försäljningsvolym. Rörelseresultatet och marginalen förbättrades väsentligt från föregående år, framför allt för tredje kvartalet. Efterfrågan på kompressorer var fortsatt svag på både den europeiska och amerikanska marknaden. Försäljningen för produktlinje komponenter minskade jämfört med föregående år. Rörelseresultatet visade en markant nedgång till följd av lägre volymer, prispress, högre materialkostnader samt kostnader för kapacitetsanpassningar. Totalt sett var försäljningen för Professionella Inomhusprodukter högre än föregående år, främst dock till följd av valutaeffekter. Professionella utomhusprodukter Efterfrågan på professionella motorsågar ökade under tredje kvartalet i Västeuropa och Latinamerika men visade en nedgång på andra marknader, särskilt i Nordamerika. Koncernens försäljning av motorsågar var totalt sett lägre än föregående år både för tredje kvartalet och perioden som helhet. En mycket god försäljningstillväxt noterades för professionell trädgårdsutrustning. Även försäljningen av kapmaskiner visade en uppgång, medan försäljningen av diamantverktyg ökade i Europa men minskade i USA. Totalt sett visade försäljningen för Professionella Utomhusprodukter god tillväxt och rörelseresultatet förbättrades. Större förändringar i koncernen sedan 30 juni 2001 Per den 1 juli förvärvades Marazzini Ernesto S.p.A. i Italien, som framför allt tillverkar gräsklippare men även andra utomhusprodukter för konsumentmarknaden. Marazzini hade 2000 en omsättning på cirka 400 Mkr och cirka 90 anställda. Försäljningen av huvuddelen av produktlinje fritidsprodukter slutfördes per den 31 juli 2001. De sålda verksamheterna hade 2000 en omsättning på cirka 4.200 Mkr och cirka 2.200 anställda. Försäljningen medförde en realisationsvinst på 3.120 Mkr, som kommer att användas för effektivitetshöjande åtgärder. I oktober träffades överenskommelse om avyttring av Electrolux Baking S.A. i Frankrike, som ingår i Professionella Inomhusprodukter. Electrolux Baking tillverkar ett brett sortiment av bageriutrustning och hade 2000 en omsättning på 315 Mkr och 230 anställda. Avyttringen medför en realisationsförlust på 100 Mkr, som inkluderats i den avsättning för strukturåtgärder som gjordes i tredje kvartalet 2001. Pågående strukturförändringar och kostnadsanpassningar De åtgärder inriktade på kostnadsanpassningar som aviserades i början av 2001 har fortgått planenligt. Per den 30 september 2001 hade cirka 470 Mkr utnyttjats av den reservering på 883 Mkr, som gjordes i bokslutet för fjärde kvartalet 2000. Åtgärderna har hittills inneburit en minskning av antalet anställda med cirka 1.090 och medfört besparingar på totalt 310 Mkr. Moderbolaget AB Electrolux Moderbolagets nettoomsättning uppgick de första nio månaderna 2001 till 5.402 Mkr (5.346). Resultatet efter finansiella poster var 2.230 Mkr (6.122), vilket inkluderar utdelningar från dotterbolag på 2.955 Mkr (6.764). Investeringarna var 93 Mkr (123). De likvida medlen uppgick vid utgången av perioden till 6.907 Mkr (3.661) mot 2.701 Mkr vid utgången av år 2000. Återköp av egna aktier Inga förvärv av egna aktier har gjorts under 2001. Koncernen äger därmed fortfarande 25.035.000 B-aktier motsvarande 6,84% av det totala antalet aktier, med ett totalt nominellt värde på 125 Mkr. Det genomsnittliga priset för de återköpta aktierna är 127:40 kr per aktie. Koncernen har ingen rösträtt för dessa aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 366.169.580. I september beslutade Electrolux styrelse att återuppta programmet för återköp av egna aktier. Beslutet skedde efter det förnyade bemyndigandet från bolagsstämman den 24 april 2001 och innebär möjlighet att återköpa ytterligare 3,16% av det totala antalet aktier i bolaget under perioden fram till nästa bolagsstämma. Förväntningar på resten av 2001 Någon förbättring av marknadsläget förväntas inte under resten av året, varken i Europa eller USA. Det råder en stor osäkerhet avseende hushållens framtidstro och köp av koncernens produktkategorier, särskilt i USA. Även om flera av Electrolux verksamheter kommer att uppnå förbättrade resultat under 2001, kvarstår förväntningarna som publicerades i pressmeddelandet den 21 september om att koncernens rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, totalt sett kommer att bli betydligt lägre än föregående år. Stockholm den 26 oktober 2001 Michael Treschow VD och koncernchef Koncernens resultaträkning, Mkr Nio Nio Tredje Tredje månader månader kvartal kvartal Helår 2001 2000 et 2001 et 2000 2000 Nettoomsättning 103.922 95.072 32.793 29.644 124.493 Kostnad för sålda varor -80.952 -71.228 -25.763 -22.118 -93.549 Försäljningskostnader -13.403 -12.950 -4.719 -4.358 -17.092 Administrationskostnader -4.379 -4.435 -1.123 -1.244 -5.585 Övriga rörelseintäkter/kostnader -215 -126 -103 -94 -217 Jämförelsestörande poster 1.357 - 1.357 - -448 Rörelseresultat* 6.330 6.333 2.442 1.830 7.602 Marginal, % 6,1 6,7 7,4 6,2 6,1 Finansiella poster, netto -877 -758 -240 -326 -1.072 Resultat efter finansiella poster 5.453 5.575 2.202 1.504 6.530 Marginal, % 5,2 5,9 6,7 5,1 5,2 Skatt -1.356 -1.890 -300 -502 -2.121 Minoritetens andel i nettoresultat 59 31 26 16 48 Nettoresultat 4.156 3.716 1.928 1.018 4.457 * I beloppet ingår avskrivningar -3.140 -2.792 -1.127 -919 -3.810 med: Nettoresultat per aktie, kr 12:20 10:20 5:65 2:85 12:40 Antal aktier efter återköp, miljoner 341,1 350,4 341,1 350,4 341,1 Genomsnittligt antal aktier efter 341,1 363,3 341,1 358,4 359,1 återköp, miljoner Koncernens balansräkning, Mkr 30 september 30 september Helår 2001 2000 2000 Tillgångar Anläggningstillgångar 32.799 29.715 29.680 Varulager, m m 18.699 16.545 16.880 Kundfordringar 27.043 25.458 23.214 Övriga fordringar 7.873 6.277 9.093 Likvida medel 15.125 10.854 8.422 Summa tillgångar 101.539 88.849 87.289 Eget kapital och skulder Eget kapital 31.968 26.348 26.324 Minoritetsintressen 766 822 810 Räntebärande skulder och 24.803 27.441 25.398 avsättningar Icke räntebärande skulder och 44.002 34.238 34.757 avsättningar Summa eget kapital och skulder 101.539 88.849 87.289 Ansvarsförbindelser 1.269 1.325 Förändring av eget kapital, Mkr Nio månader Nio månader 2000 2001 Helår 2000 Ingående balans 26.324 25.781 25.781 Utdelning -1.365 -1.282 -1.282 Återköp av aktier - -1.998 -3.193 Omräkningsdifferenser 2.853 131 561 Nettoresultat 4.156 3.716 4.457 Utgående balans 31.968 26.348 26.324 Koncernens kassaflödesanalys, Mkr Nio Nio månader månader Helår 2001 2000 2000 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 5.453 5.575 6.530 Planenliga avskrivningar som belastat 3.140 2.792 3.810 ovanstående resultat Avsättningar och -1.821 -59 628 realisationsvinster/förluster Betald skatt -983 -1.664 -2.329 Förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager 165 615 -17 Förändring av kundfordringar -1.697 -3.228 -884 Förändring av övriga 162 -1.440 -3.002 omsättningstillgångar Förändring av rörelseskulder 3.399 1.874 1.363 och avsättningar Kassaflöde från den löpande 7.818 4.465 6.099 verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar/avyttringar av 4.381 329 180 verksamheter samt varumärke Investeringar -2.969 -3.095 -4.423 Övrigt 501 618 876 Kassaflöde från 1.913 -2.148 -3.367 investeringsverksamheten Utdelning -1.365 -1.282 -1.282 Återköp av egna aktier - -1.998 -3.193 Kassaflöde efter utdelning 8.366 -963 -1.743 Förändring av räntebärande skulder -2.637 1.326 -422 Årets kassaflöde 5.729 363 -2.165 Likvida medel vid årets början 8.422 10.312 10.312 Kursdifferens i likvida medel 974 179 275 Likvida medel vid periodens slut 15.125 10.854 8.422 Förändring av nettoupplåningen Årets kassaflöde exkl. förändring av 8.366 -963 -1.743 lån Nettoupplåning i början av året -16.976 -13.423 -13.423 Kursdifferenser på nettoupplåningen -1.068 -2.201 -1.810 Nettoupplåning vid periodens slut -9.678 -16.587 -16.976 Nettoomsättning per Nio Nio Tredje Tredje affärsområde, Mkr månader månade kvartal kvarta Helår 2001 r 2000 et 2001 let 2000 2000 Konsumentprodukter Europa 34.384 31.266 12.237 10.832 42.704 Nordamerika 37.566 37.475 11.154 10.484 46.581 Övriga världen 10.971 6.486 3.509 2.276 9.203 Konsumentprodukter totalt 82.921 75.227 26.900 23.592 98.488 Professionella produkter Inomhusprodukter 13.450 13.380 3.829 4.092 17.561 Utomhusprodukter 7.325 6.177 2.108 1.846 8.039 Professionella produkter totalt 20.775 19.557 5.937 5.938 25.600 Övrigt 226 288 -44 114 405 Totalt 103.922 95.072 32.793 29.644 124.49 3 Rörelseresultat per Nio Nio Tredje Tredje affärsområde, Mkr månader månade kvartal kvartal Helår 2001 r 2000 et 2001 et 2000 2000 Konsumentprodukter Europa 1.610 1.488 585 504 2.179 Marginal, % 4,7 4,8 4,8 4,7 5,1 Nordamerka 1.680 2.937 188 812 3.577 Marginal, % 4,5 7,8 1,7 7,7 7,7 Övriga världen 196 -113 21 -31 23 Marginal, % 1,8 -1,7 0,6 -1,4 0,2 Konsumentprodukter totalt 3.486 4.312 794 1.285 5.779 Marginal, % 4,2 5,7 3,0 5,4 5,9 Professionella produkter Inomhusprodukter 963 1.409 176 313 1.577 Marginal, % 7,2 10,5 4,6 7,6 9,0 Utomhusprodukter 982 893 280 289 1.153 Marginal, % 13,4 14,5 13,3 15,7 14,3 Professionella produkter totalt 1.945 2.302 456 602 2.730 Marginal, % 9,4 11,8 7,7 10,1 10,7 Koncerngemensamma kostnader, m -458 -281 -165 -57 -459 m Jämförelsestörande poster 1.357 - 1.357 - -448 Totalt 6.330 6.333 2.442 1.830 7.602 Värdeskapande, Mkr Nio Nio Tredj Tredj månad månad e e Helår er er kvart kvart 2000 2001 2000 alet alet 2001 2000 Konsumentprodukter Europa 619 591 241 212 986 Nordamerika 92 1.508 -313 338 1.669 Övriga världen -853 -908 -338 -309 -1.056 Konsumentprodukter -142 1.191 -410 241 1.599 totalt Professionella produkter Inomhusprodukter 313 771 -33 97 713 Utomhusprodukter 673 595 182 197 756 Professionella 986 1.366 149 294 1.469 produkter totalt Koncerngemensamma -615 -420 -192 -129 -645 kostnader, m m Totalt 229 2.137 -453 406 2.423 Nyckeltal Nio Nio Tredje Tredje månader månade kvartal kvarta Helår 2001 r 2000 et 2001 let 2000 2000 Nettoresultat per aktie, kr1) 12:20 10:20 5:65 2:85 12:40 Avkastning på eget kapital, 21,0 19,2 17,3 %2) Avkastning på nettotillgångar, 19,5 21,8 19,6 %3) Skuldsättningsgrad4) 0,30 0,61 0,63 Investeringar, Mkr 2.969 3.095 934 1.103 4.423 Medeltal anställda 88.200 87.900 88.300 88.300 87.128 1) Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier efter återköp, som för perioden uppgår till 341.1 miljoner. 2) Annualiserat nettoresultat i procent av ingående eget kapital. 3) Annualiserat rörelseresultat i procent av genomsnittliga nettotillgångar. 4) Nettoupplåningen, dvs räntebärande skulder minskade med likvida medel, i förhållande till justerat eget kapital. Justerat eget kapital definieras som eget kapital inklusive minoritetsintressen. Kvartalsuppgifter Nettoomsättning och resultat 1kv 2kv 3kv 4kv Helår Nettoomsättning, Mkr 2001 33.670 37.459 32.793 2000 31.229 34.199 29.644 29.421 124.493 Rörelseresultat, Mkr 2001 1.852 2.036 2.442 Marginal, 5,5 5,4 7,4 % 20011) 1.852 2.036 1.085 Marginal, 5,5 5,4 3,3 % 2000 2.050 2.453 1.830 1.269 7.602 Marginal, 6,6 7,2 6,2 4,3 6,1 % 20002) 2.050 2.453 1.830 1.717 8.050 Marginal, 6,6 7,2 6,2 5,8 6,5 % Resultat efter finansiella 2001 1.499 1.752 2.202 poster, Mkr Marginal, 4,5 4,7 6,7 % 20011) 1.499 1.752 845 Marginal, 4,5 4,7 2,6 % 2000 1.786 2.285 1.504 955 6.530 Marginal, 5,7 6,7 5,1 3,2 5,2 % 20002) 1.786 2.285 1.504 1.403 6.978 Marginal, 5,7 6,7 5,1 4,8 5,6 % Nettoresultat, Mkr 2001 1.066 1.162 1,928 20011) 1.066 1.162 596 2000 1.188 1.510 1.018 741 4.457 20001) 1.188 1.510 1.018 1.046 4.762 Nettoresultat per aktie, kr 2001 3:10 3:45 5:65 20011) 3:10 3:45 1:75 2000 3:25 4:10 2:85 2:20 12:40 20002) 3:25 4:10 2:85 3:05 13:25 Värdeskapande, Mkr 2001 290 392 -453 2000 691 1.040 406 286 2.423 1) Exklusive jämförelsestörande poster, som under 2001 uppgår till 1.357 Mkr. 2) Exklusive jämförelsestörande poster, som under 2000 uppgick till - 448 Mkr. Nettoomsättning per affärsområde, Mkr Konsumentprodukter 1kv 2kv 3kv 4kv Helår Europa 2001 10.901 11.246 12.237 2000 10.308 10.126 10.832 11.438 42.704 Nordamerika 2001 12.308 14.104 11.154 2000 12.351 14.640 10.484 9.106 46.581 Övriga världen 2001 3.233 4.229 3.509 2000 1.951 2.259 2.276 2.717 9.203 Konsumentprodukter totalt 2001 26.442 29.579 26.900 2000 24.610 27.025 23.592 23.261 98.488 Professionella produkter Inomhus 2001 4.584 5.037 3.829 2000 4.398 4.890 4.092 4.181 17.561 Utomhus 2001 2.525 2.692 2.108 2000 2.140 2.191 1.846 1.862 8.039 Professionella produkter totalt 2001 7.109 7.729 5.937 2000 6.538 7.081 5.938 6.043 25.600 Rörelseresultat per affärsområde, Mkr Konsumentprodukter 1kv 2kv 3kv 4kv Helår Europa 2001 447 578 585 Marginal 4,1 5,1 4,8 ,% 2000 566 418 504 691 2.179 Marginal 5,5 4,1 4,7 6,0 5,1 ,% Nordamerika 2001 807 685 188 Marginal 6,6 4,9 1,7 ,% 2000 928 1.197 812 640 3.577 Marginal 7,5 8,2 7,7 7,0 7,7 ,% Övriga världen 2001 45 130 21 Marginal 1,4 3,1 0,6 ,% 2000 -71 -11 -31 136 23 Marginal -3,6 -0,5 -1,4 5,0 0,2 ,% Professionella produkter Inomhus 2001 328 459 176 Marginal 7,2 9,1 4,6 ,% 2000 423 673 313 168 1.577 Marginal 9,6 13,8 7,6 4,0 9,0 ,% Utomhus 2001 331 371 280 Marginal 13,1 13,8 13,3 ,% 2000 309 295 289 260 1.153 Marginal 14,4 13,5 15,7 14,0 14,3 ,% Koncerngemensamma 2001 -106 -187 -165 kostnader, m m 2000 -105 -119 -57 -178 -459 Jämförelsestörande poster 2001 - - 1.357 2000 - - - -448 -448 Fem år i sammandrag Belopp i Mkr om inget annat anges 2000 1999 1998 1997 1996 Nettoomsättning 124.493 119.550 117.524 113.000 110.000 Röresleresultat 7.602 7.204 7.028 2.654 4.448 Marginal, % 6,1 6,0 6,0 2,3 4,0 Marginal,exklusive 6,5 6,2 5,2 4,0 4,0 jämförelsestörande poster, %1) Resultat efter finansiella poster 6.530 6.142 5.850 1.232 3.250 Marginal. % 5,2 5,1 5,0 1,1 3,0 Marginal.exklusive 5,6 5,3 4,2 2,8 3,0 jämförelsestörande poster. %1) Nettoresultat 4.457 4.175 3.975 352 1.850 Nettoresultat per aktie . SEK2) 12:40 11:40 10:85 0:95 5:05 Utdelning, justerat för emissioner 4:00 3:50 3:00 2:50 2:50 2) Värdeskapande 2.423 1.782 437 Avkastning på eget kapital % 17,3 17,1 19,3 1,6 8,7 Avkastning på nettotillgångar % 19,6 18,3 17,5 6,4 10,9 Skuldsättningsgrad 0,63 0,50 0,71 0,94 0,80 Investeringar 4.423 4.439 3.756 4.329 4.807 Genomsnittligt antal anställda 87.128 92.916 99.322 105.950 112.140 1) Från 1997 är jämföreslestörande poster exkluderade. 2) 2000: Efter återköpen av egna aktier var de genomsnittliga antalet aktier värderat till 359.083.955 och vid årets slut 341.134.580. Under perioden 1996-1999 uppgick antalet aktier till 366.169.580. Växelkurser i kr Nio Nio månader 2000 månade Helår r 2000 2001 USD. snittkurs 10:27 8:97 9:17 USD. slutet av perioden 10:65 9:67 9:49 EUR. snittkurs 9:19 8:42 8:48 EUR. slutet av perioden 9:77 8:51 8:83 GBP. Snittkurs 14:82 13:82 13:94 GBP. slutet av perioden 15:68 14:15 14:15 DEM. snittkurs 4:70 4:31 4:33 DEM. slutet av perioden 5:00 4:35 4:52 Rapporten har ej blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet gäller fr o m 1 januari 2001. Införandet av dessa har inte haft någon materiell effekt på koncernbokslutet. Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00010/bit0001.pdf

Om oss

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och professionella användare på fler än 150 marknader varje år. För mer information besök www.electroluxgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar