Bokslutskommuniké maj – april 2008/09

• Orderingången ökade med 18* procent. Orderstocken uppgick till rekordhöga 7 267 Mkr. • Nettoomsättningen uppgick till 6 689 Mkr, en ökning med 18* procent. • Rörelseresultatet ökade 28 procent till 830 (650) Mkr. • Vinst efter skatter uppgick till 546 (406) Mkr. • Vinst per aktie ökade med 35 procent till 6,00 (4,44) kr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 740 (319) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 580 (-280) Mkr. • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 2,00 (1,75) kr/aktie, motsvarande cirka 184 Mkr och 33 procent av nettovinsten. • För verksamhetsåret 2009/10 förväntas nettoomsättningen växa med över 8 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet i kronor förväntas växa med över 35 procent. * Jämfört med föregående verksamhetsår beräknat på oförändrade valutakurser. Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar Jag är nöjd med vad vi uppnått under verksamhetsåret 2008/09, givet utmanande villkor och en global lågkonjunktur. Vinst per aktie ökade med 35 procent och nettoomsättning samt rörelseresultat ökade i linje med vår prognos. Som förväntat var volymerna höga under fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades signifikant och uppgick till 740 Mkr för året, främst påverkat av ett högre rörelseresultat och jämfört med föregående år en i stort sett oförändrad rörelsekapitalbindning. Antal utestående dagar (DSO, Days Sales Outstanding) minskade till 76 dagar. Som ett resultat av dessa förbättringar minskade vi skuldsättningsgraden till 0,31. Vår balansräkning förblir stark. Orderingången under fjärde kvartalet var stark och för helåret ökade orderingången i alla regioner och produktområden. Orderstocken var fortsatt rekordhög, vilket visar på en stark verksamhetstillväxt. Elekta fortsätter att stärka sin marknadsposition med ökade marknadsandelar av nyförsäljningen. Efterfrågan på våra kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark och Elektas system används nu vid över 5 000 sjukhus över hela världen. Denna breda och stora kundbas utgör en god plattform för framtida tillväxt. Eftermarknads- och mjukvaruförsäljning ökar i betydelse, vilket reflekterar kundernas behov av kompletta och effektiva lösningar samt Elektas helhetsperspektiv och åtagande under produktens hela livscykel. Elekta har idag marknadens mest attraktiva och heltäckande produktportfölj. Framöver kommer vi att öka våra investeringar i forskning och utveckling i relation till nettoomsättningen. Vi stärker samarbeten med ledande universitet och andra partners för att presentera nya kliniska behandlingsinnovationer för marknaden. Vi säkerställer därmed vår ledande ställning inom bildstyrd strålterapi, stereotaktisk strålterapi/ strålkirurgi och lösningar för ett effektivt arbetsflöde. Vi fortsätter att expandera geografiskt till nya marknader och fortsätter därför att investera i kliniskt meningsfull och kostnadseffektiv teknologi såsom Elekta Compact™. Vi gör insatser för att förbättra effektiviteten genom att rationalisera organisationen och realisera samordningsvinster från gjorda förvärv. Detta kommer att resultera i en minskad personalstyrka och kommer att leda till en kostnadsbesparing om 100 Mkr per år. Kostnaden för att genomföra dessa åtgärder uppskattas till 40 Mkr. För 2009/10 beräknas rörelsekostnaderna öka med omkring 5 procent i lokal valuta. Valutamarknaderna är fortsatt instabila. I enlighet med Elektas valutasäkringspolicy är vi för närvarande valutasäkrade till cirka 70 procent av verksamhetsåret 2009/10. Valutakursrörelserna förväntas vid rådande valutakurser ha en positiv effekt om 250 Mkr på resultatet under 2009/10. Den ekonomiska inbromsningen har än så länge haft en begränsad effekt på investeringarna inom cancervården. Osäkerheten är dock större än tidigare till följd av finanskrisens globala omfattning. Det kan bli svårare för privata kunder att få finansiering och framtida hälsovårdsinvesteringar kan komma att påverkas negativt. För verksamhetsåret 2009/10 förväntas nettoomsättningen växa med över 8 procent i lokal valuta och rörelseresultatet i svenska kronor förväntas öka med över 35 procent. Långsiktigt är målen en genomsnittlig organisk försäljningstillväxt över 10 procent i lokal valuta och en ökning av rörelseresultatet i en takt som överstiger försäljningstillväxten i kronor. Tomas Puusepp Verkställande direktör

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar