Bokslutskommuniké maj-april 2017/18

Fjärde kvartalet

 • Bruttoorderingången uppgick till 4 656 (4 366) Mkr, en ökning med 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 7 procent i SEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 614 (3 715) Mkr, oförändrat beräknat på oförändrade valutakurser och en minskning med 3 procent i SEK.
 • Justerad EBITA* uppgick till 918 (779) Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-253) Mkr och kundförluster till -15 (-16) Mkr.
 • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 25 (21) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 769 (347) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 544 (93) Mkr. Resultat per aktie var 1,42 (0,24) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 979 (1 016) Mkr.
 • Åtta Elekta Unity-ordrar bokades under kvartalet.

Maj – april 2017/18

 • Bruttoorderingången uppgick till 14 493 (14 064) Mkr, en ökning med 5 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 3 procent i SEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 333 (10 704) Mkr, en ökning med 8 procent beräknat på oförändrade valutakurser och 6 procent i SEK.
 • Justerad EBITA* uppgick till 2 116 (1 661) Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till 0 (-518) Mkr och kundförluster till -53 (-46) Mkr.
 • Justerad EBITA*-marginal uppgick till 19 (16) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 538 (598) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 1 099 (126) Mkr. Resultat per aktie var 2,88 (0,33) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades till 1 589 (1 045) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 (1,00) kr per aktie för räkenskapsåret 2017/18.

Utsikter för räkenskapsåret 2018/19

 • Baseras på IFRS 15 omräkning (se sidan 9-12).
 • Nettoomsättningstillväxt om cirka 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser
 • EBITA-marginal om cirka 20 procent (Förändring från >20 procent).

*Justerad för jämförelsestörande poster och kundförluster, se sid 13 för avstämning mot rörelseresultatet. Fördelning av omstrukturerings- och legala kostnader presenteras på sid 21. Verkställande direktören kommenterar

Senaste året var ett starkt år. Vi har etablerat hållbara affärsprocesser och byggt en stabil plattform för en framtida lönsam tillväxt. Orderingången ökade och EBITA*-marginalen förbättrades till 19 procent samtidigt som vi upprätthåller ett lågt rörelsekapital och stärker kassaflödet betydligt. Elekta Unity fortsatte sin positiva utveckling med åtta nya ordrar bokade under det fjärde kvartalet och vi följer vår plan med CE-märkningen under juni. 

Vi hade ett starkt sista kvartal och stärkte vår marknadsställning under året. Ett antal vunna upphandlingar, ordrar på Elekta Unity och en växande marknad var viktiga anledningar till en orderingångstillväxt på 10 procent under det fjärde kvartalet och 5 procent för räkenskapsåret. Våra pågående förbättringsaktiviteter i Nordamerika säkerställde en fortsatt gynnsam utveckling och orderingången ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet. Även Europa visade en stark utveckling med 28 procent tillväxt. I Asien nådde vi en tillväxt om 2 procent för helåret, samtidigt som det fjärde kvartalet var svagare, särskilt i Japan. Vi uppskattar att den globala marknadstillväxten under året uppgick till 4 procent och vi ser fortsatt positivt på marknaden i samtliga regioner. 

Vi har säkerställt en jämnare intäktsfördelning under året, vilket återspeglas i det fjärde kvartalet som var oförändrat jämfört med föregående år. Tittar vi på helåret visade nettoomsättningen en stabil ökning om 8 procent, drivet av goda leveransvolymer för linjäracceleratorer, god tillväxt inom mjukvara för behandlingsplanering och ett starkt år för Leksell Gamma Knife®. Ser vi till vår totala installerade bas av behandlingssystem har den ökat med 6 procent jämfört med föregående år. Det är en viktig drivkraft för serviceverksamheten, vilket lägger grunden för stabila och återkommande intäkter över tid.  

EBITA*-marginalen ökade med 4 procentenheter under det fjärde kvartalet till 25 procent. För helåret ökade marginalen med 3 procentenheter till 19 procent och inräknat jämförelsestörande poster under räkenskapsåret 2016/17 ökade EBITA*-marginalen med 8 procentenheter. Vårt redovisade rörelseresultat (EBIT) ökade med 157 procent under året. Vi uppnådde det högsta operativa kassaflödet hittills i Elektas historia, med en ökning om över 30 procent jämfört med föregående år. 

Vid ESTRO-kongressen i april bekräftades det ökade intresset för Elekta Unity och nya lösningar ur Elekta Digital-programmet vårt ledarskap inom innovation och nytänkande i sektorn. Det samarbete vi har inlett med IBM Watson Oncology är ett utmärkt exempel på det. Samarbetet ska hjälpa läkarna att i hög grad automatisera framtagandet av behandlingsplaner med hjälp av artificiell intelligens för att kunna omvandla big data till skräddarsydda cancerbehandlingar. De möjligheter som det skapar är mycket spännande och vi ser fram emot att bli pionjärer inom området. 

Under kvartalet bokade vi ordrar på åtta Unity-system, vilket innebär att vi totalt har sålt 28 system. Jag är glad att se att utvecklingen går allt snabbare samtidigt som den feedback vi får från installerade enheter bekräftar potentialen att erbjuda varje patient en möjlighet till en mer skräddarsydd strålbehandling med stor precision. Vi följer planen mot CE-märkning i juni, vilket i praktiken innebär att vi för närvarande slutför utvecklingen med kundvalideringsfasen. 

Från och med det innevarande räkenskapsåret (2018/19) ändrar vi våra redovisningsprinciper i enlighet med IFRS15. För transparensens skull tillhandahåller vi omräknade historiska siffror på sidorna 9-12 i den här rapporten. Omräkningen, där nettoomsättningen är 240 Mkr högre för året, utgör grunden för våra framtida utsikter. 

För det innevarande räkenskapsåret ser vi en fortsatt ökande efterfrågan på avancerad cancervård och tillsammans med fler leveranser av Elekta Unity bedömer vi att nettoomsättningen kommer att växa med cirka 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Utifrån den tillväxten och vårt fokus på förbättringar av processer och kostnadskontroll är vårt mål att nå en EBITA-marginal på cirka 20 procent. Reaktionerna i Kina avseende Unity har varit mycket positiva och vi kommer att installera de första fem systemen under det innevarande räkenskapsåret. Intäkterna för de här systemen kommer emellertid inte att redovisas förrän efter godkännandet från CFDA, det vill säga efter detta räkenskapsår. 

Jag vill tacka mina 3 700 kollegor över hela världen för de goda resultaten och de stora framstegen under året, och samtidigt rikta ett ännu innerligare tack till våra kunder för deras förtroende och stöd för att hjälpa oss att utveckla de bästa verktygen för att bekämpa cancer. Vi kommer att fortsätta att investera i vår organisation och utveckling och tillsammans skapa lönsam tillväxt och hjälpa ännu fler patienter i år. 

Richard Hausmann, vd och koncernchef   

Not: Tillväxtsiffrorna i vd-kommentaren är beräknade på oförändrade valutakurser. *Justerad EBITA-marginal.

Information till aktieägare

Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 1 juni 2018 klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann och ekonomi- och finansdirektör Gustaf Salford.

För att delta via telefon, ring cirka 5 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0) 8 566 426 91
Storbritannien: +44 (0) 203 008 9808
USA: +1 855 753 2237

Webbsändningen kan nås via följande länk:

http://event.on24.com/wcc/r/1675245-1/B71E80003AFADF4428F8EED766E0AF51

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 07.30 CET. (REGMAR)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Salford
Ekonomi- och finansdirektör
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 487
gustaf.salford@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Tobias Bülow
Director Financial Communications
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar