Delårsrapport maj – januari 2011/12

  • Orderingången ökade till 7 186 (6 041) Mkr motsvarande 9* procent beräknat exklusive Nucletron.
  • Nettoomsättningen ökade till 5 929 (5 328) Mkr motsvarande 5* procent beräknat exklusive Nucletron.
  • Rörelseresultatet uppgick till 967 (751) Mkr före jämförelsestörande poster om totalt 107 (−) Mkr (se sidan 4).
  • Periodens resultat uppgick till 687 (500) Mkr. Vinst per aktie uppgick till 7,31 (5,37) kr före utspädning och 7,23 (5,30) kr efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 476 (460) Mkr. Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2 795 (142) Mkr, inklusive förvärvseffekt om -3 167 (-255) Mkr.
  • Den 15 september, 2011, slutfördes förvärvet av Nucletron, världsledande inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen brachyterapi.
  • Den 30 september, 2011, avyttrades patologiverksamheten, PowerPath®. Realisationsresultatet uppgick till 183 Mkr.
  • Utsikterna för nettoomsättningen har ändrats. För räkenskapsåret 2011/12 förväntas nettoomsättningen öka med 16-18 procent i lokal valuta (ändrad från ”förväntas nettoomsättningen öka med mer än 20 procent i lokal valuta”). Utsikterna gällande rörelseresultatet är oförändrade. Rörelseresultatet i kronor förväntas öka med mer än 20 procent. Förvärvet av Nucletron förväntas bidra till ökningen med cirka 10 procentenheter för såväl nettoomsättning som rörelseresultat.
  • Elektas styrelse har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om cirka 1,9 Mdr kr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma (se sidan 8).

* Jämfört med föregående räkenskapsår beräknat på oförändrade valutakurser.

Tabell återfinns i bifogad pdf

 
Verkställande direktören kommenterar

Jag är mycket nöjd med Elektas utveckling under det tredje kvartalet. Försäljningen var stark och orderingången ökade med 11* procent, exklusive Nucletron.

I Nordamerika har vi erhållit betydande order från ledande sjukhus och orderingången har ökat med 14* procent de första nio månaderna, exklusive Nucletron. I de norra delarna av Europa samt Mellanöstern var utvecklingen stark medan utvecklingen i de södra delarna av Europa samt Latinamerika har varit svagare. I Asien och Stillahavsregionen är det tredje kvartalet normalt det säsongsmässigt svagaste men vi bedömer den underliggande efterfrågan som fortsatt stark.

Nettoomsättningen ökade med 17* procent under tredje kvartalet, exklusive Nucletron. Rörelseresultatet var starkt och uppgick till 623 Mkr under kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, och rörelsemarginalen stärktes till 24 procent jämfört med 16 procent  föregående år.

Integrationen av Nucletron fortskrider enligt plan. Nucletron har bidragit med 618 Mkr i nettoomsättning och 175 Mkr i rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, sedan konsolideringen den 15 september 2011. Den organiska tillväxten i Nucletron uppgick till 11 procent under de senaste tolv månaderna.

Elektas verksamhet inom magnetencefalografi (MEG) har inte helt levt upp till de finansiella målsättningarna och därför har en strategisk översyn initierats. Nettoomsättningen för MEG uppgick till cirka 74 Mkr för det första nio månaderna med ett negativt resultat.

Efterfrågan på Elektas marknader bedöms som fortsatt god och orderstocken befinner sig på rekordnivå, över 10 Mdr kr. Med planerade leveranser under det fjärde kvartalet kvarstår utsikterna för utvecklingen av rörelseresultatet för helåret 2011/12 om en ökning på mer än 20 procent i svenska kronor. Valuta beräknas ha en negativ effekt om cirka 100 Mkr på resultatet inklusive valutasäkringspåverkan.

Utsikterna för nettoomsättningen ändras från en ökning på över 20 procent till en ökning om 16-18 procent i lokal valuta. Förändringen är ett resultat av senareläggning av leveranser till Latinamerika, svagare utveckling i södra Europa samt lägre försäljning än planerat inom området MEG. Förvärvet av Nucletron förväntas bidra med cirka 10 procentenheter till ökningen av såväl nettoomsättning som rörelseresultat.

Elekta ser betydande potential för fortsatt tillväxt både genom expansion inom tillväxtmarknader och genom en förbättrad marknadsposition på etablerade marknader. För att stärka Elektas finansiella och strategiska handlingskraft samt att öka diversifieringen av företagets finansieringskällor och minska beroendet av bankfinansiering har Elektas styrelse beslutat att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för Elektas aktieägare om cirka 1,9 Mdr kr. Beslutet är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma.

Vår bedömning är att den senaste tidens skuldkris endast marginellt har påverkat marknadsförutsättningarna i sin helhet. Livräddande behandling som cancervård kommer att vara ett fortsatt prioriterat område för investeringar inom sjukvården och för vårdgivare.

Tomas Puusepp
Vd och koncernchef

*Beräknat på oförändrade valutakurser

 
Telefonkonferens avseende Elektas niomånadersrapport

Elekta har en telefonkonferens den 5 mars, kl 10:00-11:00 med vd och koncernchef Tomas Puusepp samt finansdirektör Håkan Bergström.
För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg och uppge koden: 911604.
Sverige: +46 (0)8 5052 0110, Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077, USA: + 1 334 323 6201.
Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken: http://webeventservices.reg.meeting-stream.com/58403_elekta/

 
För ytterligare information var vänlig kontakta:

Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
08 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ)
08 587 25 415, johan.anderssonmelbi@elekta.com

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2012 kl. 07.30. 

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar