Delårsrapport maj – januari 2016/17

Tredje kvartalet

 • Bruttoorderingången ökade med 40 procent till 3 653 (2 616) Mkr motsvarande 34 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 673 (2 547) Mkr motsvarande en ökning med 1 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • EBITA* uppgick till 325 (335) Mkr före jämförelsestörande poster om -58 (-91) Mkr och kundförluster om -1 (-72) Mkr.
 • Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år uppgick till cirka 30 (-10) Mkr inklusive valutasäkringar.
 • EBITA* marginalen uppgick till 12 (13) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 144 (56) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 42 (7) Mkr. Resultat per aktie var 0,11 (0,01) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades till 223 (150) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till förändringsprogrammet och legala tvister uppgick till -134 (-79) Mkr.
 • Två nya kunder för MR-linac tillkom, i enlighet med lokala regulatoriska krav.

Maj – januari 2016/17

 • Bruttoorderingången ökade med 13 procent och uppgick till 9 698 (8 583) Mkr motsvarande 11 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 6 989 (7 614) Mkr motsvarande 10 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Minskningen är främst relaterad till engångseffekter från implementeringen av en orderbaserad produktionsprocess.
 • EBITA* uppgick till 882 (855) Mkr före jämförelsestörande poster om -264 (-139) Mkr och kundförluster om -30 (-107) Mkr.
 • Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år uppgick till cirka 240 (20) Mkr, inklusive valutasäkringar.
 • EBITA* marginalen ökade till 13 (11) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 250 (267) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 33 (67) Mkr. Resultat per aktie var 0,08 (0,16) kr före/efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades med 295 Mkr till 28 (-267) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till förändringsprogrammet och legala processer uppgick till  454 (-96) Mkr.

*Justerad för jämförelsestörande poster (omstrukturerings- och legala kostnader, för detaljer se sid 18-19) och kundförluster. 

Verkställande direktören kommenterar

Vi levererade en stark ordertillväxt på 34 procent för det tredje kvartalet och 11 procent för de första nio månaderna. MR-linac, nästa generations strål-behandlingssystem, fortsätter att bryta ny mark. Våra aktiviteter inom ramen för förändringsprogrammet går framåt och levererar i linje med målen för kostnads-besparingar och marginaler. Vi är hedrade att vårt onkologiinformationssystem MOSAIQ®för sjätte gången utnämnts till Category Leader av KLAS, ett oberoende marknadsundersökningsföretag som specialiserar sig på utförande, kompetens och kvalitet hos tillverkare av vårdutrustning.

Ordertillväxten var stark under kvartalet och vi flyttade fram våra positioner inom alla produktområden. Europa, Mellanöstern och Afrika uppvisade en mycket bra utveckling med en rad betydande orderbokningar som Nya Karolinska Solna och order av två MR-linac. I Asien och Stillahavsregionen var utvecklingen stabil och vi såg en fortsatt stark tillväxt i Kina. Våra aktiviteter för att stärka verksamheten i USA visar framsteg, men jag är inte nöjd och har initierat ytterligare åtgärder.

Intresset för vår banbrytande MR-linac fortsätter att växa. Vi har redan avtal på 12 system. Det följer vår plan och jag är trygg med att vi kommer att nå målet på 75 ordrar före utgången av kalenderåret 2019.

Det här var det första kvartalet efter implementeringen av en orderbaserad produktionsprocess. Nettoomsättningen ökade med 5 procent i kronor och med 1 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Leveranserna av linjär-acceleratorer var lägre än föregående år. Det medförde att cirka 100 Mkr av planerade linac-leveranser försköts till det fjärde kvartalet beroende på vår strikta implementering av den orderbaserade produktionsprocessen.

Bruttomarginalen ökade något under kvartalet. Valutaeffekterna var lägre än väntat till följd av att kronan och det brittiska pundet nyligen stärkts. Effekten under det tredje kvartalet var 30 Mkr, vilket kan jämföras med 95 Mkr för det andra kvartalet. Besparingarna ligger nu på en årstakt om 535 Mkr och vi är på god väg att nå vårt mål. Över rullande 12 månader var EBITA-marginalen 16 (14) procent och vi upprepar ambitionen att nå en EBITA-marginal som överstiger 20 procent för nästa räkenskapsår.

Vårt kassaflöde har förbättrats ytterligare genom åtgärder för att minska rörelse-kapitalet. Jämfört med föregående år ökade kassaflödet med 650* Mkr, och rörelsekapitalet i relation till nettoomsättningen ligger nu på 1 procent.

Vi har en stark orderstock med oss in i fjärde kvartalet och jämfört med samma period föregående år planerar vi att leverera avsevärt mer från orderstocken.

Vi fortsätter att stärka ledningen och organisationen. Karin Svenske Nyberg har börjat som EVP Human Resources och Ioannis Panagiotelis som Chief Marketing Officer.

Förändringsprogrammet går enligt plan och vi levererar vad vi sagt genom kontinuerliga processförbättringar. Vårt globala Elekta-team är djupt engagerade i att tillhandahålla innovativa strålbehandlingslösningar till våra kunder för att hjälpa dem förbättra livet för människor med cancer eller sjukdomar i hjärnan.

Richard Hausmann
Vd och koncernchef

*Kassaflöde efter löpande investeringar. Justerat för jämförelsestörande poster avseende utgående kassaflöde hänförligt rättsprocesser samt förändringsprogrammet, uppgående till 358 Mkr (se sidan 5).

 Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 1 juni 2017
maj – april 2016/17
Delårsrapport 23 augusti 2017
maj – juli 2016/17
Årsstämma 2017 23 augusti 2017

Information till aktieägare

Telefonkonferens
Elekta har en telefonkonferens den 1 mars klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann samt ekonomi- och finansdirektör Håkan Bergström.

För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)2 00 88 38 17
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 646 502 51 18

Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1359272&s=1&k=D733C45D47631CEF4632451586C25F7C

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2017 kl. 07.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Bergström
Ekonomi- och finansdirektör,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 547
hakan.bergstrom@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Tobias Bülow
Director Financial Communications,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar