Delårsrapport maj – juli 2008/09

• Orderingången ökade med 9* procent. Orderstocken uppgick till rekordhöga 5 229 Mkr.
• Nettoomsättningen uppgick till 1 025 Mkr, en ökning med 13* procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 13 (36) Mkr, till följd av en planenligt låg nivå av leveranser.
• Vinst efter skatter uppgick till 1 (20) Mkr.
• Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,22) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -163 (-28) Mkr, till följd av säsongsmässig uppbyggnad av rörelsekapital.
• Elekta upprepar utsikten att nettoförsäljningen förväntas öka med över 15 procent i lokal valuta och att rörelseresultatet förväntas öka med över 15 procent för verksamhetsåret 2008/09.

* Jämfört med första kvartalet föregående verksamhetsår beräknat med oförändrade valutakurser.


Verkställande direktören Tomas Puusepp kommenterar:

Efterfrågan på Elektas kliniska lösningar, produkter och tjänster är fortsatt stark. Elekta stärker successivt sin marknadsandel och produktportföljen är idag mer heltäckande och mer konkurrenskraftig än någonsin tidigare.

Orderingången de senaste tolv månaderna, som är ett viktigt mått för att bedöma Elektas utveckling, ökade med 12 procent trots en negativ valutaeffekt.

Under första kvartalet fokuserade vi på att integrera CMS organisation och produktportfölj med Elektas övriga mjukvarulösningar. Elektas Mjukvarusystem stöder hela arbetsflödet inom cancervården, från diagnostisering till dosplanering, behandling, administration och patientuppföljning. För innevarande verksamhetsår bidrar CMS till omsättningstillväxten, men bidrar endast marginellt till koncernens rörelseresultat.

Elekta kommer att stärka sina positioner på nya marknader. Vi öppnade ett eget kontor i Brasilien den 1 maj och Latinamerika kommer att bli en betydelsefull tillväxtmarknad för Elekta framöver. Vi kommer samtidigt att fortsätta göra betydande investeringar i forskning och utveckling, med målet att utveckla kvalitet och kostnadseffektivitet i behandling av can-cer och sjukdomar i hjärnan.

Lanseringen av Elekta VMAT har skapat ett gott momentum på marknaden och vi ser en fort-satt positiv trend för produktområde Onkologisystem framöver, även om konkurrensen är hög inom detta segment. En annan tillväxtfaktor i ett medellångt perspektiv är möjligheten att marknadsföra Elekta Compact™ på marknader i behov av att snabbt bygga upp förbättrad behandlingskapacitet.

Intresset för Leksell Gamma Knife® Perfexion™ är fortsatt stort. Under första kvartalet levere-rades Leksell Gamma Knife® Perfexion™ system i Korea och Japan. Vi ser också ett stort in-tresse för Elekta Axesse™, vårt helt integrerade system för stereotaktisk strålterapi.

Efter att vi kommunicerade utsikterna för helåret 2008/09 har i synnerhet US-dollarn utveck-lats positivt för Elekta. Givet att dagens valutakurser består under helåret kommer den posi-tiva effekten på Elektas resultat bli betydande från tredje kvartalet och framåt.

Som ett resultat av en planenligt låg nivå av leveransvolymer var rörelseresultatet för första kvartalet svagt. Vi upprepar dock vår tidigare kommunicerade utsikt för 2008/09. Nettoom-sättning och rörelseresultat kommer att vara väsentligt högre under det andra halvåret, jämfört med det första.


Tomas Puusepp
Verkställande direktör

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar