Elekta Delårsrapport maj – oktober 2016/17

Andra kvartalet

 • Bruttoorderingången uppgick till 3 383 (3 398) Mkr, vilket var i nivå med föregående år och en minskning med 2 procent beräknat på oförändrade valutakurser.
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 434 (2 828) Mkr, motsvarande en minskning med 16 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Minskningen är främst relaterad till engångseffekter från implementeringen av en orderbaserad produktionsprocess.
 • EBITA* uppgick till 391 (451) Mkr före jämförelsestörande poster om -117 (-18) Mkr och kundförluster om -23 (-7) Mkr. Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år var 95 (50) Mkr, inklusive valutasäkringar.
 • EBITA* marginalen uppgick till 16 (16) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 140 (304) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 55 (189) Mkr. Resultat per aktie var 0,14 (0,49) kr före och efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till 114 (147) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till förändringsprogrammet och legala tvister uppgick till -150 Mkr.
 • Två MR-linac-ordrar signerades, i enlighet med lokala regulatoriska krav, efter det andra kvartalets utgång.

Maj – oktober 2016/17

 • Bruttoorderingången ökade med 1 procent och uppgick till 6 044 (5 967) Mkr och var oförändrad beräknat på oförändrade valutakurser. Detta är i linje med den generella marknadsutvecklingen.
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 316 (5 067) Mkr, motsvarande en minskning med 15 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Minskningen är främst relaterad till engångseffekter från implementeringen av en orderbaserad produktionsprocess.
 • EBITA* uppgick till 558 (519) Mkr före jämförelsestörande poster om -206 (-48) Mkr och kundförluster om -29 (-34) Mkr. Effekten av valutakursförändringar jämfört med föregående år var 210 (30) Mkr, inklusive valutasäkringar.
 • EBITA* marginalen ökade till 13 (10) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 106 (211) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till -9 (60) Mkr. Resultat per aktie var -0,03 (0,15) kr före och efter utspädning.
 • Kassaflödet efter löpande investeringar förbättrades med 223 Mkr till -194 (-417) Mkr. Kassapåverkande utflöden relaterade till förändringsprogrammet och legala tvister uppgick till ‑320 Mkr.
 • Richard Hausmann tillträdde som ny vd och koncernchef 10 juni 2016.

*Justerad för jämförelsestörande poster (omstrukturerings- och legala kostnader, för detaljer se sidor 19-20) och kundförluster.

  
Verkställande direktören kommenterar

Vi fortsätter att implementera förändringsprogrammet med syfte att minska kostnader, stärka marginaler och kassaflöde samt förbättra verksamheten. Vi ser att intresset för våra innovationer är stort och vi har redan börjat få ordrar på vårt kommande MR-linac system.

Den globala marknaden för strålbehandling är i huvudsak stabil även om svängningarna mellan kvartalen fortsätter. Vår bruttoorderingång för det första halvåret var oförändrad jämfört med föregående år. Vi stärkte vår marknads-ledande ställning på tillväxtmarknaderna med en stark orderingång i Kina, Indien, Sydostasien, Latinamerika och Mellanöstern.

Förbättringsåtgärderna i region Nord- och Sydamerika börjar långsamt att ge resultat och verksamheten stärks successivt. Bruttoorderingången vände till tillväxt under det andra kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av en stark utveckling i Latinamerika.

Den underliggande marknaden i region Europa, Mellanöstern och Afrika var fortsatt stabil, men vi hade en utmanande jämförelse mot det andra kvartalet föregående år.

Min övertygelse om potentialen hos MR-linac är stärkt då vi strax efter utgången av kvartalet signerade två ordrar vilket, trots att systemet ännu inte är CE-märkt, uppfyller lokala regulatoriska krav. Vi följer den utstakade planen mot lansering och CE-märkning under andra halvan av kalenderåret 2017. Det är mindre än ett år kvar och jag ser verkligen fram emot att kunna erbjuda systemets banbrytande teknik till våra kunder och deras patienter.

Som en del av vårt förändringsprogram ökar vi effektiviteten och minskar kostnadsbasen. I slutet av andra kvartalet hade vi nått en besparingstakt på årsbasis om 500 Mkr av de 700 Mkr som är målet. Besparingarna, i kombination med gynnsamma valutarörelser och en fördelaktig produktmix, resulterade i en stärkt EBITA-marginal som uppgick till 13 (10) procent för det första halvåret.

Vi har nu implementerat en förändring av försörjningskedjan till en process där produktionen sker baserad på order. Det har gett en tillfällig negativ effekt om 650 Mkr på nettoomsättningen under det första halvåret. Förändringen har också ökat effektiviteten i försörjningskedjan, kortat ledtiderna och minskat rörelsekapitalet, vilket förbättrat det underliggande kassaflödet med cirka 530* Mkr, justerat för utbetalningar avseende förändringsprogrammet och legala processer.

Under kvartalet har vi lanserat och implementerat vår nya strategi- och varumärkesplattform. Organisationen har också anpassats till våra tre kärnprocesser, Product Lifecycle Management, Supply Chain Management och Customer Relationship Management. Tillsammans med support- och lednings-processer kommer det att bidra till effektivare och tydligare processer och arbetsflöden. Förändringarna är en väsentlig del för att uppnå en effektiv verksamhet och en lönsam uthållig tillväxt.

 
Richard Hausmann
Vd och koncernchef

 
*Kassaflöde efter löpande investeringar. Justerat för jämförelsestörande poster avseende utgående kassaflöde hänförligt till rättsprocesser samt förändringsprogrammet, uppgående till 303 Mkr (se sidan 4). 

 
Information till aktieägare

Telefonkonferens

Elekta har en telefonkonferens den 1 december klockan 10:00 – 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann samt ekonomi- och finansdirektör Håkan Bergström.

För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg.

Sverige: +46 (0)2 00 88 38 17
Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01
USA: +1 646 502 51 18

Telefonkonferensen kommer också att webbsändas (utan möjlighet att ställa frågor) via länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1304981&s=1&k=E3404F72CB10AABEE6D468FAD6E086E1

  
Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 07.30 CET.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Bergström
Ekonomi- och finansdirekt, Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 547
hakan.bergstrom@elekta.com

Johan Andersson
Director Investor Relations, Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 415
johan.andersson@elekta.com

Tobias Bülow
Director Financial Communication,
Elekta AB (publ)
+46 8 587 25 734
tobias.bulow@elekta.com

Taggar:

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.