ELEKTAS STYRELSE BESLUTAR OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 14 december 2004 Styrelsen i Elekta har fattat beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av bolagsstämman den 21 september 2004 att återköpa aktier i bolaget.

Elektas utdelningspolicy är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Mot bakgrund av denna policy, bolagets starka finansiella ställning och nuvarande kapitalstruktur beslutade företagets ordinarie bolagsstämma den 21 september 2004 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. I syfte att uppfylla bolagets utdelningspolicy har styrelsen idag den 14 december beslutat att ge mandat till den verkställande ledningen att vid lämpliga tillfällen genomföra återköp av aktier till en summa av 50 Mkr, motsvarande 20 procent av nettovinsten 2003/04, dock högst 350.000 aktier. Elekta innehar per dagens datum inga egna aktier. Återköp av 350.000 aktier motsvarar 1,1 procent av totalt utestående aktier. Aktier återköpta enligt Elektas utdelningspolicy kommer att makuleras. Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen och till ett pris som ligger inom det vid förvärvstillfället registrerade kursintervallet. Förvärv får ske under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar