Extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Pressmeddelande
Stockholm den 5 mars 2012

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm. Registrering kan ske från kl. 09.30.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

-             vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 mars 2012, och

-             anmäla sin avsikt att delta i stämman (jämte antalet eventuella biträden) till bolaget senast kl.16.00 tisdagen den 27 mars 2012 till:

E-mail:          elekta.bolagsstamma@euroclear.eu

Internet:         www.elekta.com

Post:             Elektas extra bolagsstämma
                     c/o Euroclear Sweden AB
                     Box 191
                     101 23 Stockholm

Telefon:          08-402 92 80

Vid anmälan ska aktieägare lämna uppgifter om namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Fullmakt, förvaltarregistrerade aktier m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om deltagande ska ske via fullmakt bör fullmakten i original sändas in tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida www.elekta.com. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 27 mars 2012 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elekta.com, samt hos bolaget på Kungstensgatan 18 i Stockholm, senast från och med måndagen den 12 mars 2012 och kommer att sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 94 853 544 aktier, varav 3 562 500 aktier av serie A och 91 291 044 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 126 916 044 röster. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Bolaget innehar 502 000 B-aktier, som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st. 1 p. aktiebolagslagen.

Dagordning

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordningen

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare

8.   Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 2 mars 2012 om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens beslut nedan.

______________________________

Styrelsens för Elekta AB (publ) beslut enligt 15 kap. 29 § aktiebolagslagen om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedan angivna villkor.

1.    Konvertiblerna ska vara antingen A-konvertibler (konvertibler av serie A), som kan konverteras till A-aktier, eller B-konvertibler (konvertibler av serie B), som kan konverteras till B-aktier. Konvertiblernas nominella belopp ska vara 20 kronor.

2.
    Elektas aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till sitt tidigare aktieinnehav (primär företrädesrätt till teckning av konvertibler), varvid innehav av A-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende A-konvertibel, och innehav av B-aktie berättigar innehavaren till teckningsrätt avseende B-konvertibel. Konvertibler som inte tecknas med primär företrädesrätt till teckning av konvertibler ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler). Om inte sålunda erbjudna konvertibler räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska fördelning av konvertiblerna ske mellan tecknarna pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning verkställd av notarius publicus. Vid försäljning av teckningsrätt övergår även den subsidiära företrädesrätten till teckning av konvertibler till den nya innehavaren av teckningsrätten.
 
3.
    För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt till teckning av konvertibler, ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt enligt följande fördelningsgrund. Tilldelning ska ske till övriga som tecknat, vilka skäligen kan godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Om tilldelning av dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4.
    Teckning av konvertibler ska ske under tiden från och med den 11 april 2012 till och med den 25 april 2012. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning för sålunda tecknade och tilldelade konvertibler ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnota utsänts. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5.    I enlighet med villkoren för Elektas teckningsoptioner 2007/2012 och teckningsoptioner 2008/2012 fastställs det datum före vilket utnyttjande av optionerna för nyteckning av aktier i Elekta måste ske till den 16 mars 2012 för att aktier, tecknade genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ha rätt att delta i emissionen av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Om teckningsoptionerna inte utnyttjas före den 16 mars 2012 kommer teckningsoptionerna att omräknas i enlighet med de villkor som gäller för teckningsoptionerna.

6.    Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska vara den 5 april 2012.

7.    Styrelsen bemyndigas att senast den 30 mars 2012 besluta om lånebelopp, det belopp som ska betalas för varje konvertibel, räntefot, konverteringskursen samt övriga särskilda villkor för det lån som bolaget tar genom emissionen. Det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med vid full konvertering kommer att följa av lånebeloppet och konverteringskursen. Det belopp som ska betalas för varje konvertibel och övriga villkor ska vara desamma för varje A-konvertibel som för varje B-konvertibel.

8.    Konvertering får begäras av innehavaren respektive av bolaget i enlighet med villkoren för konvertibeln.

9.    De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna slutligt registrerats av Bolagsverket. Enligt bolagsordningen gäller hembudsskyldighet för A-aktier samt en möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier.

10.  Konvertiblerna utgör icke efterställda och icke säkerställda åtaganden för Bolaget. Konvertibelinnehavare kan påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier när som helst fram till fyra veckor före den slutliga förfallodagen för konvertiblerna under våren 2017. Bolaget kan, efter eget skön, konvertera samtliga konvertibler till aktier från och med våren 2015, om den genomsnittliga slutkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under ett visst antal dagar vid sådan tid skulle överstiga den då tillämpliga konverteringskursen för konvertiblerna med en viss procent. Omräkning av konverteringskursen kan ske under vissa omständigheter i enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser.

11.  Styrelsen eller verkställande direktören eller den person som styrelsen eller verkställande direktören utser ska äga vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i mars 2012

Styrelsen i Elekta AB (publ)

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com

Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2012 kl. 07.30. 

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. 

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. 

VIKTIG INFORMATION:
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande avseende värdepapper avsedda för försäljning i eller till USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i eller till USA i avsaknad av registrering eller undantag från registrering i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 (“Securities Act”). Värdepappren som detta meddelande är hänförligt till har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act och värdepappren kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Inget erbjudande eller inbjudan att förvärva aktier i Elekta AB (publ) görs genom eller i samband med detta meddelande. Sådant erbjudande kommer enbart att lämnas genom det prospekt som Elekta AB (publ) kommer att upprätta, (i) när prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och (ii) när prospektet, tillsammans med sin engelska översättning, inklusive eventuella tillägg, har publicerats i enlighet med svensk lag, till de personer som har rätt att erhålla och förlita sig på prospektet.

Detta meddelande riktas endast till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet av investeringar och övrigt som faller under Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, ”Regeln”) i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion), eller (ii) vissa institutioner (”high net worth companies”) i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln och andra som detta dokument får riktas till (samtliga personer ovan hänförs nedan till som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera utifrån eller förlita sig på information i detta meddelande. Investeringar som detta meddelande hänför sig till är endast tillgängliga för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste säkerställa att det är lagligt för dem att distribuera meddelandet.

Om oss

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 700 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Prenumerera

Dokument & länkar