Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 [REMOVED GRAPHICS] · Resultat efter finansnetto 39,3 (50,3) Mkr · Omsättning 564 (495) Mkr · Resultat per aktie 5,06 (6,55) · Ökande orderingång under tredje kvartalet Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 564 (495) Mkr. Av fakturering kommer 28 Mkr från det under april förvärvade bolaget Henaco och 92 Mkr från det i januari förvärvade Sincotron. Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till 39,3 (50,3) Mkr. Marknaden Under första delen av 3.e kvartalet försvagades marknaden i förhållande till 2:a kvartalet. Under kvartalets sista månad ökade aktiviteten hos ElektronikGruppens kunder och det resulterade i en ökad orderingång. Ökningen beror på successivt mindre lager hos kunderna. För ElektronikGruppen är telekombranschen i Europa och Asien en väsentlig faktor för utvecklingen, även om beroendet minskat genom förvärven av Sincotron och Henaco under 2001. ElektronikGruppen har ökat försäljningsaktiviteterna mot elektronikföretag utanför telekomsektorn. Det nya produktområdet från Samsung med TFT-Displayer och minneskretsar ger förutsättningar för ökade volymer. Försäljningen av produktions- utrustning för mikroelektronik har under året ökat kraftigt. I nya konstruktioner inom telekom och elektronikindustrin är ElektronikGruppen väl positionerad vilket gör att det finns stor optimism inför framtiden. Orderingången för perioden blev 437 (520) Mkr. Verksamheten Faktureringen för affärsområde EG Electronic Components blev 346 (353) Mkr. Orderingången blev 283 (383) Mkr. Den lägre orderingången beror på att inga order lagts på passiva komponenter till Ericssons terminaler under perioden. Inom mikrovåg och fiberoptik är det däremot en ökad orderingång dock på en lägre nivå än tidigare förväntat. Affärsområdet visar ett fortsatt bra resultat dock på en lägre nivå än föregående år. Affärsområdet EG Magnetic Technology Components fakturerade 42 (48) Mkr under perioden. Orderingången blev 30 (58) Mkr. Den lägre orderingången är beroende på den allmänna nedgången inom data och telekom. Affärsområdet har flera nya kundapplikationer godkända som kommer att resultera i ökade volymer under slutet av 2001 och år 2002. Resultatet för affärsområdet blev i nivå med föregående år. Affärsområde EG Communication fakturerade 129 (113) Mkr. Ökningen i faktureringen avser framförallt kontaktering av fiber och utrustning för fiberproduktion. Fiberverksamheten hade under kvartalet en kraftig nedgång i fakturering beroende på överlagersituation hos kunderna. Inom affärsområdet har en ökad satsning på att bredda kundbasen påbörjats. Detta förväntas öka volymerna under fjärde kvartalet. Orderingången för perioden blev 105 (131) Mkr. Resultatet blev något lägre än föregående år. Affärsområde EG Production Technology fakturerade 92 (46) Mkr. Ökningen hänförs till produktionsutrustningar, service och utbildning på den svenska och polska marknaden. Orderingången för produktionsutrustning har ökat under september månad. Resultatet blev bättre än föregående år och bidrog positivt till koncernens resultat. Orderingången för perioden blev 55 (45) Mkr. Koncernens internfakturering uppgick till 64 (39) Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar var 54,0 (8,9) Mkr under perioden, varav större delen avser förvärv av Sincotron och Henaco. Soliditet och likviditet Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten var den 30 september 64 (52) procent. Likvida tillgångar uppgick till 41 (32) Mkr. Personal En kraftig reduktion av personalen har gjorts i Manila till ca 450 personer för att anpassa kapaciteten till den aktuella marknadssituationen. I övriga verksamheter har mindre anpassningar gjorts under framförallt andra kvartalet. Antalet anställda den 30 september var 760 (1067). Framtidsbedömning Den ökning av orderingången som skett under slutet av kv 3 förväntas fortsätta under kv 4. Detta gäller Skandinavien medan Finland är mer svårbedömt. Kommande rapportdatum Bokslutskommuniké, 19 februari 2002. Vällingby den 18 oktober 2001 ElektronikGruppen BK AB (publ) Johnny Alvarsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: VD Johnny Alvarsson, tel 070-589 17 95 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00790/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00790/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Dokument & länkar