Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i ElektronikGruppen BK AB (publ) kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 20 maj 1999 kl. 17.00 i ElektronikGruppens lokaler, Grimstagatan 160, Vällingby Anmälan mm Aktieägare skall för att få deltaga i bolagsstämman dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 1999, dels anmäla sig hos Bolaget under adress: ElektronikGruppen BK AB (publ), Box 39, 162 11 Vällingby, eller per telefon: 08-759 35 00 senast tisdagen den 18 maj 1999, kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast måndagen den 10 maj 1999 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan. Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller flera justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter 11. Fråga om ändring av bolagsordningen 12. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar vid registrering 13. Stämmans avslutande Styrelsens förslag till beslut (p. 11 i dagordningen) Styrelsen föreslår att § 8, § 9, § 11 och § 13 i bolags-ordningen ändras enligt följande. (Ändringarna är angivna med kursiv stil). § 8 På ordinarie bolagsstämma utses två revisorer med två suppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. § 9 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i såväl Post- och Inrikes Tidningar som i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till ordinarie bolagsstämma, och sådan extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. För annan extra bolagsstämma skall kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före klockan 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. § 13 Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller förteckning enligt 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission. § 11 föreslås få en ny punkt 4 med följande lydelse: 4) Godkännande av dagordning. Nuvarande punkterna 4 - 10 omnumreras till 5 - 11. Punkt 10 föreslås ändras enligt följande: 10) Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter. Styrelsens förslag i sin helhet finns tillgängligt hos bolaget. Förslag till val av styrelse Rune Brandinger omval Hans Fletcher omval Bengt-Olof Larsson omval Ronny Lejdemalm omval Lars Öberg omval Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå med 0:90 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 26 maj 1999 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom VPC med början den 2 juni 1999. Stockholm i april 1999 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00500/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00500/bit0002.doc

Om oss

Elektronikgruppen bedriver på agenturbasis handel med elektronikkomponenter i första hand i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar även egen komponenttillverkning.

Prenumerera

Dokument & länkar