Elos AB (publ) – Årsstämma 2013

Årsstämman beslutade bl a om

- Utdelning med SEK 1:00 per aktie för 2012

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

På årsstämman i Elos AB den 25 april 2013 fastställdes styrelsens förslag om att utdelning till aktieägarna ska utgå med SEK 1:00 per aktie för verksamhetsåret 2012.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2012 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2013.

Enligt publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster. Styrelseledamoten Lars Spongberg har avböjt omval.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst SEK 3 750 000 genom nyemission av högst
600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 % av det totala aktieantalet vid fullt utnyttjande.

Lidköping, 2013-04-26

Elos AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.