Elos Medtech - Bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december, 2017

Ökad försäljning inom flera marknadssegment

  

Januari-December

  • Nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade och uppgick till 577,9 mkr (552,0), vilket motsvarar en tillväxt på 4,3% efter valulatjusteringar
  • Rörelseresultatet uppgick till 42,7 mkr (42,7). 
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 26,4 mkr (37,9). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser med -7,2 mkr (5,4). 
  • Resultat efter skatt uppgick till 22,6 mkr (26,4), vilket motsvarar 3:74 kr (4:37) per aktie. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 62,1 mkr (98,3), och uppgick efter investeringar till 24,5 mkr (68,9). 

      Händelser efter verksamhetsårets utgång 

  • Styrelsen kommer den 19 februari 2018, med stöd av bemyndigande, att fatta beslut om en företrädesemission om 104,9 mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att disponeras för investeringar i utökad produktionskapacitet. 
  • Styrelsen föreslår, givet nyemission, ingen utdelning för verksamhetsåret 2017. 

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 14.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.