Elos Medtech AB offentliggör emissionsprospekt

Elos Medtech AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.

Prospektet avseende Elos Medtech AB:s (publ) (”Elos Medtech”) nyemission med företrädesrätt för Elos Medtech:s aktieägare om 104,9 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från Elos Medtech och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Elos Medtech:s webbplats (www.elosmedtech.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Folder samt kompletterande information om Elos Medtech:s emission kommer även att sändas per post till Elos Medtech:s direkt- och förvaltarregistreradeaktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Elos Medtech erhåller en (1) teckningsrätt per varje A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 28 februari 2018. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie.

  • Emissionskursen är 52,00 SEK per aktie.

  • Bolaget tillförs vid full teckning 104,9 MSEK före emissionskostnader.

  • Teckning sker under perioden 5 – 19 mars 2018.

  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 5 – 15 mars 2018.

  • Ett antal större ägare av såväl A- som B-aktier i Elos Medtech har meddelat att de har för avsikt att utnyttja sin teckningsrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande deras respektive ägarandel i Bolaget, vilket innebär att emissionen omfattas av avsiktsförklaringar att teckna 63,6 procent av Företrädesemissionen.

Investerarträffar

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Elos Medtech:s VD, Jan Wahlström, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm vid två tillfällen. Den 7 mars 2018 klockan 16.00 i samband med Erik Penser Banks bolagsdag, anmälan sker till bolagsdag@penser.se samt den 12 mars 2018 klockan 12.00. Vid den senare serveras lunch och anmälan sker till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsat.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Elos Medtech AB.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Singapore, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Göteborg, 27 februari 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande, 070-833 77 82, e-post: yvonne.martensson@elosmedtech.com

Om Elos Medtech

Elos Medtech tillverkar och levererar medicintekniska produkter och komponenter till internationella medicinteknikföretag. Genom ett globalt erbjudande, bestående av en värdeskapande helhetslösning som omfattar en obruten kedja från utveckling och design till konstruktion, tester och förserier, fullskalig produktion, behandling i renrum, förpackning och logistik möter Elos Medtech kundernas krav för medicintekniska produkter. Elos Medtech är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 14:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.