Elos Medtech valberedning utsedd inför årsstämman 2017

I enlighet med årsstämmans beslut 2016 skall Elos Medtech valberedning bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren.

Vid utseende av valberedning skall reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster
-       Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker
-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson
-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
-       Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen. 
Valberedningen representerar tillsammans cirka 67 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls onsdag den 26 april 2017 

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2017:

-      Val av ordförande vid årsstämma
-      Antal ledamöter i styrelsen
-      Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
-      Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
-      Arvode till revisor
-      Val av revisor
-      Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtech valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Elos Medtech AB, Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, märkt ”Till Valberedningen”, senast 13 januari 2017.

Lidköping, 2016-10-06

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Taggar:

Om oss

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma medicinteknikföretag inom marknadssegmenten Dental Implant Systems, Diagnostics, Medical Devices samt Trauma & Spine. Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.