Delårsrapport 1 juli – 30 september 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 55 424 tkr (66 239 tkr exklusive avyttrad verksamhet föregående år)
  • EBITDA uppgick till 6 356 tkr (3 200 tkr exklusive avyttrad verksamhet föregående år)
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 095 tkr (1 966 tkr exklusive avyttrad verksamhet föregående år)
  • Resultatet uppgick till 3 380 tkr (7 092 tkr inklusive avyttrad verksamhet föregående)
  • Soliditeten för tredje kvartalet uppgick till 53,9 % (56,2 % inklusive avyttrad verksamhet föregående år)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -3 405 tkr (12 310 tkr inklusive avyttrad verksamhet föregående år)

Övergripande var tredje kvartalet en nederbördsrik och mild period. Tillsammans med god tillgång på vattenkraft och kärnkraft för perioden, så blev marknadspriset på el lågt. I genomsnitt betalade en privatkund med rörligt pris ca 20 öre mindre per kWh jämfört med föregående period och år.

Vädret var inledningsvis kallare än normalt för perioden för att därefter övergå till varmare temperaturer. Detta medförde att elleveranserna blev mindre än förväntat.

Resultatet för elhandelsverksamheten under det tredje kvartalet är negativt. Framförallt tyngs affären av låga försäljningsvolymer på grund av milt väder samt en allmän prispress i marknaden.

För elnätssegmentet är resultatet bättre än samma period föregående år främst på grund av en större affärsvolym samt en förbättrad marginal.

Investeringar under kvartalet har huvudsakligen gjorts i elnätet där en hög andel av investeringarna är drivna av den tillväxt som sker inom Vallentuna kommun.

Vallentuna 2015-11-26

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Elverket Vallentuna AB (publ)                                                                                                                        

Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558 35 63 eller Kristina Molin Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: www.elverket.se/finansiella-rapporter/.

Kort om Elverket Vallentuna AB Elverket Vallentuna AB skapar lönsam tillväxt genom attraktiva kunderbjudanden. Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB säljer el på den fria elmarknaden och har kunder i hela Sverige. Dotterbolaget Elverket Vallentuna Elnät AB en väl förankrad lokal elnätsägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Dotterbolaget Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation samt service och underhåll av elanläggningar. Moderbolaget Elverket Vallentuna AB noterades på Aktietorget 2002.

Prenumerera

Dokument & länkar