Emotra AB (publ)Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Sammanfattning perioden januari – mars 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 807 kSEK (-1 861)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,13 SEK (-0,19)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 6 437 kSEK (2 979)
 • Kostnadseffektiv marknadsstrategi implementerad
 • Seminarium om EDOR® på universitetssjukhus i Rostock och Warszawa
 • Första kommersiella avtalet tecknat

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett flertal nya forskningsstudier har inletts
 • Förslag på bemyndigande i kallelsen till årsstämman
 • Inga övriga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD

-          Sammanfattande analys av väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Det första kommersiella avtalet tecknades under slutet av perioden med en privat klinik i Warszawa, med anknytning till en av de universitetskliniker som medverkade i EUDOR-A. Kliniken kommer att gå igång med testverksamheten under andra kvartalet 2018.
 • Två seminarier har genomförts, på universitetssjukhusen i Rostock, Tyskland och i Warszawa, Polen, för att informera vårdgivare i respektive sjukhusorganisation, om den nya tekniken.
 • Ett mer omfattande seminarium, som riktar sig till utomstående psykiatriska specialistenheter ska enligt planerna genomföras i Warszawa i slutet av andra kvartalet.
 • I samarbete med forskare, som medverkat i EUDOR-A, har Emotra gått igenom och reviderat databasen med alla resultat från EUDOR-A under kvartalet, i syfte att kvalitetssäkra den och säkerställa att inga felaktiga tolkningsuppgifter förekommer. Statistiker vid Columbiauniversitetet i New York, analyserar därefter resultaten ytterligare en gång. Processen har försenat framtagningen av manuskriptet ett antal månader men är viktig för att säkerställa korrektheten i studieresultaten.
 • Författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A har pågått under hela kvartalet. En mindre grupp ansvarar för framtagning av manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 18 olika institutioner/organisationer som ska kommentera och godkänna texten innan den kan skickas in för publicering, vilket tar tid.

-          Marknadsföring/marknadsstrategi 

EDOR® kommer att marknadsföras som ett instrument för att identifiera hyporeaktiva patienter, som ett komplement till den traditionella riskbedömningen och inte för att ersätta denna. Genom test med EDOR identifieras inte bara en grupp som har högre risk för självmord utan också en i åratal utsträckt neuropsykologisk dysfunktion som med sannolikhet kan botas i framtiden. Metoden kan däremot inte uttala sig om patienternas övriga psykiska kondition, akuta tillstånd eller sociala situation. Den analysen måste göras av vårdgivaren.

Den stora fördelen som EDOR® erbjuder är att det är ett objektiv test, till skillnad från de subjektiva metoder som används i klinisk rutin.

En betydligt mer kostnadseffektiv marknads-, utbildnings- och försäljningsstrategi arbetades fram under sista kvartalet 2017. Den har nu införts och konsekvenserna är såväl att antalet konkreta kontakter med kliniker som kan tänkas införa test med EDOR i klinisk rutin har ökat, som att marknadsföringskostnaderna har minskat. En grafisk profil för företaget, har tagits fram. Bolagets hemsida har vidareutvecklats, så att den i större utsträckning vänder sig till kundgruppen, som ska köpa och använda EDOR. Emotra har tagit fram en strukturerad kommunikation kring bolagets metod, EDOR, forskning bakom den, resultat och värde i klinisk rutin.

Strategin syftar till att nå en första plattform av användare, som rutinmässigt använder EDOR på kliniken. Detta skall göras genom att använda nöjda användare som referenser till andra, organisera lokala seminarier för att sprida information om testet och uppmuntra till vidare studier för att underhålla intresset och visa på värdet av testet.

-          Forskning, utveckling och studier 

Ett flertal viktiga vetenskapliga arbeten som fokuserar på EDOR och dess betydelse för att identifiera riskpatienter för självmord pågår för närvarande och drivs av olika forskningsgrupper i Europa, i vissa fall i samarbete med Emotra. Bolaget kommer att informera om vad grupperna kommer fram till så snart studieresultat föreligger.

Över 1 500 patienter har testats med EDOR® sedan den naturalistiska (och icke blinda) europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, startade under hösten 2014. Analys av resultaten efter ett års uppföljning av samtliga testade patienter visade att klinikerna tagit stor hänsyn till utfallet i testet och genomgående höjt riskbedömningen och graden av suicidpreventiva insatser för de patienter som testats vara hyporeaktiva. Andelen självmord i den hyporeaktiva gruppen minskade avsevärt, högst sannolikt som en följd av dessa insatser. I den reaktiva gruppen var andelen självmord, helt enligt beräkningarna, mycket lågt. Det går emellertid inte att utesluta att det även kan finnas andra idag okända faktorer som bidragit till den kraftiga reduktionen av antalet självmord.

Efter det att resultaten sammanställts och presenterats internt i gruppen av medverkande forskare, har materialet analyserats statistiskt, omarbetats efter det att databasen gåtts igenom och reviderats (för att eliminera eventuella tolkningsdiskrepanser) och analyseras statistiskt igen. Det arbetet genomförs av en biostatistiker på amerikanska Columbiauniversitetet och de har så här långt bekräftat de statistiska beräkningarna som tidigare genomfördes omedelbart efter studiens avslutande.

Författandet av ett manuskript till vetenskaplig artikel för redovisning av resultaten i EUDOR-A har pågått sedan fjärde kvartalet 2017. Det kan emellertid inte göras helt klart förrän resultaten från den förnyade statistiska analysen från Columbiauniversitetet finns tillgängliga. En publikationskommitté ansvarar för framtagning av manuskriptet men det är cirka 40 olika forskare från 16 olika forskningsinstitutioner som ska kommentera och godkänna texten innan den kan skickas in för publicering.

Den totala andelen självmord som dokumenterats i EUDOR-A är rekordlågt, betydligt lägre än i samtliga tidigare blinda studier. Högst sannolikt förklaras denna minskning genom de riktade suicidpreventiva åtgärder som enligt klinikerna vidtagits för att skydda hyporeaktiva patienter.

Samtliga viktiga observationer bekräftar den för EDOR® centrala hypotesen att hyporeaktiva patienter är mer sårbara för självmordshandlingar än reaktiva patienter.

-          Beviljat patent från PRV, patentansökningar och varumärkesskydd

Patent- och registreringsverket, PRV, har meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3, ”Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk”. Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU, USA, Kanada och Japan.

EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR® inom EU.

-          Om självmordsproblematiken

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor i åldrarna 15-44 år, totalt cirka 1 500 årligen i Sverige och nära en miljon i världen. Det stora flertalet personer som försöker ta sina liv lider ofta av depression och har många gånger haft kontakt med vården, kort tid före självmordsförsöket. I genomsnitt medför varje enskilt självmordsförsök, i det svenska samhället, direkta vårdkostnader om 0,9 MSEK (enligt Räddningsverket, 2004). Andelen depressionssjuka är relativt likartat i den industrialiserade delen av världen. Totalt 150 000 i Sverige och mellan 5 och 10 miljoner i Europa respektive USA, behandlas årligen för depression.

-          Tidigare kliniska studier

Resultaten från tidigare studier visar entydigt på att andelen självmord är betydligt högre bland de som testats vara hyporeaktiva än bland de reaktiva patienterna. Senare testresultat, publicerades under september 2013 i Journal of Psychiatric Research, från 783 tyska patienter har bekräftat samtliga tidigare uppnådda goda resultat.

-                       

      Fördelar med EDOR®   
 • Med hög precision skiljer testet ut     de i risk för självmord från de som inte är i risk
 • Självmordspreventiva     insatser till de som är i risk
 • Objektiva     och kvantitativa mätresultat
 • Många liv     kan räddas
 • Vårdkostnader     minskar
 • Ledande     forskare bakom metoden
 • Snabbt test, enkelt att utföra
 • Kliniska bevis publicerade
                                       

EDOR®, test och produkt

De elektrodermala mätningar som görs enligt Emotras metod, EDOR®, beror på hudens (derma) varierande svettberoende förmåga att leda svag ström. Ju mer en person reagerar på en signal, desto starkare ström uppmäts. Det är främst svettkörtlar i huden på insidan av fingrar och tår som är känsliga för yttre händelser som ljudsignaler. Genom att ge noggrant utvalda ljudstimuli med noggrant utprovade tidsintervall under en klart definierad testsituation, kan överlevnadsviktiga reaktioner i hjärnan mätas som en kort och omärklig ökning av fingersvettning. Genom att testa reaktioner på dessa signaler kan man fastställa vilka som är elektrodermalt hyporeaktiva. När man väl konstaterat att en patient är hyporeaktiv, kan man förutsätta att detta tillstånd varar i minst 1-2 år och kan vara mycket långvarigt. I kombination med en allvarlig depression innebär hyporeaktivitet en signifikant ökad självmordsbenägenhet. Själva testet tar 15 minuter och hela undersökningen med förberedelser och avslut tar under 30 minuter att genomföra. De objektivt uppmätta värdena ger tillsammans med övrig riskbedömning värdefull information om i vilken omfattning den testade personen behöver särskilda självmordspreventiva insatser.

Produkten EDOR® består av hård- och mjukvara som tillsammans utgör ett komplett mätsystem; ett egenutvecklat mätinstrument ” EDOR® Box”, ett par hörlurar, en specialutrustad laptop, mjukvara samt utbildningspaket och experttjänster över Internet.

EDOR® Box är stor som ett glasögonfodral. Den placeras på skrivbordet framför den person som ska testas. Sensorer för mätning av elektrodermal aktivitet och blodflöde i fingrar är monterade på ovansidan. Många års forskning och lång erfarenhet från fältet ligger till grund för konstruktionen av produktsystemet.

Göteborg den 9 maj 2018
Claes Holmberg, VD

Nettoomsättning                                                                                                                                           
Bolagets försäljningsverksamhet har inte genererat intäkter under perioden.

Rörelseresultatet                                                                                                                                            

Kostnaderna under perioden har minskat väsentligt från kvartal 3 och 4, föregående år. Rörelseresultatet under kvartalet är därmed tillbaka i samma nivå som motsvarande period 2017. Skillnaden jämfört med tidigare är emellertid att det nu är marknadsföringen, som tar den större andelen av bolagets kostnader. Övriga externa kostnader ha minskat i och med att kostnaderna i samband med den kliniska studien, EUDOR-A, avslutades under 2017. Personalkostnaderna har ökat med anledning av rekrytering av marknadschef.

Emotras finansiella status

Genom den nyemission som genomfördes i juni 2017, har Emotra erhållit finansiell uthållighet som möjliggör en kommersialisering av EDOR®. När nu kostnaderna för marknadsföring ökar, kommer samtidigt kostnaderna för kliniska studier att minska avsevärt. Bolaget kommer även i fortsättningen att visa återhållsamhet beträffande kostnader.                                                                                               
I företrädesemissionen tecknades 4 184 399 aktier och Emotra tillfördes därmed cirka 12,4 MSEK efter emissionskostnader. Under sommaren och hösten 2017 ökade bolagets kostnader markant, vilket främst berodde på att bolaget betalade ut ersättningar för klinikernas kostnader i den genomförda studien och drabbades av höga kostnader för genomförandet av seminarier i sex länder. Den verksamheten har nu upphört och har ersatts av en betydligt mer kostnadseffektiv marknadsstrategi. Även om marknadsaktiviteterna, efter införandet av den nya strategin, nu medför betydligt lägre kostnader, konstaterar styrelsen att disponibla medel inte är tillräckliga för att finansiera en bred internationell marknadsintroduktion av EDOR®. Styrelsen för nu diskussioner om hur Bolaget skulle kunna tillföras ytterligare kapital för att finansiera en bred och uthållig internationell lansering av EDOR®. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 9 maj beslutar om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission under tiden fram till nästa årsstämma.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Emotra är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Emotras produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2017, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet om 2 534 917,92 SEK är fördelat på 13 702 259 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,185 SEK.
Aktien är noterad på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen EMOT.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - Juni 2018                                                                          den 22 augusti 2018

Delårsrapport Januari - September 2018                                                            den 24 oktober 2018

Bokslutskommuniké för 2018                                                                                 den 21 februari 2019

 
Årsstämma hålls den 9 maj 2018 kl. 11:00 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.emotra.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från bolaget per e-post claes@emotra.se.
 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 9 maj 2018
Emotra AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar