Emotra erhåller finansiellt stöd inom EU:s Horizon 2020

Emotra AB meddelar att företaget beviljats stöd från EU:s Horizon 2020. Ansökan, som lämnades in i december 2015, avser 50 KEUR för en Fas 1- studie, en förstudie som ska visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDOR, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 20 års ålder. Förstudien ska även omfatta en genomgång av förutsättningarna för att utveckla, ”EDOR Interconnect”, en global kommunikationsplattform som ska underlätta för Emotra att kommunicera med kliniker och att serva dessa i olika delar av världen.

Målsättningen med förstudien är att visa att Emotra har förutsättningar att genomföra en klinisk multicenterstudie, som visar att EDOR fungerar vid evaluering av självmordsrisk inom målgruppen barn och ungdomar upp till 20 års ålder och att det finns ett stort marknadsmässigt behov av en sådan metod. Målsättningen är även att visa nyttan av ”EDOR Interconnect”, en global kommunikationsplattform, som kommer att underlätta användningen av EDOR. Den är tänkt att användas för internetbaserad kommunikation mellan kliniker i olika delar av världen och Emotras analysverksamhet. Tanken är även att EDOR Interconnect ska rymma en databas, i vilken samtliga patient- och testdata ska lagras. Databasen kommer att möjliggöra god efterkontroll av metodens tillförlitlighet men även underlätta framtida forskning om hur suicidrisken ser ut inom olika populationer.

Att bredda indikationsområdena för EDOR, till att även omfatta yngre och att utveckla EDOR Interconnect, är av långsiktig strategisk betydelse för Emotra. Den första aktiviteten syftar till en markant ökning av den framtida marknaden för EDOR. Den andra skulle leda till att relationerna till kunderna avsevärt förstärks. Förstudien får ta maximalt 6 månader och om den visar på goda förutsättningar att gå vidare, kommer en ansökan om en full Fas 2- studie lämnas in. En Fas 2- studie kan EU finansiera med upp till 2,5 MEUR.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar