European Commission Horizon 2020 - ansökan avslagen

Emotras ansökan, från januari 2017, om cirka 3 MEUR som syftade till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran, avslogs av European Commission, EC.  Även denna gång passerades samtliga tröskelvärden och bolagets ansökan erhöll återigen certifikatet, ”Seal of Excellence”. En omarbetad ansökan kommer att lämnas in, så snart det är möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger innan en ansökan till EC beviljas. Att ansökan avslogs vid detta tillfälle har ingen påverkan på bolagets lanseringsplaner.

Efter genomförandet av en förstudie, finansierad av EC, lämnade bolaget den 7 oktober 2016 in en ansökan om cirka 3 MEUR, som skulle finansiera dels en internationell klinisk studie på ungdomar, EUDOR-Y och dels framtagningen av en global kommunikationsplattform, EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran.

I slutet av november meddelade EC avslag på ansökan. En ny ansökan lämnades in den 13 januari 2017 och nu har bolaget mottagit besked om att även denna ansökan avslagits. Vid båda tillfällena erhöll bolagets ansökan ”Seal of Excellence”, vilket visar att kommissionen rekommenderar att projektet erhåller ekonomiskt stöd från andra EU- utlysningar och/eller från andra källor. Det visar även att ansökan passerade tröskelvärdet för samtliga tre viktiga kriterier, ”Excellence”, ”Impact” och ”Quality and Efficiency of implementation”.

En ny ansökan kommer att lämnas in så snart det är möjligt.

Emotras ansökan syftade till att visa möjligheterna att bredda indikationsområdena för EDORTM, till att omfatta även barn och ungdomar upp till 20 års ålder. En klinisk multicenterstudie, EUDOR-Y, exklusivt för barn och ungdomar från 12 år till 20 år, ska enligt planerna genomföras. Att bredda indikationsområdena för EDOR®, till att även omfatta yngre är av långsiktig strategisk betydelse för Emotra. Det skulle innebära en ökning av den framtida marknaden för EDOR® men framförallt till att finna ett hjälpmedel för att upptäcka vilka deprimerade ungdomar i Europa som också är suicidala. Allt fler unga européer tar sina liv med katastrofala följder för de drabbade familjerna och andra närstående.

I ansökan söktes även medel till att finansiera vidareutveckling av hård- och mjukvaran samt att utveckla ” EDOR® Interconnect”, en global kommunikationsplattform som ska underlätta för Emotra att kommunicera med kliniker och att serva dessa i olika delar av världen.

Ett stort antal internationellt ledande ungdomskliniker, hela 26 centra från många olika länder, har anmält att de önskar medverka i EUDOR-Y. Det är en tydlig signal om hur den psykiatriska professionen ser på betydelsen av att utvärdera EDOR® för test av deprimerade ungdomar. För bolagets del innebär detta, att EUDOR-Y, bör genomföras så snart finansiering har säkerställts.

Marknadsintroduktion av EDOR® kommer att inledas snarast efter det att vuxenstudien, EUDOR-A, som sträcker sig från 18 års ålder och uppåt, har analyserats färdigt. Lanseringen förutsätter givetvis att studieresultaten lever upp till bolagets och klinikernas förväntningar. Den 29-30 mars genomförs ett konsensusmöte med samtliga deltagande kliniker i Rom. Mötet syftar till att noggrant analysera de erhållna resultaten och fatta beslut om hur man ser på möjligheterna för en kommande lansering. Den 2-4 april ska resultaten presenteras på EPA:s internationella kongress, som i år genomförs i Florens. 

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar