Föreslaget bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Emotra AB (”Emotra”) meddelar idag att bolagets styrelse kallar till extra bolagsstämma den 19 maj 2017 för beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier om högst 20 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®. Styrelsen har även beslutat att senarelägga ordinarie bolagsstämma i Emotra från den 13 juni 2017 till den 30 juni 2017.

Den kliniska studien EUDOR-A, som utvärderade Emotras metod EDOR® för att upptäcka självmordsbenägenhet hos deprimerade patienter, avslutades enligt plan och med goda resultat under Q1 2017. Detta medförde att det konsensusmöte som hölls i Rom den 29-30 mars 2017, under vilket studien och EDOR® utvärderades, ställde sig bakom en marknadslansering av EDOR®. Emotra planerar nu att, i linje med konsensusmötets rekommendation, gå vidare med kommersiell marknadslansering. I enlighet med tidigare kommunicerade målsättningar och bedömt kapitalbehov behöver Emotra tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna genomföra marknadslansering av EDOR®.

Med bakgrund av den planerade marknadslanseringen av EDOR® och det ökade kapitalbehov som dessa planer innebär har styrelsen fattat beslut om att lämna förslag till extra bolagsstämma den 19 maj 2017 i Göteborg (se separat kallelse vilken publiceras inom kort) om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare motsvarande ett belopp om högst 20 000 000 SEK.

Investerarträffar

Claes Holmberg (VD och styrelseledamot för Emotra) och Lars-Håkan Thorell (styrelseledamot för Emotra), kommer att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på Aktiespararnas investerarträffar den 8 maj 2017 i Göteborg, den 15 maj 2017 i Stockholm och den 23 maj i Malmö.

Styrelsen har även beslutat att senarelägga ordinarie bolagsstämma i Emotra från den 13 juni 2017 till den 30 juni 2017. En separat kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast fyra veckor innan årsstämman.

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Claes Holmberg, VD

Telefon: 0708-25 45 47

E-post: claes@emotra.se 

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017. 

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar