Idag inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

Idag, den 7 juni 2017, inleds teckningstiden i EMOTRA AB:s (”Emotra”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 21 juni 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Emotra cirka 17,5 MSEK före emissionskostnader. Emotra har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras (www.emotra.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

VD Claes Holmberg kommenterar

”Emotra har genomfört den större fleråriga multicenterstudien EUDOR-A hos över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio europeiska länder, för att undersöka metodens effektivitet, tillförlitlighet och hur den bäst kan tillämpas i vården. I mars 2017 kunde EUDOR-A avslutas helt enligt budget och tidsplan och med mycket goda resultat – en tiofaldig minskning av självmord hos den patientgrupp där test med EDOR® gjordes och där testresultaten användes i bedömningen om att sätta in suicidpreventiva metoder. Vi ser nu goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst eftersom en serie av kliniska studier och nu senast EUDOR-A har gett kliniskt bevis för att hyporeaktiva individer är särskilt sårbara för självmordshandlingar och för att metoden är ett objektivt och tillförlitligt sätt att utröna om en person är hyporeaktiv. I mars 2017 hölls ett särskilt konsensusmöte i Rom där deltagarna – ledande självmordsforskare och kliniker inom den europeiska psykiatrin – utvärderade EUDOR-A. Efter utförliga diskussioner och tolkningar av resultaten beslöt deltagarna i mötet att ställa sig bakom en lansering av metoden i Europa. Vi bedömer därmed att EDOR® är mogen och gediget kliniskt bevisad och att tiden nu är rätt för att inleda en kommersialisering av metoden. För att fullt ut kunna ta till vara på marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi ser för EDOR® planerar vi att genomföra en företrädesemission om cirka 17,5 MSEK och med hjälp av detta kommer vi att genomföra en marknadslansering av metoden. Vi avser inleda marknadsaktiviteterna för EDOR® redan under Q2/Q3 2017 och har som målsättning att senast två år efter lansering nå bred marknadsacceptans bland ledande psykiatriska kliniker i västvärlden.”

Företrädesemission inför kommersiell lansering av EDOR®

Emotra genomför nu en nyemission av aktier om cirka 17,5 MSEK. Det kapital Emotra tillförs via företrädesemissionen är främst avsett att användas för att finansiera bolagets planerade marknadslansering av EDOR® till följd av de lyckade resultaten i den kliniska multicenterstudien EUDOR-A. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att bygga upp en marknadsorganisation i bolaget vars primära uppgift är att kommersialisera EDOR®. Emotra ämnar dessutom använda en del av kapitalet för fortsatt produktutveckling avseende både mjuk- och hårdvara samt fortsatt forskning, för att genom detta säkerställa att bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet.

Erbjudandet i sammandrag 

 •  Teckningstid: 7 – 21 juni 2017.
 •  Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie.
 •  Avstämningsdag: 2 juni 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2017 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.             
 •  Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 juni 2017 var registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 287 700 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 449 410 SEK före emissionskostnader.
 •  Antal aktier före nyemission: 9 517 860 stycken.
 •  Utspädning vid fulltecknad nyemission: Cirka 35,7 procent.
 •  Värdering (pre-money): Cirka 31,4 MSEK.
 •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden

7 – 19 juni 2017.

 •  Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 juni 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2017.
 •  Teckningsförbindelser: Emotra har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala emissionsvolymen.
 •  Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på AktieTorget.
 •  ISIN-kod: SE0006851507 

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Emotra att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10 eller e-post via event@sedermera.se. 

Datum   och tid Arrangör Adress   och ort Anmälan
9 juni 201711:30 – 13:00 Sedermera Fondkommission Elite Plaza HotelVästra Hamngatan 3, Göteborg http://www.sedermera.se/evenemang
14 juni 201711:30 – 13:00 Sedermera Fondkommission Scandic KlaraSlöjdgatan 7, Stockholm http://www.sedermera.se/evenemang
15 juni 201717:30 – 19:00 Sedermera Fondkommission Sedermera FondkommissionNorra Vallgatan 64, Malmö http://www.sedermera.se/evenemang

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets (www.emotra.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar