Kallelse till extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00 på Restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 november 2017 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 24 november 2017), och
  •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 27 november 2017 skriftligen till EMOTRA AB, Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen. Anmälan kan också göras per telefon 0708-25 45 47 eller per e-post claes@emotra.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.emotra.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 702 259 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller två justerare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om val av styrelse.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Beslut om val av styrelse (punkt 6)

I enlighet med förslag från årsstämman, den 30 juni 2017, att inför nästa bolagsstämma, där det är aktuellt med val av styrelse, beakta att sammansättningen av ledamöter tillvaratar bolagets behov av kompetens inför den internationella lanseringen och att det finns ett tillräckligt oberoende. Stämman föreslog att detta skall ske innan nästa årsstämma.

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Margit Ferm, Claes Holmberg och Lars-Håkan Thorell. Till ny styrelseledamot föreslås Jan Pilebjer att ersätta Roy Jonebrant.

Jan Pilebjer, född 1954 som i grunden har en ekonomexamen från Uppsala Universitet, är affärsrådgivare och Business Intelligence Officer vid GU Ventures AB. Jan Pilebjer har arbetat i stora världsomspännande bolag samt har startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland Jan Pilebjers internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.

Roy Jonebrant kommer fortsättningsvis, genom Jonebrant Ekonomikonsult AB, upprätthålla Emotras ekonomifunktion.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Göteborgsvägen 88 i Sävedalen samt på bolagets webbplats (www.emotra.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i november 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN 

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar