Kommuniké från årsstämma i EMOTRA AB (publ)

I fredags, den 30 juni 2017, hölls årsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 40 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Margit Ferm, Claes Holmberg, Roy Jonebrant och Lars-Håkan Thorell omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Thomas Nilsson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att Marcus Hellsten omväljs som revisorssuppleant.

Beslut om ändring av bolagsordningen  

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Beslutad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall   utgöra lägst 960 438,60 kronor och högst 3 841 754,40 kronor. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall   utgöra lägst 1 760 804,10 kronor och högst 7 043 216,40   kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall   vara lägst 5 191 560 och högst 20 766 240 stycken. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall   vara lägst 9 517 860 och högst 38 071 440 stycken.
§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av   lägst tre och högst sex ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av   lägst fyra och högst sex ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.
§ 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall   vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om   kontoföring av finansiella instrument. § 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall   vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om   värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument   (avstämningsförbehåll).

Sävedalen i juni 2017

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar