Kommuniké från årsstämman i Emotra AB

Aktieägarna i Emotra AB har den 27 april 2015 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Margit Ferm, Lars-Håkan Thorell,
Claes Holmberg och Roy Jonebrant.

Till revisor omvaldes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Till revisorssuppleant omvaldes Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.

Styrelsearvodet fastställdes till 120 000 kronor, att fördelas enligt styrelsen beslut.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes Holmberg, VD

Telefon: 0708-25 45 47

E-post: claes@emotra.se

Taggar:

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar