Kort lägesrapport från Emotra- Presentation i Sao Paulo

Upphovsmannen bakom EDOR, Lars-Håkan Thorell har blivit inbjuden att vara en av huvudtalarna i samband med en stor kongress om bipolära sjukdomar i Sao Paulo, Brasilien, den 22-23 augusti 2016. Han kommer då att presentera EDOR och forskningen bakom metoden samt berätta om den pågående europeiska kliniska multicenterstudien. Dr. Thorell och professor Sarchiapone kommer att presentera EDOR vid ytterligare ett flertal internationella sammankomster under året.

Dr. Lars-Håkan Thorell, forskaren och uppfinnaren bakom EDOR, idag Emotras forskningschef, har inbjudits att vara en av huvudtalarna under den internationella kongressen, Bipolar Disorders, I Sao Paulo, Brasilien, 22-23 augusti 2016. Han har meddelat att han kommer att medverka och ge den önskade presentationen. Studier har visat att självmordsrisken är särskilt hög bland patienter som är diagnostiserade med bipolära sjukdomar. Tidigare studier över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk har påvisat en ökad tendens till hyporeaktivitet bland just bipolära patienter, en observation som väl överensstämmer med kunskaperna om den höga självmordsrisken inom denna grupp. Dessa iakttagelser är sannolikt en viktig förklaring till att Thorell ombetts att vara en av huvudtalarna vid kongressen i Sao Paulo.

Ytterligare ett antal presentationer av EDOR kommer att ges under året, av såväl Lars-Håkan Thorell som av Emotras vetenskapliga rådgivare, professor Marco Sarchiapone, Molise, Italien. Bland annat kommer de att framträda vid två olika kongresser som arrangeras i Spanien under året, i Madrid i mars månad och i Oviedo i september. Presentationer kommer även att ges vid olika nationella psykiatrikongresser, främst i Europa.

Den europeiska multicenterstudien över användningen av EDOR för evaluering av självmordsrisk, som Emotra driver i nära samarbete med European Psychiatric Association- Suicide Section, EPASS, löper planenligt. Över 1300 patienter har nu rapporterats in till Emotra för analys av testresultaten. Enligt ledningen för studiens beräkningar, kommer testningen av nya patienter inte behöva fortgå mer än högs fram till och med februari månad.

I samband med viktiga internationella kongresser i Madrid i mars och i Oviedo i september, kommer Emotra att hålla uppföljningsmöten tillsammans med de i studien medverkande klinikerna. Övriga förberedelser inför den planerade internationella lanseringen löper enligt plan.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Holmberg, VD, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: claes@emotra.se

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar