Överenskommelse om ersättning för kliniska tester med forskargrupp

Emotra AB:s (”Emotra”) meddelar att man nått en överenskommelse med en forskargrupp inom medicinska fakulteten vid universitetet i Warszawa, angående ekonomiska kompensation för tester med EDOR i en klinisk studie. Studien, som är en fortsättning på ett forskningsprojekt, vilket startade i samband med den europeiska multicenterstudien, EUDOR-A, kommer att pågå under 2018.

För Emotra är forskning kring EDOR och hyporeaktivitet en strategiskt viktig verksamhet. Företaget kommer fortsatt att uppmuntra och stötta kliniker som visar intresse och har kapacitet att utföra relevanta forskningsprojekt. För en studie, som i själva verket är en fortsättning på ett arbete som startades i samband med EUDOR-A, har Emotra och forskargruppen överenskommit om en ersättningsnivå om 1 840 EUR för totalt 40 tester. Överenskommelsen ger forskarna en förutsägbarhet beträffande kostnaderna för studien, samtidigt som Emotra kan underlätta genom att erbjuda en fördelaktig prisbild.

FoU-chefen, Lars-Håkan Thorell kommenterar:

-          Det är med stor glädje jag ser att det finns ett uttalat intresse för EDOR, med ett engagemang för fortsatta studier. Från min sida hoppas jag kunna stötta och delta i det vetenskapliga arbetet men även i processen att fördjupa kunskaperna kring hyporeaktivitet. Det är mycket tillfredsställande att se nya och yngre förmågor med ambitionen att bygga vidare på detta kunskapsområde.  

Marknadschefen, Daniel Poté kommenterar:

-          Från ett marknadsperspektiv är studier av det här slaget en strategisk viktig del, inte minst för att skapa en första plattform med kunder som aktivt arbetar med EDOR. I och med introduktionen av EDOR för klinisk rutin, kommer både specifika och generella frågor upp som kan få svar genom dessa studier. Studier ökar också intresset för metoden och ger underlag till relevanta diskussioner med olika kliniska företrädare.   

Emotra kommer fortsatt att aktivt stötta forskningsinitiativ kring EDOR för att fördjupa kunskapen kring metodens användning och hyporeaktivitet.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera