Förändring av det totala antalet aktier och röster i MSC Group AB (publ)

I november 2015 har 3 200 000 nya aktier av serie B emitterats i MSC Group AB (publ) ("MSC"). Aktierna av serie B utgavs i en apportemission (beslutad av styrelsen den 22 oktober 2015) som en del av köpeskillingen i förvärvet av Racasse AB.

Efter apportemissionen uppgår aktiekapitalet i MSC per den 30 november 2015 till 16 863 120 kronor fördelat på 11 242 080 aktier, varav 400 000 aktier är av serie A och 10 842 080 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en (1) röst och varje aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i MSC uppgår per den 30 november 2015 till 1 484 208. Bolaget äger inga egna aktier.

30 November 2015

För ytterligare information besök www.msc.se, eller kontakta:

VD, Lars Save

Lars.save@msc.se

+46 70 590 18 22

Om MSC Group AB (publ)

MSC tillhandahåller högkvalitativa konsulttjänster inom IT. Genom vårt strukturerade arbetssätt och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi lösningar med hög affärsnytta. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på NASDAQ OMX Nordens Small Cap lista 1998. Mer information hittar du på www.msc.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MSC Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2015 klockan 08.00 CET.

Om oss

Alla företag och organisationer kommer att göra e-affärer. Vår vision är att utveckla de bästa och för kunden mest lönsamma affärslösningarna i den nya ekonomin. Det är Internet och mobilt Internet som ger förutsättningarna.

Prenumerera

Dokument & länkar