KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA I EMPIRE

Vid Empire AB’s ordinarie bolagsstämma den 23 april 2013 kl. 18:00 informerade styrelsens ordförande, Ian Wachtmeister och verkställande direktör, Ulf Bork om läget i Empirekoncernen och de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång.

Verkställande direktören för Empire meddelade vid gårdagens årsstämma att betydande åtgärder implementeras som en konsekvens av det svaga resultatet från 2012. Åtgärderna omfattar områden som logistik, administration, ledning, personal, produktsortiment och frigörande av rörelsekapital. Lager har under mars flyttats till egna lokaler i Ballerup i Danmark som blir nytt logistikcenter för den Nordiska och Baltiska verksamheten. Dessa åtgärder innebär stor omkostnadsreducering och man räknar med att se effekterna av detta under den senare delen av året.

Stämman beslutade:

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter bestämdes till 5 respektive 0. Antalet revisorer bestämdes till 1.

Styrelsearvoden beslutades vara oförändrade mot föregående år och uppgår till sammanlagt 190 000 kronor, varav 90 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera extern ledamot.

Till styrelseordförande valdes David Rönnberg (nyval) och till styrelseledamöter Hans Risberg (omval), Ian Wachtmeister (omval), Åsa Mitsell (omval), Bengt Stillström (omval). Anders Meyer valdes som revisor (omval).

Styrelsen bemyndigades, liksom tidigare år, att fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 600 000 kronor, genom en riktad eller annan nyemission av högst 2 miljoner aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 59 68 71

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.
Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser.

Dokument & länkar