Endomines AB genomför företrädesemission av units om totalt cirka 96,1 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland

Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 30 oktober 2014, om en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (”Emissionen”), om totalt cirka 96,1 MSEK. Emissionen är säkerställd till sammanlagt 80 procent genom teckningförbindelser och emissionsgarantier.

Endomines är upptaget till handel på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna en unit för varje befintlig aktie. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner
  • Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, motsvarande 0,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt
  • Fyra teckningsoptioner ger rätt att senast den 9 december 2016 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde ökat med 4 procent, avrundat uppåt till närmaste helt tiotal öre[1]
  • Endomines tillförs initialt högst 96,1 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen och senast i december 2016 ytterligare högst 48,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier
  • Prospektet för emissionen beräknas offentliggöras den 3 november 2014
  • Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 6 november 2014
  • Teckning i Emissionen ska ske under perioden 12 - 28 november 2014
  • Emissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Bakgrund och motiv till Emissionen

Endomines har utvecklats från att ha varit ett diversifierat prospekteringsbolag till ett producerande gruvbolag baserat på egna mineralreserver och tillgångar längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Produktionskapaciteten i det centralt placerade anrikningsverket i Pampalo har under 2013 ökats från initialt 270 000 ton till 420 000 ton, för att bättre integrera upparbetning av malm från satellitgruvor med lägre halter.

Guldpriset har varit vikande sedan 2013, vilket negativt påverkat Endomines lönsamhet. Bolaget har därför genomfört kostnadsbesparande åtgärder och effektivitetsförbättringar. Dessa har börjat ge effekt i form av förbättrad effektivitet i form av lägre kostnader.

Endomines har fortsatt med prospekteringsverksamhet i Pampalogruvan och dess närhet och avser nu öka Bolagets kunskap om mineraliseringar i de djupare delarna av i Pampalogruvan samt i potentiella närbelägna dagbrott. Bolaget har vidare påbörjat gruvproduktion i Rämepuro och har under 2015 för avsikt att även inleda gruvproduktion i Hosko samt inleda förberedelser för andra satellitgruvor längs Karelska guldlinjen, vilket kräver ytterligare kapital.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de kommande tolv månaderna för att driva verksamheten och kunna genomföra planerade aktiviteter såsom beskrivet i detta avsnitt. Mot bakgrund av Bolagets behov av ytterligare finansiella resurser har styrelsen därför beslutat om Emissionen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionslikviden ska, förutom att förstärka Bolagets likvida medel och finansiella bas, disponeras för fortsatt prospektering i syfte att förlänga driftstiden i Pampalo anrikningsverk och gruva med närliggande fyndigheter samt för att säkerställa omvandling av mineraltillgångar till mineralreserver i syfte att öppna nya gruvor och skapa ökad gruvproduktion längs Karelska guldlinjen.

Emissionsvillkor

Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för Emissionen kommer att för varje innehavd aktie i Bolaget erhålla en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier samt två (2) teckningsoptioner (”Unit”) för 1,10 SEK, motsvarande 0,55 SEK per nyemitterad aktie. Totalt omfattar Emissionen högst 87 385 625 Units, baserat på antalet aktier i Bolaget per dagens datum. Teckningskursen kommer att omräknas till Euro för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Teckningskursen i Euro kommer att meddelas i emissionsprospektet som beräknas offentliggöras den 3 november 2014.

Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt. Fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget. Priset för en aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer slutligen att fastställas baserat på aktiernas kvotvärde efter att Emissionen genomförts, ökat med 4 procent och avrundat uppåt till närmaste helt tiotal öre. Vid full teckning i Emissionen kommer priset att vara 1,10 SEK. Teckningsoptionerna kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget under en viss period varje kvartal till och med den 9 december 2016. Priset för en aktie i Euro vid utnyttjande av de teckningsoptioner som handlas på NASDAQ OMX Helsinki kommer att meddelas före respektive utnyttjandeperiod.

Teckning av Units beräknas ske under perioden 12-28 november 2014, eller det senare datum som beslutas av Bolagets styrelse. Teckning av Units enligt garantiåtaganden kommer, för det fall garantierna tas i anspråk, att ske så snart som möjligt efter teckningsperiodens utgång.

Antalet aktier i Endomines ökar initialt med 174 771 250 till 262 156 875 aktier vid full teckning i Emissionen och med ytterligare 43 692 812 aktier till 305 849 687 aktier vid full teckning med stöd av teckningsoptioner.

Som en förutsättning för Emissionen föreslår styrelsen att den extra bolagstämman beslutar att sänka aktiernas befintliga kvotvärde från 3,00 SEK till 1,00 SEK. Aktiekapitalet kommer i sådant fall att sättas ned med 174 771 250 SEK genom avsättning till fond att disponeras av bolagsstämman. Aktiekapitalet kommer sedan vid fulltecknad Emission att återställas genom emissionslikvid och överföring från överkursfonden. För det fall Emissionen inte fulltecknas kommer ytterligare medel att tillföras aktiekapitalet genom fondemission med verkan att aktiekapitalet återställs fullt ut.

Det totala emissionsbeloppet, exklusive teckningsoptioner, uppgår till högst cirka 96,1 MSEK vid full teckning. Bolaget tillförs potentiellt ytterligare högst cirka 48,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 10,0 MSEK, varav ersättning till garanter cirka 4,6 MSEK.

Övrig information

Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Endomines. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 30 oktober 2014 kl. 17:00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Kallelse kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.endomines.com från och med den 30 september 2014. Kallelsen kommer även att offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 2 oktober 2014 då även annons om att kallelse har skett kommer att publiceras i SvD.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har i samband med Emissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare motsvarande cirka 21 procent av Emissionen samt ingått avtal om emissionsgarantier med befintliga aktieägare och externa parter uppgående till cirka 60 procent av Emissionen. De emissionsgarantier som lämnats kan endast tas i anspråk för bristande teckning i Emissionen upp till 80 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 69 908 500 Units eller cirka 76,9 MSEK, baserat på antalet aktier i Bolaget per dagens datum. Garantiersättningen uppgår till 8,0 procent av respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

30 oktober 2014                     Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Emissionen
3 november 2014                    Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
4 november 2014                    Sista handelsdag inklusive uniträtt
5 november 2014                    Första handelsdag exklusive uniträtt
6 november 2014                    Avstämningsdag för deltagande i Emissionen, d v s aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Emissionen
12-25 november 2014              Handel med uniträtter på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsinki
12-28 november 2014              Teckningstid med och utan stöd av uniträtter
4 december 2014                    Offentliggörande av Emissionens preliminära utfall

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Endomines i samband med Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
Verkställande direktör i Endomines
Tel. +358-40-706 48 50
eller besök Bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ OMX Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med uniträtter, betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner i Endomines AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines AB (publ) bedömer kunna offentliggöra omkring den 3 november 2014.

Varken uniträtter, betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.


[1] Motsvarande 1,10 SEK vid full teckning i Emissionen

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar