Endomines anpassar verksamheten till rådande guldpris genom selektiv gruvdrift för att förbättra lönsamheten

Endomines gruvproduktion kommer senast i av 2016 att anpassas till rådande och den på kort sikt prognostiserade utvecklingen av guldpriset. Produktionen 2016 kommer att baseras på selektiv gruvdrift där Bolaget kommer att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm med hög ingående guldhalt. Gruvdriften kommer att koncentreras till områden med hög guldhalt, både tidigare kända och upptäckta under 2015.

Det reducerade tonnaget på cirka 125 000 ton kommer att anrikas i verket i perioder om 7-10 dagar per månad medan Pampalogruvan kommer att vara i kontinuerlig drift under vardagar.

Antalet anställda kommer att reduceras både vad gäller Bolagets egna anställda och entreprenörer. Bolagets helägda dotterbolag Endomines Oy har idag slutfört samarbetsförhandlingar avseende personalreduktioner, motsvarande MBL-förhandlingar. Utfallet av dessa förhandlingar innebär att 7 tjänstemän och 28 kollektivanställda kommer att permitteras temporärt. Detta motsvarar cirka 50 % av antalet anställda innan personalreduktion.

Bolaget räknar med att dessa förändringar i gruvdrift och anrikning, inklusive temporära permitteringar av personal, kommer att öka lönsamheten i Pampalo. Cash Cost beräknas reduceras i nivå under det nuvarande och prognostiserade guldpriset.

Selektiv gruvdrift innebär att områden med relativt låg halt kommer inte i detta skede att brytas utan långtidssäkras och lämnas kvar för senare brytning när guldpriset vänder uppåt och marknadsförhållandena förbättras. Bolaget delar den allmänna marknadsuppfattningen att den primära guldproduktionen kommer att kulminera under 2016 (“Peak Gold 2016”) och därefter falla tillbaka, med effekt i successivt förbättrade guldpriser för 2017 och framåt.

Prospekteringen i Pampalogruvan har under senaste tid givit exceptionellt goda resultat. Bolaget har därför beslutat koncentrera fortsatt prospekteringsverksamhet dit och i det nära perspektivet reducera den regionala prospekteringen. Den senare kommer att aktiveras igen med förbättrade guldpriser.

Prospekteringschefen Jyrki Bergström har, på egen begäran, beslutat lämna Endomines och i stället börja arbeta på ett internationellt gruvbolag. Endomines kommer, som tidigare annonserats, att slutföra ”Karelian Gold Rush – den internationella prospekterings-tävlingen” och annonsera tävlingens vinnare vid “Prospectors and Developers Association Conference” i Toronto (PDAC 2016) i början av mars 2016.

“Vi kommer nu att koncentrera vår gruvdrift till områden med höga halter i Pampalo underjordsgruva. Detta ger oss förutsättningar att bättre optimera tillgängliga resurser och finansiering i avvaktan på bättre guldpriser.  Tidigare var vi tvingade att söka lönsamhet genom maximering av brutet och anrikat tonnage. Det bästa alternativet i nuläget är att bryta malm inom höghaltiga områden för att på sikt trygga den framtida verksamheten i Pampalo”, kommenterar Markus Ekberg, VD i Bolaget.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50 eller besök bolagets hemsida, www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08:45 svensk tid.

    
Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela området.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo gruva.

Bolagets verksamhet baseras på värderingar om hållbarhet och på att minimerad inverkan på miljön.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångar och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

    
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar