Endomines Q2/2013 uppdatering av guldproduktion och prospekteringsaktiviteter samt reviderad uppskattning av helårsproduktionen

  • Guldproduktionen i Pampalo uppgick under andra kvartalet till 168,1 kg
  • Bedömd produktion för helåret 2013 revideras till 800 - 900 kg guld
  • Prospekteringsprogrammet framskrider enligt plan
  • Anrikningsverket i Pampalo har uppnått den beräknade kapacitetsökningen

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för andra kvartalet 2013 (april-juni) från Pampalogruvan i östra Finland. Guldproduktionen under andra kvartalet uppgick till 168,1 kg vilket motsvarar 5 228 oz.

Pampalo Q2/2013 produktionsresultat(1)

Nyckeltal produktion

  Kvartal 2 Första halvåret
  2013 2012 differens 2013 2012 differens
Bruten malm (ton) 103 579 57 718 45 861 193 965 118 852 75 113
Anrikad malm (ton) 80 939 64 730 16 209 139 795 126 326 13 469
Ingående guldhalt (g/t) 2,3 4,4 -2,1 2,8 3,8 -1,0
Guldutbyte i verket (%) 86,7 86,6 0,1 87,5 86,1 1,4
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 92,7 94,2 -1,5 90,7 90,0 0,7
Guldproduktion (kg) 168,1 244,5 -76,4 348,5 413,3 -64,8
Guldproduktion (tr. oz) 5 228 7 862 -2 634 11 028 13 289 -2 261

Produktionssiffror per kvartal och rullande 12 månader

    Q3-2012 Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Rullande 12 mån Helår 2012
Bruten malm (ton) 61 988 69 950 90 386 103 579 325 903 250 790
Anrikad malm (ton) 64 177 59 446 58 856 80 939 263 418 249 949
Ingående guldhalt (g/t) 3,2 5,4 3,5 2,3 3,5 4,0
Guldutbyte i verket (%) 85,5 87,2 88,4 86,7 87,0 86,1
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 95,0 88,1 88,8 92,7 91,2 91,0
Guldproduktion (kg) 175,8 277,4 180,4 168,1 801,7 866,5
Guldproduktion (tr. oz) 5 652 8 919 5 800 5 228 25 599 27 860
Skadefrekvens LTIFR(2) 10 9 0 8 8 9

(1) Produktionsuppgifterna för Q2/2013 baserar sig på egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.

(2) LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela bolaget inklusive prospektering.

Guldproduktionen under det andra kvartalet var lägre än Bolagets målsättning. Detta berodde på att brytningen i huvudsak skedde i låghaltiga områden i underjordsgruvan och i de låghaltiga övre delarna av Pampalo East-dagbrottet. Produktionen för första halvåret 2013 uppgick till 348,5 kg guld.

Bedömd produktion för helåret 2013 revideras till 800 – 900 kg från tidigare 900 -1 000 kg guld.

Finansieringen av prospekteringsaktiviteterna är säkerställd för åtminstone de kommande två åren. Prospekteringsprogrammet, vars målsättning är att öka gruvprojektets livslängd väsentligt, framskrider helt enligt plan. Totalt har tre kärn­borrnings­riggar använts för undersökningsarbeten vid guldförekomsterna i Korvilansuo, Hosko och Rämepuro. Hittills har 5 800 m (67 hål) borrats.

Jordavrymning pågår vid satellitgruvan i Rämepuro och provbrytning av malm i industriell skala har påbörjats. Den brutna malmen kommer att transporteras till verket i Pampalo för vidare behandling. Fullskalig produktion är planerad till början av 2014.

Kapacitetsökningsprojektet i Pampalo anrikningsverk har genomförts och den beräknade kapaciteten på 52 ton/h, vilket motsvarar en årlig kapacitet på 420 000 ton, har uppnåtts. Endomines förväntas driva anläggningen med ett årligt kapacitetsutnyttjande på upp till 380 000 ton per år i enlighet med det nuvarande miljötillståndet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant.

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl.08:45 svensk tid.

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar