Försäljningen av Kalvinit till Cove Resources går in i slutskedet

  • Endomines AB ("Endomines") och Cove Resources Limited ("Cove") överens om villkoren för en tidigarelagd betalning av hela köpeskillingen och avtalar om ändringar i försäljningsavtalet avseende Kalvinit Oy (“Kalvinit”).
  • Endomines och Cove har kommit överens om att under förutsättning att Cove genomför en avtalad nyemission på minst AUD 3 000 000 senast den 15 maj 2013 kommer Cove att slutföra köpet av Kalvinit genom att betala hela köpeskillingen vid överlåtelsetidpunkten.
  • Cove har åtagit sig att ifall nyemissionen inte genomförts senast den 15 maj 2013 skall Cove göra sitt bästa för att slutföra köpet av aktierna.

Endomines ingick den 5 juli 2012 ett avtal med Cove, genom vilket Endomines förband sig att överlåta samtliga aktier i Kalvinit till Cove, under förutsättning att Cove ansåg att resultatet av den "feasiblity"-studie, som skulle genomföras innan den 15 april 2013, var tillfredställande. Cove bekräftar att genomförandet av "feasiblity"-studien inte längre är ett villkor för köparens skyldighet att genomföra transaktionen.

Om Cove väljer att betala hela köpeskillingen vid fullföljande ändras beloppet till EUR 2 550 000 justerat med nettot av Kalvinits likvida medel och eventuella övertagna externa skulder vid överlåtelsetidpunkten. Alternativt gäller ursprunglig köpeskilling på EUR 2 850 000 justerat med nettot av Kalvinits likvida medel och eventuellt övertagna externa skulder vid överlåtelsetidpunkten. Av detta betalas EUR 850 000 vid fullföljande och resterande belopp i två delbetalningar i enlighet med tidigare avtalad tidplan.

Vi är mycket nöjda med att vi nu kommit till slutskedet av försäljningen av Kalvinit till Cove Resources. Detta är ytterligare ett steg mot att renodla Endomines till ett bolag som prospekterar och producerar guld”, säger Karl-Axel Waplan, styrelseordförande i Endomines.

Om Kalvinit Oy
Kalvinit bildades 1995 och ansvarar för utvecklings- och utvärderingsarbetet av Endomines ilmenitfyndigheter i Kälviaområdet på Finlands västkust. Industrimineralet ilmenit används i flera olika industrier för tillverkning av titanoxid. Titanoxid (Ti02) används så som pigment i målarfärg, vid titanmetallproduktion och i kosmetiska produkter.

Om Cove Resources Ltd
Cove Resources är ett australiskt prospekteringsbolag noterat på den australiska börsen. Bolaget utvecklar och förädlar mineralprojekt som har potential för en framgångsrik prospektering. Bolaget har även ambitionen att identifiera kompletterande investeringar genom både fusioner och förvärv. Bolaget har för närvarande åtta projekt i Queensland och västra Australien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan
Styrelseordförande i Endomines AB
tel. +46 70 510 42 39 eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB:
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditetsgarant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar