Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Deltagande
För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2015, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 11 december 2015, helst före kl. 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm, per telefon 08-611 66 45 eller per e-post anmalan@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast fredagen den 11 december 2015. Eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 11 december 2015, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, dels begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab, dels till bolaget anmäla sitt deltagande till stämman i enlighet med avsnittet ”Deltagande” ovan. Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste vara verkställd senast fredagen den 11 december 2015 kl. 10.00 (finsk tid), vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om
  I. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
  II. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
  III. styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Sara Mindus vid Hannes Snellman Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7
Som anges nedan föreslår styrelsen för Endomines bland annat att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 16 november 2015 beslutade nyemissionen av aktier (punkt 7 II B nedan). Avsikten är att nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om högst 70 782 356,25 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen. För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen föreslås den extra bolagsstämman också godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och därtill hörande bolagsordningsändring (punkt 7 I nedan), styrelsens förslag om bolagsordningsändring i anledning av nyemissionen (punkt 7 II A nedan), styrelsens förslag till fondemission (punkt 7 III A nedan) samt styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet (punkt 7 III B nedan).

Punkt 7 I – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt 7 I B nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras från nuvarande lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr.”

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission enligt punkt 7 II B föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 196 617 656,25 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Genom minskningen av aktiekapitalet kommer aktiernas kvotvärde att minskas från 1 krona till 0,25 kronor. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 262 156 875 kronor till 65 539 218,75 kronor.

Punkt 7 II – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om nyemission av aktier under förutsättning av godkännande av bolagsstämman

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 II B nedan, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 4) ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier (§ 5) ändras till lägst 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 och § 5 får därmed följande lydelser:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kr och högst 400 000 000 kr.” (§ 4)
”Antalet aktier skall vara lägst 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken.” (§ 5)

B. Beslut om nyemission
Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 786 470 625 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 196 617 656,25 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande huvudsakliga villkor.

 1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla tre (3) teckningsrätter. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådan teckningsrätt krävs en (1) teckningsrätt.

  Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

  I första hand
  ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra och sista hand
  ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt är måndagen den 21 december 2015.

 3. Teckningskursen uppgår till 9 öre per aktie. Teckningskursen omräknad i Euro, för de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland, kommer att meddelas i prospektet avseende nyemissionen, vilket beräknas publiceras onsdagen den 23 december 2015. Eurokursen per aktie fastställs baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs per den sista handelsdagen före prospektet godkänns av Finansinspektionen, beräknat till tisdagen den 22 december 2015.

 4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 11 januari 2016 till och med den 25 januari 2016. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB respektive Euroclear Finland Ab att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s respektive Euroclear Finland Ab:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 75 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

 5. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

Eftersom nyemissionen sker till en teckningskurs om 9 öre per tecknad aktie, vilket understiger aktiens kvotvärde, ska till följd av reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet kompenseras genom överföring till aktiekapitalet från bolagets egna kapital så att bolagets aktiekapital genom nyemissionen och överföringen från det egna kapitalet totalt ökas med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde per tecknad, tilldelad och betald aktie. Detta innebär att högst 125 835 300 kronor kan komma att överföras från bolagets egna kapital till aktiekapitalet.

7 III – Styrelsens förslag till beslut om fondemission samt minskning av aktiekapitalet

A. Förslag till beslut om fondemission
För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, om nyemission enligt punkt 7 II B, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av bolagets aktiekapital med 176 955 890,75 kronor genom ianspråktagande av bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 176 955 890,75 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemission enligt punkt 7 II B och fondemission enligt punkt 7 III A minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 7 I B.

För det fall minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 7 III B motsvarar det belopp som aktiekapitalet ska ökas med genom fondemissionen enligt punkt 7 III A ska besluten enligt punkterna 7 III A och 7 III B inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser
Bolaget har i samband med nyemissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare motsvarande cirka 11 procent av nyemissionen.

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 7 I A, 7 I B, 7 II A och 7 III B erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget
I Endomines finns totalt 262 156 875 aktier med en röst vardera, således totalt 262 156 875 röster.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar
Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.com senast från och med den 26 november 2015 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________________

Stockholm i november 2015
Endomines AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar